فهرست عناوين
جنگ‌ ابليس‌ عليه‌ انسان‌!

محمد تقي‌ صرفي‌

فهرست عناوين
      1-جنگ‌ ابليس‌ با انسان‌1
     علت‌ دشمني‌ ابليس‌ با آدميان‌! 1
     سابقة‌ ابليس‌! 2
     مقام‌ شيطان‌ قبل‌ از رجم‌3
     پاداش‌ ابليس‌! 3
     قسم‌ دروغ‌ ابليس‌! 3
     عبدالحارث‌! 3
     كتاب‌ ورسول‌ ابليس‌! 3
     ناله‌هاي‌ ابليس‌3
      قسم‌ شيطان‌3
     توبه‌3
     ابليس‌ از فرشتگان‌ نبود4
     تصديق‌ كلام‌ ابليس‌4
     دشمن‌ مخفي‌4
     شش‌ هزارسال‌ عبادت‌! 4
     شيطان‌ را دشمن‌ بگير! 4
     با ابليس‌ سر كوه‌4
      2-توطئه‌هاي‌ شيطان‌ عليه‌ آدمي‌4
     شريك‌ همة‌ جنايات‌! 4
     فساد در دنيا4
     باخود لواط‌ كرد! 5
     سقط‌ جنين‌5
     خودكشي‌! 5
     خشونت‌6
     تجاوزو هتك‌ حركت‌ زنان‌6
     ابليس‌ وتلاشهاي‌ او6
     وسوسة‌ ابليس‌ در هنگام‌ مرگ‌ انسان‌6
     وسوسة‌ شيطان‌ موقع‌ مرگ‌ مؤمن‌ 6
     ياد دادن‌ قتل‌ نفس‌! 7
     اولين‌ لهو ولعب‌! 7
     گوساله‌ پرستي‌! 7
     بت‌ پرستي‌ 7
     قوم‌ لوط‌! 7
     تشويق‌ نمرود7
     نمرود مطيع‌ شيطان‌7
     نداي‌ شيطان‌8
     نگاه‌ شيطاني‌8
     سخن‌ شيطاني‌8
     اعمال‌ شيطاني‌8
     اصحاب‌ رس‌ّ8
     قارون‌ رفيق‌ شيطان‌8
     توطئه‌ قتل‌ 8
     در بدر8
     نداي‌ شيطان‌8
     در احزاب‌9
     در خيبر9
     در غدير9
     تو مترف‌ هستي‌! 9
     شيطان‌ باعريان‌9
     شيطان‌ باغافل‌9
     سه‌ گناه‌ بزرگ‌! 9
     شيطان‌ در او مي‌دمد! 9
     فحاشي‌ و انجام‌ كاربد در حضور مردم‌9
     زنا! 9
     خطوات‌9
     غروب‌ وطلوع‌ خورشيد9
     فتنه‌ ها9
     اولين‌ سكه‌ 9
     لشكر ابليس‌9
     سبيل‌ بلند! 9
     مؤمن‌ برقله‌ كوه‌9
     همة‌ شر در سه‌ چيز9
     ابليس‌ مادرش‌ را به‌ كشتن‌ داد! 9
     پرهيز ازشك‌10
     شيطان‌ مي‌گويد ريا مي‌كني‌! 10
     شراب‌! 10
     شعله‌اي‌ از شيطان‌10
     ولايت‌ شيطان‌10
     كتاب‌ سحر10
     قهقهه‌10
     بول‌ شيطان‌! 10
     خواب‌ شيطان‌! 10
     3-چگونه‌ انسان‌ در مقابل‌ شيطان‌ از خود دفاع‌ نمايد؟10
     دونوع‌ شيطان‌10
     عابد بني‌ اسرائيل‌10
     همه‌ مرتد مي‌شدند! 10
     عابد ديگر ونجات‌ زن‌ بدكار! 10
     يك‌ فقيه‌ در مقابل‌ هزارعابد! 11
     عالم‌ دشمن‌ شيطان‌11
     تلاش‌ بي‌ نتيجه‌ ابليس‌11
     كشف‌ عورت‌! 11
     نماز! 11
     شكستن‌ كمر شيطان‌11
     پناهگاهي‌ در مقابل‌ شيطان‌11
     شيطان‌ بيرون‌ مي‌رود! 11
     مضاجعت‌! 11
     هنگام‌ آميزش‌! 11
     پنج‌ دسته‌ ايمن‌12
     ايمن‌ از شياطين‌ در سفر وحضر12
     دعاي‌ امام‌ سجاد(ع‌) 12
     سه‌ دسته‌ ايمن‌ از شيطان‌12
     نام‌ محمد وعلي‌12
     تولد ولّي‌ خدا12
     اذان‌ واقامه‌12
     دعاي‌ زياد12
     رياكار وشيطان‌12
     تسلط‌ بر بدن‌12
     عجله‌ از شيطان‌12
     ناله‌ شيطان‌12
     دورشدن‌ از شيطان‌12
     نصيحت‌ شيطان‌12
     وسوسه‌ شيطان‌12
     همه‌ شياطين‌ خارج‌ مي‌شوند! 13
     نالة‌ شيطان‌! 13
     هنگام‌ سوار شدن‌13
     شديدترين‌ دفاع‌13
     رمضان‌13
     فقيه‌13
     دانه‌ انار13
     امانت‌ داري‌13
     ابليس‌ به‌ اهلبيت‌ متوسل‌ مي‌شود! 13
     سياهي‌ صورت‌ شيطان‌13
     ديدار مؤمنين‌13
     بهترين‌ عمل‌ نزد خدا13
     ثابت‌ قدم‌ در هنگام‌ مرگ‌! 13
     4-برخورد پيامبران‌ وامامان‌ واولياء خدابا ابليس‌14
     برخورد با نوح‌(ع‌) 14
      ربودن‌ انگشتر سليمان‌ نبي‌14
      سر راه‌ موسي‌(ع‌) 14
     سه‌ گناه‌ مهم‌14
     صدقه‌ 14
     سر راه‌ يحيي‌(ع‌) 14
     سر راه‌ عيسي‌(ع‌) 14
      شيطان‌ سر راه‌ پيامبر14
      شيطان‌ تسليم‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ 15
     تبسم‌ پيامبر15
     اميرالمؤمنين‌ (ع‌)بر روي‌ سينة‌ ابليس‌! 15
     بدتر از ابليس‌! 15
     شيطان‌ در فكر توطئه‌ براي‌ جدّ پيامبر15
      شيطان‌ در مقابل‌ عمار15
     انت‌ زين‌ العابدين‌15
     عرش‌ ابليس‌15
     5-اطلاعاتي‌ دربارة‌ ابليس‌15
     مراتب‌ جن‌! 15
     ياران‌ ابليس‌! 15
     اسم‌ شيطان‌15
     مرگ‌ ابليس‌! 15
     نام‌ شياطين‌15
     كشتن‌ وزغ‌16
     فرزند خوب‌ ابليس‌! 16
     قم‌! 16
     شيطان‌ مردم‌16
     چرا ابليس‌؟16
     نداي‌ ابليس‌! 16
     زده‌ شدن‌ گردن‌ ابليس‌16
     چه‌ كسي‌ شيطان‌ را گول‌ زد؟16
     6-ابليس‌ از ديدگاه‌ آيات‌ قرآن‌16
     منابع‌17

1
1-جنگ‌ ابليس‌ با انسان‌

هر انساني‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ زندگي‌ سعادتمندانة‌ خود بايد دوستان‌ودشمنان‌ خود را بشناسد.دوستان‌ انسان‌مؤمن‌، خدا ورسولان‌وفرشتگان‌ ومؤمنان‌ هستند ودشمنانش‌ ،ابليس‌ وشياطين‌ وكفارومنافقين‌ مي‌باشند.ابليس‌ سرسخت‌ترين‌ دشمن‌ بشريت‌ بوده‌ كه‌ هرچه‌خرابي‌ وفساد وجنگ‌ وآدمكشي‌ واختلاف‌ در جهان‌ است‌ از اوست‌ واوبنيان‌ گذار اختلافات‌ است‌.اگر مكر وحيله‌هاي‌ ابليس‌ نبود،آدمي‌ ازبهشت‌ رانده‌ نمي‌شد.اگر دشمني‌ ابليس‌ نبود قابيل‌ برادر خود رانمي‌كشت‌!اگر عداوت‌ ابليس‌ نبود،پيامبران‌ بدست‌ انسانها كشته‌ وشهيدنمي‌شدند.اگر دشمني‌ ابليس‌ نبود همة‌ انسانها خداشناس‌ وموحدومومن‌ بودند ونيازي‌ به‌ جهنم‌ وعذاب‌ الهي‌ نبود اگر چه‌ علاوه‌ بر ابليس‌،نفس‌ اماره‌ وميل‌ انسان‌ به‌ شهوات‌ وذخارف‌ دنيا نيز در انحراف‌ انسانهانقش‌ مهمي‌ داشته‌ است‌.اگر مكر ابليس‌ نبود اين‌ چنين‌ بين‌ بيش‌ از يك‌ميليارد مسلمان‌ جهان‌ اختلاف‌ نبود تا يك‌ كشور كوچك‌ بنام‌ اسرائيل‌غاصب‌ بتواند بر مسلمانان‌ ظلم‌ كند ونداي‌ انَارجل‌ٌ برآورد!واگرحيله‌هاي‌ ابليس‌ نبود ولايت‌ غصب‌ نمي‌شد وهمه‌ مسلمين‌ يد واحده‌بودند وبه‌ يك‌ شيوه‌ نماز مي‌خواندند ويك‌ پيشوا را تبعيت‌ مي‌كردندو...

درهرحال‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ سعادت‌ بايد ابليس‌ را شناخت‌ وبا مكروحيله‌هاي‌ او آشنا شد و حول‌ وقوة‌ الهي‌ از موانعي‌ كه‌ او يقينا سر راه‌انسان‌ مؤمن‌ ايجاد مي‌نمايد،به‌ راحتي‌ عبور نمود وبه‌ صف‌ رستگاران‌پيوست‌.

خدا فرمود:

اَلَم‌ اَعْهَدْ اِلَيكُم‌ يا بني‌ آدم‌ اَن‌ْ لا تعبُدِ الشيطان‌ اِنَّه‌ لَكُم‌ عَدُوٌّ مبين‌.يعني‌:اي‌ فرزندان‌ آدم‌!مگر با شما عهد نبستم‌ كه‌ شيطان‌را عبادت‌ نكنيد كه‌ او دشمن‌ آشكار شماست‌.

علت‌ دشمني‌ ابليس‌ با آدميان‌!

ابليس‌ موجودي‌ از جن‌ بود كه‌ هزاران‌ سال‌ قبل‌ از خلقت‌ آدم‌(ع‌)درآسمانها بعنوان‌ ملكي‌ از ملائكه‌ مشغول‌ فرمانبرداري‌ از حضرت‌ حق‌بود.نام‌ او «عزازيل‌»و«حارث‌»بوده‌ است‌.ملائكه‌ خيال‌ مي‌كردند كه‌او هم‌ از جنس‌ آنان‌ است‌ ولي‌ خداوند عليم‌ با علم‌ خود مي‌دانست‌ كه‌ابليس‌ از ملائكه‌ نيست‌.ابليس‌ زيباترين‌ ملك‌ بود و خدارا به‌ گونه‌اي‌ زيباعبادت‌ مي‌كرد كه‌ فقط‌ دوركعت‌ نماز او براي‌ خداوند،چهارهزارسال‌طول‌ كشيد!تا اينكه‌ خداوند آدم‌(ع‌)را آفريد وبراي‌ اهدافي‌ از جمله‌ظاهر شدن‌ چهرة‌ مخفي‌ ابليس‌ وصفات‌ زشت‌ او،دستور داد كه‌ همة‌ملائكه‌ براي‌ آدم‌(ع‌) وبه‌ احترام‌ او سجده‌ كنند.كه‌ اين‌ سجده‌ در حقيقت‌براي‌ خدا وبه‌ احترام‌ آدم‌(ع‌)بود.همة‌ فرشتگان‌ از اين‌ دستور الهي‌اطاعت‌ كردند به‌ غير از ابليس‌!خدا از او پرسيد كه‌ چه‌ انگيزه‌اي‌ باعث‌شد كه‌ از اين‌ دستور سرپيچي‌ نمائي‌؟ابليس‌ جواب‌ داد براي‌ اين‌ سجده‌نكردم‌ كه‌ آدم‌(ع‌)از جنس‌ خاك‌ است‌ ومن‌ از جنس‌ آتش‌!وآتش‌ از خاك‌برتر است‌.ومن‌ بر موجودي‌ كه‌ از من‌ پَست‌تر است‌ سجده‌ نمي‌كنم‌!خدايا!اگر مرا از اين‌ كار عفو نمائي‌،براي‌ تو عبادتي‌ بكنم‌ كه‌ هيچ‌موجودي‌ همچو عبادتي‌ نكرده‌ باشد!خداوند در جواب‌ فرمود كه‌ من‌دوست‌ دارم‌ آنطور كه‌ خود مي‌خواهم‌ عبادت‌ شوم‌!وتو از بهشت‌ من‌ وازصف‌ ملائكه‌ اخراج‌ هستي‌!ابليس‌ وقتي‌ اين‌ چنين‌ ديد،به‌ خداوندعرض‌ كرد كه‌ من‌ سالهاي‌ زيادي‌ تورا عبادت‌ كردم‌ وتو عادل‌ هستي‌ وبه‌كسي‌ ظلم‌ نمي‌كني‌.پاداش‌ عبادتهاي‌ مرا بده‌!خداوند فرمود:آري‌ بتوپاداش‌ خواهم‌ داد.هرچه‌ از امور دنيا مي‌خواهي‌ بگو تا بتو بدهم‌.ابليس‌گفت‌ يكي‌ اينكه‌ بمن‌ تا قيامت‌ مهلت‌ بدهي‌ وكاري‌ بمن‌ نداشته‌باشي‌!دوم‌ اينكه‌ بمن‌ قدرتي‌ بدهي‌ تا بتوانم‌ در انسانها همانند خون‌ دررگهايشان‌،نفوذ كنم‌ !سوم‌ اينكه‌ آنها نتوانند مرا وياران‌ مرا ببينند ولي‌ من‌ويارانم‌ آنها را ببينيم‌!چهارم‌ آنكه‌ مي‌خواهم‌ هر كودكي‌ كه‌ از انسان‌متولد مي‌شود،دوتا كودك‌ هم‌ از من‌ متولد شود!پنجم‌ به‌ هر صورتي‌ كه‌بخواهيم‌ در بيايم‌! خداوندفرمود:اين‌ها را دادم‌.گفت‌ خدايا پاداش‌زيادتري‌ بده‌!خدا فرمود:شما را در سينه‌ها ودلهاي‌ آنان‌ قراردادم‌!گفت‌:خدايا كافي‌ است‌.

سپس‌ ابليس‌ گفت‌:به‌ عزتت‌ قسم‌ كه‌ همه‌ را بجز مخلصين‌ گمراه‌خواهم‌ كرد.واز جلو واز عقب‌ واز راست‌ وچپ‌ نزدشان‌ رفته‌ وكاري‌ كنم‌كه‌ اكثرشان‌ را شاكر نبيني‌!

وقتي‌ حضرت‌ آدم‌(ع‌) ديد كه‌ خدا اين‌ قدرت‌ را به‌ ابليس‌ داده‌ است‌گفت‌:خدايا! ابليس‌ را بر فرزندانم‌ مسلط‌ كردي‌ واورا همانند خون‌ دررگها اجازه‌ نفوذي‌ دادي‌!وآنچه‌ خواست‌ به‌ او دادي‌ پس‌ تكليف‌ من‌وفرزندانم‌ چه‌ مي‌شود؟خدا فرمود:اگر يك‌ گناه‌ كنيد،يك‌ عذاب‌ داردواگر يك‌ كارخوب‌ كنيد ،ده‌ پاداش‌ دارد.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:زيادتربده‌!خدا فرمود:تا زماني‌ كه‌ روح‌ به‌ گلو نرسد،فرصت‌ توبه‌داريد.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌ زيادتر بده‌!خدا فرمود:شما را مي‌بخشم‌واهميتي‌ نمي‌دهم‌(به‌ بزرگي‌ وزيادي‌ گناهان‌)حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:كافي‌است‌.

لذا ابليس‌ از آن‌ زمان‌ تاكنون‌ بدنبال‌ گمراهي‌ انسانها ودوري‌ انسان‌ ازخداوند بوده‌ والبته‌ موفق‌ شده‌است‌ كه‌ عدة‌ زيادي‌ از بندگان‌ خدارا باكمك‌ هواها ونفسانيات‌ وميلهايشان‌ به‌ شهوات‌ دنيا،منحرف‌ كرده‌وجهنمي‌ نمايند.


2

هر عمل‌ زنا ولواطي‌ كه‌ در دنيا انجام‌ شده‌ ويا انجام‌ مي‌شود،وهركودك‌ حرام‌ زاده‌اي‌ كه‌ متولد مي‌گردد،جاي‌ پاي‌ ابليس‌ در آنجا وجوددارد!هر جنگ‌ وخونريزي‌ وقتل‌ انسانها مخصوصا قتل‌ پيامبران‌ وامامان‌وانسانهاي‌ بزرگ‌ واولياء خدا ودانشمندان‌ وعالمان‌ دلسوزوسياستمتداران‌ پاك‌ سرشت‌ و...كه‌ انجام‌ مي‌شود با وسوسه‌هاي‌ ابليس‌است‌.

هر اختلاف‌ ودشمني‌ بين‌ انسانها وحتي‌ بين‌ افراد يك‌ خانواده‌ وحتي‌بين‌ پدران‌ ومادران‌ با فرزندانشان‌ وجود داشته‌ ودارد وهر كانون‌خانواده‌اي‌ كه‌ متلاشي‌ مي‌گردد از كارها وتلاشهاي‌ ابليس‌ است‌!

هر بتي‌ كه‌ پرستيده‌ مي‌شود وهر دين‌ جديدي‌ بوجود مي‌آيد وهرمكتب‌ منحرف‌ كننده‌ جديدي‌ كه‌ ظاهر مي‌شود از نَفَس‌ پليد ابليس‌است‌!

خودكشي‌ها وافسردگي‌ها ومرضهاي‌ مهلكي‌ چون‌ ايدز وگرفتاريهاي‌بشر امروزي‌ نيز از كيد و مكرهاي‌ بليس‌ است‌!

عشقهاي‌ مجازي‌ وروابط‌ نامشروع‌ وقانوني‌ شدن‌ هم‌ جنس‌ بازي‌ دربسياري‌ از كشورها وتشكيل‌ مؤسسات‌ فحشاء وآلوده‌ كردن‌ مردم‌ دنيا به‌انواع‌ مفاسد همه‌ از توطئه‌هاي‌ ابليس‌ است‌ كه‌ اخيراً فزوني‌ گرفته‌ است‌!

تشكيل‌ باندهاي‌ موادمخدر وصدها نوع‌ مواد مخدر شيطاني‌،تشكيل‌باندهاي‌ مخوف‌ جنايت‌ وشرارت‌ وحتي‌ باندهايي‌ كه‌ علنا خود راشيطان‌ پرست‌ مي‌خوانند وباندهاي‌ به‌ دام‌ انداختن‌ دختران‌ وزنان‌براي‌ استفاده‌ از فحشاءوتشكيل‌ محافل‌ رقص‌ وشرابخواري‌ وروابط‌جنسي‌ نامشروع‌ علني‌ و...همه‌ از اقدامات‌ وفعاليتهاي‌ ابليس‌ ويارانش‌مي‌باشد.

ابليس‌ بنيانگذار همة‌ بدعتها ومذهبهاي‌ ساختگي‌ وآئينهاي‌ بي‌ ريشة‌الهي‌ است‌!

ابليس‌ در قتل‌ پيامبراني‌ همچون‌ حضرت‌ زكريا ويحيي‌ ودر آتش‌انداختن‌ حضرت‌ ابراهيم‌(ع‌)وتوطئه‌ فرعون‌ عليه‌ موسي‌(ع‌) وتحريك‌مشركين‌ مكه‌ براي‌ كشتن‌ پيامبراسلام‌ واميرالمؤمنين‌(ع‌)و...نقش‌ داشته‌است‌.واوست‌ بپاكننده‌ جنگهايي‌ همچون‌ جمل‌ وصفين‌ ونهروان‌ و...

ابليس‌ از راههايي‌ چون‌ نگاه‌ وسخن‌ با نامحرم‌،شراب‌ ومستي‌،دروغ‌،خيانت‌ ومال‌ اندوزي‌ وحرص‌ و...انسانهارا منحرف‌ مي‌كند.

ابليس‌ در موقع‌ تنها بودن‌ انسان‌،موقع‌ عريان‌ شدنش‌،وقت‌ خلوت‌ بانامحرم‌ وهنگام‌ همراهي‌ با فاسقان‌ ودرهنگام‌ طلوع‌ وغروب‌ خورشيدموفق‌تر است‌.

بيشتر ياران‌ ابليس‌ ،زنان‌ ،عابدان‌ جاهل‌ ،حاكمان‌ ستمگر و جوانان‌بي‌ تقواهستند!

وخلاصه‌ هركجا انحراف‌ وگناه‌ ومعصيتي‌ باشد ردپاي‌ ابليس‌ واعوان‌وانصارش‌ به‌ چشم‌ باطني‌ مي‌خورد.

امّا خداوند متعال‌ ،انسان‌ را در برابر اين‌ دشمن‌ قسم‌ خورده‌ وغدّاربه‌ وسايل‌ مهمي‌ تجهيز نموده‌ است‌ كه‌ هر كسي‌ از اين‌ وسايل‌ استفاده‌كند،سلامتش‌ از دست‌ ابليس‌ تضمين‌ شده‌ است‌ وابليس‌ ويارانش‌ برآنان‌ تسلطي‌ نخواهند داشت‌.

اين‌ وسايل‌ بشرح‌ زير مي‌باشند:1-عقل‌ به‌ عنوان‌ پيامبرباطني‌،2-فطرت‌ سالم‌ وتوحيدي‌ ،3- صدوبيست‌ وچهارهزار پيامبرودوازده‌ امام‌(ع‌) 4-دهها كتاب‌ آسماني‌ از جمله‌ قرآن‌ كريم‌ 5-هزاران‌عالم‌ ودانشمند موحد ومخلص‌ ودلسوز 6-ميليونها جلد كتاب‌ وهزاران‌سخنراني‌ و هزاران‌ مجلس‌ علم‌ ودانش‌ براي‌ آگاهي‌ انسانها 7-توبه‌وبازگشت‌ به‌ خدا در هر ساعتي‌ كه‌ بخواهد .

گويند:وقتي‌ ابليس‌ به‌ زمين‌ آمد،گفت‌ :خدايا!به‌ عزت‌ وجلالت‌سوگند!از آدميان‌ جدا نمي‌شوم‌ تا زماني‌ كه‌ بميرد!

خداوند سبحان‌ فرمود:به‌ عزت‌ وجلالم‌ سوگند!مانع‌ توبه‌ بنده‌ام‌نمي‌شوم‌ بطوريكه‌ توبه‌ را غرغره‌ كند!-يعني‌ هرزمان‌ بخواهد توبه‌ كندومحدوديتي‌ ندارد-8-دوستي‌ اهل‌ بيت‌(ع‌)كه‌ نجات‌ دهنده‌ قطعي‌است‌ 9-هزاران‌ مسجد وحسينيه‌ ومحل‌ عبادت‌ 10-نماز وروزه‌وصدقه‌ وتلاوت‌ قرآن‌ وذكر وازدواج‌ در جواني‌ ومصاحبت‌ با علماءوگريه‌ از خوف‌ خدا وتوكل‌ برخداوصبر در مشكلات‌ و...اعمالي‌هستندكه‌ در دوري‌ از ابليس‌ مؤثر است‌ .

هرگاه‌ ابليس‌ انسان‌ صالحي‌ را مي‌بيند كه‌ نيرنگهاي‌ او را خنثي‌مي‌كند،ابليس‌ به‌ دست‌ وپا مي‌افتد ومتزلزل‌ مي‌شود وناراحت‌.همچنان‌كه‌ وقتي‌ جواني‌ ازدواج‌ مي‌كند،ابليس‌ به‌ ناله‌ مي‌ افتد و مي‌گويد دينش‌را از من‌ حفظ‌ كرد!ويا امام‌ وپيغمبري‌ كه‌ متولد مي‌شدوياعالمي‌ كه‌ به‌هدايت‌ مردم‌ مشغول‌ مي‌شود براي‌ ابليس‌ هماننديك‌ كابوس‌وحشتناكي‌ است‌.

گويند كه‌ ابليس‌ چهاربار ناله‌ كرد ودوبار اظهار خوشحالي‌ نمود:اماچهاربار ناله‌اش‌ در زماني‌ بود كه‌ از صف‌ ملائكه‌ رانده‌ شد.زماني‌ كه‌ به‌زمين‌ فرود آمد وزماني‌ كه‌ پيامبراسلام‌ مبعوث‌ شد وزماني‌ كه‌ قرآن‌(سوره‌فاتحه‌)بر پيامبراسلام‌ نازل‌ شد.

حال‌ نگاهي‌ مي‌اندازيم‌ به‌ صدها سخني‌ كه‌ به‌ نحوي‌ در شيطان‌شناسي‌ !مؤثر مي‌باشد.

سابقة‌ ابليس‌!

گفته‌ شده‌ كه‌ وقتي‌ خداوند ،آسمان‌ وزمين‌ .ملائكه‌ وجن‌ را خلق‌كرد،ملائكه‌ را در آسمان‌ جاي‌ داد وجن‌ را در زمين‌ قرار داد.جان‌ّ پدرهمه‌ اجنه‌ است‌.جن‌ هفت‌ هزارسال‌ در زمين‌ بودند ولي‌ درميان‌ آنان‌ ظلم‌وفساد وقتل‌ يكديگر پيدا شد.لذا خداوند،ابليس‌ را به‌ سرپرستي‌ ملائكه‌بر عليه‌ جن‌ فرستاد وآنها هم‌ جن‌ را از زمين‌ اخراج‌ وبه‌ جزاير وقله‌ كوههاتبعيد نمودند وخودشان‌ در زمين‌ ساكن‌ شدند.خداوند،ابليس‌ را پادشاه‌زمين‌ وپادشاه‌ آسمان‌ دنيا وخزانه‌دار بهشت‌ نمود.او خيلي‌ خدا راعبادت‌ مي‌كرد ولي‌ دچار عُجب‌ شد وگفت‌ من‌ از ملائكه‌ بالاترم‌ كه‌خداوند چنين‌ مقامي‌ به‌ من‌ داده‌ است‌.


3

مقام‌ شيطان‌ قبل‌ از رجم‌

نقل‌ است‌ كه‌ در برگشت‌ ازمعراج‌،شيطان‌ نزد رسولخدا(ص‌)آمدوگفت‌ به‌ معراج‌ رفته‌ بوديد؟فرمود آري‌.پرسيد در آسمان‌ چهارم‌ بطرف‌بيت‌ المعمور منبري‌ شكسته‌ بود.آن‌ را ديدي‌؟آن‌ منبر من‌ بود كه‌ بربالاي‌آن‌ مي‌رفتم‌ ومردم‌ را موعظه‌ مي‌نمودم‌.هروقت‌ تسبيح‌ از دستم‌مي‌افتاد،چندين‌ هزار ملك‌ سرازير شده‌ ودرحاليكه‌ برتسبيح‌ بوسه‌مي‌زدند،بمن‌ مي‌داند.آن‌ موقع‌ معتقد شدم‌ كه‌ خدا از من‌ بهتر خلق‌نكرده‌ است‌!اما حال‌ برعكس‌ شده‌ وكسي‌ از من‌ بدتر نيست‌.اي‌محمد!مبادا در درگاه‌ الهي‌ دچار غرور شوي‌؟

پاداش‌ ابليس‌!

امام‌ صادق‌(ع‌):وقتي‌ ابليس‌ دستور خدا را در مورد سجده‌ برحضرت‌آدم‌(ع‌) اجابت‌ نكرد،خدا فرمود:از بهشت‌ بيرون‌ برو كه‌ تو رانده‌ شده‌ وتاقيامت‌ ملعوني‌!ابليس‌ گفت‌:خدايا!تو عادلي‌ وظلم‌ نمي‌كني‌.پس‌ ثواب‌اعمالم‌ چه‌ مي‌شود؟خدا فرمود:از دنيا آنچه‌ ثواب‌ مي‌خواهي‌ بتومي‌دهم‌!ابليس‌ ابتدا از خدا خواست‌ تا قيامت‌ به‌ او مهلت‌ دهد.خدافرمود:بتو مهلت‌ دادم‌.سپس‌ از خدا خواست‌ كه‌ او را بر فرزندان‌ حضرت‌آدم‌(ع‌) مسلط‌ كند.خدا فرمود:تورا مسلط‌ كردم‌.ابليس‌ گفت‌ به‌ من‌قدرتي‌ بده‌ كه‌ مانند خون‌ در رگ‌،در آدميان‌ نفوذ كنم‌.خدا فرمود بتو اين‌قدرت‌ را دادم‌.گفت‌ مي‌خواهم‌ هر كودكي‌ كه‌ از انسان‌ متولدمي‌شود،دوتا كودك‌ هم‌ از من‌ متولد شود!وما آنها را بينيم‌ وآنها ما رانبينند وبه‌ هر صورتي‌ كه‌ بخواهيم‌ در بيايم‌ فرمود:اين‌ را هم‌ دادم‌.گفت‌خدايا زيادتر بده‌!خدا فرمود:شما را در سينه‌ها ودلهاي‌ آنان‌ قراردادم‌!گفت‌ خدايا كافي‌ است‌.سپس‌ ابليس‌ گفت‌:به‌ عزتت‌ قسم‌ كه‌ همه‌را بجز مخلصين‌ گمراه‌ خواهم‌ كرد.واز جلو واز عقب‌ واز راست‌ وچپ‌نزدشان‌ رفته‌ وكاري‌ كنم‌ كه‌ اكثرشان‌ را شاكر نبيني‌!وقتي‌

حضرت‌ آدم‌(ع‌) ديد كه‌ خدا اين‌ قدرت‌ را به‌ ابليس‌ داده‌ است‌گفت‌:خدايا! ابليس‌ را بر فرزندانم‌ مسلط‌ كردي‌ واورا همانند خون‌ دررگها اجازه‌ نفوذي‌ دادي‌!وآنچه‌ خواست‌ به‌ او دادي‌ پس‌ تكليف‌ من‌وفرزندانم‌ چه‌ مي‌شود؟خدا فرمود:اگر يك‌ گناه‌ كنيد،يك‌ عذاب‌ داردواگر يك‌ كارخوب‌ كنيد ،ده‌ پاداش‌ دارد.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:زيادتربده‌!خدا فرمود:تا زماني‌ كه‌ روح‌ به‌ گلو نرسد،فرصت‌ توبه‌داريد.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌ زيادتر بده‌!خدا فرمود:شما را مي‌بخشم‌واهميتي‌ نمي‌دهم‌(به‌ بزرگي‌ وزيادي‌ گناهان‌)حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:كافي‌است‌.

قسم‌ دروغ‌ ابليس‌!

جبرئيل‌ از آدم‌(ع‌)پرسيد چرا حرف‌ ابليس‌ راگوش‌ كردي‌ و از درخت‌ممنوعه‌ خوردي‌؟گفت‌ زيرا ابليس‌ قسم‌ خورد كه‌ من‌ خير شما رامي‌خواهم‌.ومن‌ هم‌ خيال‌ نمي‌كردم‌ كه‌ كسي‌ قسم‌ دروغ‌ به‌ خدابخورد!

عبدالحارث‌!

وقتي‌ حواء حامله‌ شد،ابليس‌ نزد او آمد وگفت‌ اگر مي‌خواهيد كه‌اين‌كودك‌ بعد از تولد زنده‌ بماند نامش‌ را عبدالحارث‌(اسم‌ ابليس‌حارث‌ بوده‌ است‌)بگذاريد!و الاّ بعد از چند روز از دنيا مي‌رود.

هنگامي‌ كه‌ آدم‌(ع‌)آمد،حواء ماجرا را براي‌ او گفت‌.آدم‌(ع‌)گفت‌ حرف‌اين‌ موجود خبيث‌ را قبول‌ نكن‌!

كتاب‌ ورسول‌ ابليس‌!

رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :ابليس‌ به‌ خدا عرض‌ كرد كه‌ حضرت‌آدم‌(ع‌) را به‌ زمين‌ بردي‌ وكتابها ورسولاني‌ برايشان‌ مي‌فرستي‌،رسولان‌وپيامبران‌ آنها كيانند؟فرمود:رسولانشان‌،ملائكه‌ وپيامبران‌ هستندوكتابهايشان‌ تورات‌ وانجيل‌ وزبور وفرقان‌(قرآن‌)است‌.ابليس‌ گفت‌ پس‌كتاب‌ من‌ چيست‌؟فرمود:كتاب‌ تو خال‌ و قرائت‌ توشعر ورسولانت‌كاهنان‌ وغذايت‌ آنچه‌ برآن‌ نام‌ خدا برده‌ نشود ونوشيدنيت‌شراب‌ و راستت‌ دروغ‌ وخانه‌ ات‌ حمام‌ و دامهايت‌ زنان‌ واذان‌ گويت‌ني‌ها و مسجدت‌ بازار است‌!

ناله‌هاي‌ ابليس‌

روايت‌ شده‌ كه‌ ابليس‌ چهاربارناله‌ كرد:وقتي‌ كه‌ از پيشگاه‌ خدا رانده‌شد.-هنگام‌ آمدنش‌ به‌ زمين‌ -وقت‌ بعثت‌ پيامبراسلام‌(ص‌)- هنگام‌نزول‌ قرآن‌.ودوبار هم‌ اظهار خوشحالي‌ نمود:روزي‌ كه‌ آدم‌(ع‌)ازدرخت‌ ممنوعه‌ خوردوروزي‌ كه‌ آدم‌(ع‌)از بهشت‌ رانده‌ شده‌ وبه‌ زمين‌هبوط‌ نمود!

قسم‌ شيطان‌

رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ :وقتي‌ ابليس‌ به‌ زمين‌ آمد،گفت‌:خدايا!به‌ عزت‌ وجلالت‌ سوگند!از آدميان‌ جدا نمي‌شوم‌ تا زماني‌ كه‌بميرد!

خداوند سبحان‌ فرمود:به‌ عزت‌ وجلالم‌ سوگند!مانع‌ توبه‌ بنده‌ام‌نمي‌شوم‌ بطوريكه‌ توبه‌ را غرغره‌ كند!-يعني‌ هرزمان‌ بخواهد توبه‌ كندومحدوديتي‌ ندارد-

اگر ابليس‌ مي‌دانست‌!

امام‌ صادق‌(ع‌):اگر ابليس‌ از آنچه‌ خدا در آدم‌(ع‌)قرارداده‌ بود اطلاع‌داشت‌ بر آدم‌(ع‌)تكبر وفخرفروشي‌ نمي‌كرد!

هيچ‌ كس‌ معصيت‌ نمي‌كرد!

امام‌ زين‌ العابدين‌(ع‌):اگر شيطان‌ نبود كه‌ آنان‌ را از طاعتت‌ دوركند،هيچ‌ كس‌ معصيت‌ تورا نمي‌نمود.واگر شيطان‌ باطل‌ را در صورت‌حق‌ نشان‌ نمي‌داد،هيچ‌ كس‌ از راه‌ درست‌ گمراه‌ نمي‌شد.

توبه‌

وقتي‌ آيه‌ «والذين‌ اذا فعلوا فاحشة‌ًاو ظلموا انفسهم‌ ذكروا اللهفاستغفروا لذنوبهم‌ و مَن‌ يغفر الذنوب‌ الاّ الله ولم‌ يُصرّوا علي‌' مافعلوا وَ هُم‌ يعلمون‌.»«هرگاه‌ آنانكه‌ بخودشان‌ ظلم‌ كردند ومعصيت‌نمودند،خواستند توبه‌ كنند بايد استغفار كرده‌ وبدانند كه‌ غير خدا كسي‌نمي‌تواند گناه‌ آنان‌ را بيامرزد ونبايد آگاهانه‌ برانجام‌ گناه‌ اصرار كنند»نازل‌شد،شيطان‌ صدائي‌ كرد تا تمام‌ شياطين‌ دورش‌ جمع‌ شدند پس‌ به‌ آنهاگفت‌ اين‌ آيه‌ نازل‌ شده‌ است‌.چه‌ كسي‌ عهده‌ دار خنثي‌ كردن‌ آن‌ برمي‌آيد؟يكي‌ گفت‌ من‌ .ابليس‌ پرسيد چگونه‌؟گفت‌ از راه‌ فلان‌عمل‌!ابليس‌ گفت‌ تو نمي‌تواني‌ .دومي‌ بلند شد ومثل‌ اولي‌ پيشنهادي‌داد كه‌ ابليس‌ آن‌ را رد كرد.وسواس‌ خنّاس‌ بلند شد وگفت‌ من‌ از راه‌وعده‌ دادن‌ وآرزوهاي‌ طولاني‌ گول‌ مي‌زنم‌ تا گناه‌ كنند وبعد توبه‌ را از يادآنها مي‌برم‌.ابليس‌ اورا تصديق‌ كرد وبراي‌ اين‌ مأموريت‌ تا روز قيامت‌اوراانتخاب‌ كرد.


4

ابليس‌ از فرشتگان‌ نبود

امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):ابليس‌ از فرشتگان‌ نبود بلكه‌ از جن‌ بود و باملائكه‌ بود وفرشتگان‌ خيال‌ مي‌كردند از آنهاست‌.ولي‌ خدا مي‌دانست‌كه‌ از آنها نيست‌ تا زماني‌ كه‌ فرشتگان‌ امر به‌ سجده‌ بر آدم‌(ع‌)شدند آنگاه‌معلوم‌ شد كه‌ ابليس‌ جزو جن‌ بوده‌ است‌.

تصديق‌ كلام‌ ابليس‌

امام‌ صادق‌(ع‌):وقتي‌ آية‌«ولقد صدّق‌ ابليس‌ ظنّه‌ فاتّبعوه‌ الاّفريقاً من‌ المؤمنين‌»يعني‌ او گمان‌ ابليس‌ را تأييد كرد وغير از مؤمنين‌بقيه‌ از ابليس‌ تبعيت‌ نمودند.نازل‌ شد.ابليس‌ فريادي‌ كشيد تا شياطين‌دورش‌ جمع‌ شدند.آنها از او پرسيدند اي‌ مولاي‌ ما!چه‌ شده‌است‌؟گفت‌ واي‌ برشما!قسم‌ به‌ خدا!خدا كلام‌ مرا در قرآن‌ آورد .بعددستش‌ را بطرف‌ آسمان‌ بلند كرد و گفت‌ به‌ عزت‌ وجلالت‌ سوگند!كه‌ آن‌گروه‌ باقي‌ مانده‌ را هم‌ به‌ بقيه‌ ملحق‌ مي‌نمايم‌!رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌وآله‌ فرمود:بسم‌ الله الرحمن‌ الرحيم‌.اِن‌َّ عبادي‌ ليس‌ لك‌ عليهم‌سلطان‌ٌخدا فرموده‌ است‌ كه‌ توا ابليس‌!بر بندگانم‌ تسلطي‌ نداري‌.

چرا خدا به‌ ابليس‌ مهلت‌ داد؟

روايت‌ شده‌ كه‌ بخاطر اينكه‌ ابليس‌ دوركعت‌ نماز خوانده‌ بود كه‌چهارهزارسال‌ طول‌ كشيد،خدا خواهش‌ اورا براي‌ مهلت‌ دادن‌ قبول‌نمود.

دشمن‌ مخفي‌

اميرالمؤمنين‌(ع‌):بپرهيزيد از دشمني‌ كه‌ بطور مخفي‌ در سينه‌ها راه‌يافته‌ ودرگوشها نجوا مي‌نمايد.

شش‌ هزارسال‌ عبادت‌!

اميرالمؤمنين‌ علي‌(ع‌)فرمود:شيطان‌ شش‌ هزارسال‌ عبادت‌ كرد كه‌معلوم‌ نيست‌ به‌ سالهاي‌ دنيوي‌ بوده‌ يا اخروي‌ كه‌ هرسالش‌ معادل‌هزارسال‌ دنيا است‌.-يعني‌ شيطان‌ يك‌ سجده‌ اش‌ هزاران‌ سال‌ طول‌مي‌كشيده‌آنوقت‌ بعضي‌ افراد تحمل‌ يك‌ ذكر را هم‌ ندارند.-ولي‌ غرور

با عث‌ شد كه‌ بر آدم‌(ع‌)سجده‌ نكند واز مقامش‌ اخراج‌ گردد.

اگر مرا عفو كني‌...

امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):وقتي‌ خدا دستور سجده‌ بر آدم‌(ع‌)راداد،ابليس‌ گفت‌ خدايا!اگر مرا از اين‌ كار معاف‌ كني‌،برايت‌ عبادتي‌ كنم‌كه‌ تاكنون‌ كسي‌ همچو عبادتي‌ نكرده‌ باشد!خدا فرمود:من‌ دوست‌ دارم‌آنطور كه‌ خود مي‌خواهم‌ اطاعت‌ شوم‌!

شيطان‌ را دشمن‌ بگير!

رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ به‌ ابن‌ مسعود نصيحت‌ كرد كه‌:اي‌ پسرمسعود!شيطان‌ را دشمن‌ خود بگير كه‌ خدا مي‌فرمايد:اِن‌َّ الشيطان‌ لكُم‌عدُوٌ فَاتخّذوه‌ عدواًشيطان‌ دشمن‌ شماست‌!پس‌ با او دشمني‌كنيد.

با ابليس‌ سر كوه‌

حاج‌ امام‌ قلي‌ نخجواني‌ كه‌ دراخلاقيات‌ ومعارف‌ الهيه‌،مراتب‌استكمال‌ را طي‌ مي‌ كرد،گويد:پس‌ از آنكه‌ به‌ سن‌ّ كهولت‌ وپيري‌رسيدم‌،شيطان‌ را ديدم‌ كه‌ هردوي‌ ما،بالاي‌ كوهي‌ ايستاده‌ ايم‌!من‌ دست‌خودرا بر مُحاسن‌ خود گذارده‌ وبه‌ او گفتم‌:مرا سن‌ّ پيري‌ وكهولت‌ فرارسيده‌،اگر ممكن‌ است‌ از من‌ درگذر!شيطان‌ گفت‌:اين‌ طرف‌ را نگاه‌كن‌!وقتي‌ نظر كردم‌،دره‌ّ بسيار عميقي‌ را ديدم‌ كه‌ از شدّت‌ خوف‌وهراس‌،عقل‌ انسان‌ مبهوت‌ مي‌ ماند!شيطان‌ گفت‌:در دل‌ من‌،رحم‌ومرّوت‌ ومهر قرار نگرفته‌ است‌.اگر چنگال‌ من‌ بر تو بند گردد،جاي‌ِ تو درتَه‌ِ اين‌ درّه‌ خواهد بود كه‌ تماشا مي‌ كني‌!

2-توطئه‌هاي‌ شيطان‌ عليه‌ آدمي‌

ابليس‌ اولين‌ كسي‌ بود كه‌:

نوحه‌(در عزاي‌ مرده‌ به‌ باطل‌ سخن‌ گفتن‌) بر مرده‌ را ايجاد كرد!

غنا وساز وآواز كرد!

اولين‌ كسي‌ كه‌ عمل‌ لواط‌ را انجام‌ داد!

حدا (كه‌ ترانه‌ مخصوص‌ شتربان‌ هاست‌) انجام‌ داد!

اولين‌ كسي‌ كه‌ قياس‌ كرد!«گفت‌ من‌ از آتش‌ هستم‌ وآدم‌(ع‌)از خاك‌ وآتش‌ از خاك‌ بهتر است‌»

اولين‌ كسي‌ كه‌ آتش‌ پرستي‌ را بنيان‌ نهاد!

اولين‌ كسي‌ كه‌ بت‌ پرستي‌ را ايجاد كرد!

اولين‌ كسيكه‌ كفر ورزيد وكفر را ايجاد نمود!

اولين‌ كسي‌ كه‌ دروغ‌ گفت‌ وقسم‌ دروغ‌ به‌ خدا خورد.

اولين‌ كسي‌ كه‌ باخود لواط‌ كرد!

و...

شريك‌ همة‌ جنايات‌!

روزي‌ يكي‌ از شيعيان‌ موفق‌ به‌ ديدار ابليس‌ شد وابليس‌ گفت‌:

منم‌ قاتل‌ هابيل‌!منم‌ كشندة‌ ناقة‌ صالح‌!منم‌ بپا كننده‌ آتش‌ ابراهيم‌!منم‌ پي‌گير قتل‌ يحيي‌!منم‌ جمع‌ كننده‌ ساحرين‌ فرعون‌ عليه‌ موسي‌!منم‌ درست‌كننده‌ گوساله‌ سامري‌!منم‌ كشندة‌ زكريا!حركت‌ دهندة‌ ابرهه‌ براي‌ خراب‌كردن‌كعبه‌! منم‌ تحريك‌ كننده‌ مشركين‌ براي‌ قتل‌ پيامبر!منم‌ ايجادكننده‌حسد در دل‌ منافقين‌ در روز سقيفه‌!منم‌ صاحب‌ هودج‌ شتر در جنگ‌جمل‌!منم‌ ايستاده‌ دربين‌ دوصف‌ در جنگ‌ صفين‌!منم‌ رهبر منافقين‌!منم‌هلاك‌ كننده‌ اولين‌ و گمراه‌ كنندة‌ آخرين‌ وشيخ‌ ناكثين‌ وركن‌ قاسطين‌وظل‌ مارقين‌....!

فساد در دنيا

با تلاشهاي‌ ابليس‌ويارانش‌،متأسفانه‌ در عصر ما فساد همه‌ جاي‌ دنيارا فرا گرفته‌ است‌ وآثار زيانبار اين‌ فساد،ميليونها انسان‌ را بدبخت‌ نموده‌واز خدا دور نموده‌ است‌.با اختراعات‌ جديد وبا بوجود آمدن‌ عصرارتباطات‌ وفن‌ آوريهاي‌ جديد در اين‌ زمينه‌،روزانه‌ هزاران‌ انسان‌مخصوصا جوانان‌ با فساد وفحشاء آشنا شده‌ واز معنويات‌ فاصله‌مي‌گيرند.وجود ميليونها سي‌ دي‌ مبتذل‌ وهزاران‌ سايت‌ اينترنتي‌وهزاران‌ شركت‌ ومؤسسات‌ فحشاء در دنيا، مسئله‌ تربيت‌ سالم‌نوجوانان‌ وجوانان‌ را با خطر مواجه‌ كرده‌ وطبق‌ آمارها فرزندان‌ نامشروع‌وكودكان‌ بي‌ پدر!ومرضهاي‌ عجيب‌ وغريب‌ ومتلاشي‌ شدن‌ كانونهاي‌خانواده‌ وبي‌ هويت‌ شدن‌ انسانها ومعبود قرار گرفتن‌ شهوات‌ جنسي‌ روبه‌ فزوني‌ است‌ وهمه‌ اينها از دستاوردهاي‌ جنگ‌ ابليس‌ با انسانها درعصر حاضر است‌.كه‌ به‌ چند نمونه‌ از فسادهايي‌ كه‌ ابليس‌ بوجود آورده‌اشاره‌ مي‌شود:


5

باخود لواط‌ كرد!

رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :ابليس‌ در حالي‌ كه‌ همسري‌ نداشت‌به‌ كره‌ زمين‌ آمد واولين‌ كسي‌ بود كه‌ باخود لواط‌ نمود.وفرزندانش‌ ازخودش‌ است‌.

جاي‌ پاي‌ ابليس‌ در آمريكا!

«نيوت‌ گنگريچ‌ ،رئيس‌ اسبق‌ مجلس‌ نمايندگان‌ امريكا:

ايالات‌ متحده‌ بايد جهان‌ را رهبري‌ كند...اما با كشوري‌ كه‌ در آن‌دوازده‌ ساله‌ها باردار مي‌شوند،پانزده‌ ساله‌ها همديگر رامي‌كُشند،هفده‌ ساله‌ها به‌ ايدز مبتلا مي‌شوند و هجده‌ ساله‌هاديپلم‌ مي‌گيرند بدون‌ اينكه‌ بتوانند بخوانند و بنويسند،هيچ‌كس‌ را نمي‌شود رهبري‌ كرد!»

«هرساله‌ 350هزار دختر نوجوان‌ امريكايي‌ در سنين‌ بين‌ پانزده‌ تانوزده‌ سال‌ دوره‌ دبيرستان‌ به‌ سبب‌ ارتباط‌هاي‌ نامشروع‌ فرزندان‌ غيرقانوني‌ به‌ دنيا مي‌آورند و اين‌ آمار در دهه‌هاي‌ اخير سال‌ به‌ سال‌ در حال‌افزايش‌ است‌.»

جان‌ نكد،نويسنده‌ وتحليل‌ گر غربي‌:

«انتشار ايدز در ايالات‌ متحده‌ و اروپا و ساير نقاط‌ جهان‌ خطر جدي‌در روابط‌ اين‌ جوامع‌ بوجود آورده‌ است‌.هزاران‌ نفر و از جمله‌شخصيت‌هاي‌ معروفي‌ نظير«روك‌ هادسون‌»هنرپيشه‌ آمريكايي‌ به‌ اين‌بيماري‌ دچار شده‌اند.اكنون‌ شانزده‌ ميليون‌ نفر در سنين‌ مختلف‌ دركشورهاي‌ اروپايي‌ و آمريكا حامل‌ ويروس‌ ايدز هستند...هراس‌ ازمواجهه‌ با اين‌ هيولاي‌ خزنده‌ به‌ استوديوهاي‌ هاليوود نيز كشانده‌ شده‌است‌.آن‌ جا كه‌ پس‌ از ابتلاي‌ برخي‌ هنرمندان‌ نامي‌،تمامي‌ هنرپيشه‌هاي‌زن‌ ومرد ملزم‌ به‌ ارائه‌ گواهي‌ نامة‌ عدم‌ ابتلا به‌ ويروس‌ ايدز هستند!»

«در فاصله‌ سال‌ 1985 تاكنون‌ ايدز قربانيان‌ زيادي‌ از هاليوود گرفته‌است‌.

جون‌ كالينز،بازيگر سينما گفته‌ است‌ كه‌:ايدز مكافات‌ گناهان‌ هاليووداست‌.

مرگ‌ هادسن‌ در اكتبر 1985 همچون‌ زلزله‌ موجي‌ از وحشت‌ وحيرت‌ در قشرهاي‌ لوكس‌ هاليوود برانگيخت‌.ادآلستر رئيس‌ اتحاديه‌بازيگران‌ سينما،كه‌ شصت‌ هزار بازيگر را زير پوشش‌ خود دارد،پيشنهادكرد كه‌ در گام‌ اول‌ صحنه‌هاي‌ بوسه‌ از كليه‌ فيلم‌ نامه‌ها حذف‌ شود!...

در سال‌ 1991 فقط‌ آمار رسمي‌ حاكي‌ از 67مرگ‌ در هاليوود بر اثر ابتلاي‌به‌ ايدز بوده‌ است‌.»

سقط‌ جنين‌

«سالانه‌ بيش‌ از جهارصدهزار مورد سقط‌ جنين‌ در زنان‌ زير بيست‌سال‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ اكثراً در دختران‌ ازدواج‌ نكرده‌ امريكايي‌ است‌و70% اين‌ دختران‌ حملات‌ جنسي‌ افراد وگروههاي‌ مستهجن‌ و هرزه‌ راتجربه‌ مي‌كنند!»

«بر اساس‌ آمار ارائه‌ شده‌ در ايالات‌ متحده‌ امريكا يك‌ ميليون‌نوجوان‌ در دوران‌ بلوغ‌ از منزل‌ فرار مي‌كنند كه‌ 3/2فرار افراد مؤنث‌ناشي‌ از آزارهاي‌ جنسي‌ در محيط‌ خانواده‌ مي‌باشد.»

«در شهر نيويورك‌ فردي‌ كه‌ يك‌ كلينيك‌ روان‌شناسي‌ خصوصي‌تأسيس‌ كرده‌ بود ودر آن‌ يكصد كودك‌ را تحت‌ نظارت‌ و مراقبت‌ داشت‌پس‌ از آنكه‌ متهم‌ شد كه‌ تمامي‌ يكصد كودك‌ را مورد تجاوز قرار داده‌است‌ به‌ اسرائيل‌ گريخت‌ كه‌ متأسفانه‌ يك‌ سوم‌ اين‌ كودكان‌، آلوده‌ به‌ايدز شدند...!»

خودكشي‌!

«بر اساس‌ گزارش‌هاي‌ منتشره‌ در ايالات‌ متحده‌ آمريكا در هر شش‌ساعت‌ يك‌ نفر زير نوزده‌ سال‌ به‌ وسيلة‌ سلاح‌ گرم‌ دست‌ به‌ خودكشي‌مي‌زند.در سال‌ 1990،1447نفر بين‌ سنين‌ ده‌ الي‌ نوزده‌ سال‌ به‌ وسيله‌سلاح‌ گرم‌ خودكشي‌ كرده‌اند.»

«بر اساس‌ آمار موجود،خودكشي‌ دومين‌ علت‌ مرگ‌ ومير در بين‌جوانان‌ 15-24 ساله‌ در ايالات‌ متحده‌ مي‌باشد.»

دكتر ردفيلد جيميسون‌ استاد روان‌ پزشكي‌ دانشگاه‌«جانزهاپكينز»در همين‌ باره‌ گفت‌:سالانه‌ حدود سي‌ هزار آمريكايي‌ خودكشي‌و 750 هزارنفر ديگر هم‌ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ مي‌كنند ولي‌ نمي‌ميرند. ازهر پنج‌ نوجوان‌ آمريكايي‌ طي‌ يك‌ سال‌ گذشته‌ يك‌ نفر خودكشي‌ كرده‌ ياجداً قصد آن‌ را داشته‌ است‌.»

«آمار تكان‌ دهندة‌ موجود حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ در اين‌ كشور بين‌سال‌هاي‌ 1970 تا 1980 ميزان‌ خودكشي‌ در ميان‌ گروه‌ سني‌

15- 20ساله‌ 50% افزايش‌ يافته‌ است‌.»

«الوين‌ تافلر،نويسنده‌ ونظريه‌ ردازِ معروف‌ امريكايي‌:

در سراسر كشورهاي‌ مرفه‌ فرياد عجز و لابه‌هاي‌ آشنا به‌ گوش‌مي‌رسد.ميزان‌ خودكشي‌ نواجوانان‌ رو به‌ افزايش‌ است‌.الكليسم‌ بيدادمي‌كند.افسردگي‌ رواني‌ همه‌ گير شده‌ است‌،بربريت‌ و جنايت‌ مُد روزگرديده‌ است‌!

در ايالات‌ متحده‌ اتاق‌هاي‌ اورژانس‌ بيمارستان‌ها مملوّ از معتادان‌ به‌ماري‌ جُوانا و ديوانه‌هاي‌ سرعت‌ و دسته‌هاي‌ اراذل‌ واوباش‌ و معتادان‌به‌ كوكائين‌ و هرويين‌ و بالاخره‌ افرادي‌ كه‌ گرفتار بحران‌ شديد عصبي‌شده‌اند.

مددكاري‌ اجتماعي‌ و بهداشت‌ رواني‌ در همه‌ جا به‌ سرعت‌ رو به‌گسترش‌ گذاشته‌ است‌،در واشنگتن‌ يك‌ كميسيون‌ بهداشت‌ رواني‌وابسته‌ به‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ اعلام‌ مي‌دارد كه‌ به‌ طور كامل‌شهروندان‌ ايالات‌ متحده‌ از نوعي‌ فشار عصبي‌ رنج‌ مي‌برند.و روان‌شناسي‌ از مؤسسه‌ ملي‌ بهداشت‌ رواني‌ ادعا مي‌كند كه‌ تقريبا هيچ‌خانواده‌اي‌ بدون‌ نوعي‌ ناهنجاري‌ رواني‌ وجود ندارد و اعلام‌ مي‌كندروان‌ پريشي‌ ،جامعة‌ آمريكا را كه‌ آشفته‌ و پريشان‌ و متفرق‌ ونگران‌ آينده‌است‌،فرا گرفته‌ است‌!»


6

تافلر مي‌افزايد:زندگي‌ روزمره‌ واقعاً به‌ طرز افتضاح‌آميزي‌ كيفيت‌خود را از دست‌ داده‌ است‌ و اعصاب‌ همه‌ خورد وداغان‌ است‌،دست‌به‌ يقه‌ شدن‌ وتيراندازي‌ در مترو يا صفهاي‌ بنزين‌ نشانگر اين‌ واقعيت‌است‌ كه‌ كنترل‌ اعصاب‌ از دست‌ افراد خارج‌ شده‌ است‌،ميليون‌ها نفر ازمردم‌ به‌ آخرين‌ حد از ظرفيتشان‌ رسيده‌اند.

خشونت‌

«در شيكاگو مسن‌ ترها بعد از تاريك‌ شدن‌ هوا از قدم‌ زدن‌ در خيابان‌ها وحشت‌ دارند.در مدارس‌ و ايستگاه‌هاي‌ قطار زيرزميني‌ نيويورك‌خشونت‌ غوغا مي‌كند.

در كاليفرنيا مجله‌اي‌ براي‌ خوانندگان‌ خود به‌ اصطلاح‌ دفترچه‌راهنماي‌ عملي‌ در مورد استفاده‌ از سلاح‌هاي‌ دستي‌ و دوره‌هاي‌تيراندازي‌ و سگ‌هاي‌ محافظ‌ تعليم‌ ديده‌،دزدگير وابزار ايمني‌ براي‌استفاده‌ شخصي‌ دوره‌هاي‌ دفاع‌ از خود و نظام‌هاي‌ ايمني‌ كامپيوتري‌ارائه‌ مي‌كند.

«در سه‌ دهه‌ گذشته‌ هشتاد ميليون‌ نفر به‌ جمعيت‌ آمريكا اضافه‌ شده‌است‌ كه‌ 20% اين‌ عده‌ را مهاجرين‌ جديد ازآسياو آمريكاي‌ لاتين‌ وآفريقا تشكيل‌ مي‌دهند:

در اين‌ مدت‌، در بين‌ جمعيت‌ قريب‌ به‌ سيصد ميليوني‌آمريكا،جنايت‌ چهاربرابر شده‌ است‌،خشونت‌ بين‌ طبقات‌ مختلف‌ و افراد ده‌برابر بالا رفته‌ است‌ و نسبت‌ طلاق‌ در خانواده‌ها از 30%به‌ 70% افزايش‌يافته‌ و تعداد كودكان‌ نامشروع‌ دوازده‌ برابر شده‌ است‌.

تجارت‌ مواد مخدر در بين‌ جوانان‌ آمريكايي‌ مرسوم‌ شده‌است‌.وامنيت‌ داخلي‌ در آمريكا حتي‌ در مدارس‌ ابتدايي‌ و متوسطه‌ به‌وضع‌ بحراني‌ رسيده‌ است‌.

عدة‌ زندانيان‌ در اين‌ سه‌ دهه‌ از يكصدهزارنفر به‌ بيش‌ از يك‌ ميليون‌نفر تجاوز كرده‌ است‌ و در يك‌ آمار جديد 70% از مردان‌ آمريكايي‌ اظهاركرده‌اند كه‌ به‌ همسران‌ خود وفادار نبوده‌اند.

«كشيش‌ يرس‌ ريتر مي‌گويد:در امريكا بالغ‌ بر پانصدهزار نوجوان‌ زيرهفده‌ سال‌ اختصاصاً به‌ كار فحشا اشتغال‌ دارند.»

تجاوزو هتك‌ حركت‌ زنان‌

نيويورك‌ تايمز:

«تفريح‌ آمريكاييان‌ شكل‌ زشت‌ وشرم‌ آوري‌ پيدا كرده‌ است‌.فيلم‌ها وترانه‌ها،آوازها و نمايش‌ها به‌ جاي‌ اينكه‌ الهام‌ بخش‌ و پيام‌ آورباشند،هراس‌ آور و زننده‌ شده‌اند.

تجاوز جنسي‌،استعمال‌ دخانيات‌،مواد مخدر،شيطان‌ پرستي‌،خشونت‌ وهرزگي‌ و بي‌ بند وباري‌ در شهرهاي‌ مختلف‌ آمريكا اوج‌ گرفته‌است‌.

شهرهايي‌ چون‌ واشنگتن‌،نيويورك‌،شيكاگو،بوستون‌،لس‌آنجلس‌،سانفرانسيسكو و چند شهر ديگر به‌ عنوان‌ مناطق‌ خطرناك‌ قلمدادشده‌اند،زيرا هيچ‌ گونه‌ تأمين‌ جاني‌ و ناموسي‌ براي‌ زنان‌ وجودندارد.»

نشريه‌ آمريكايي‌ ريدرز دايجست‌:

ويلسون‌ ،پزشك‌ آمريكايي‌:

«در ايالات‌ متحده‌ از هر دوزن‌ يكي‌ در طول‌ زندگي‌ در معرض‌ تهديدو تجاوز گروهي‌ بوده‌ كه‌ همراه‌ با مصرف‌ الكل‌ و مواد مخدرمي‌باشد.»

نيويورك‌ تايمز:

«كارآگاهان‌ شخصي‌ بوش‌ هم‌ قادر به‌ مهار جنايات‌ وتعرض‌ به‌خانم‌هاي‌ جوان‌ ودختران‌ نيستند!و تنها رفتن‌ به‌ بيرون‌ از خانه‌ از ساعت‌هشت‌ شب‌ براي‌ زنان‌ ودختران‌ 100%مخاطره‌ آميز است‌.»

مارلين‌ فرانچ‌،نويسنده‌:

«يك‌ مرد آمريكايي‌ در هر دوازده‌ ثانيه‌ زنش‌ را كتك‌ مي‌زند و هر روزچهار تا از اين‌ ضرب‌ وجرح‌ها موجب‌ فوت‌ زن‌ مي‌گردد!طبق‌ بررسي‌هاي‌ِ اف‌ بي‌ آي‌،تعداد تجاوزات‌ به‌ زنان‌ افزايش‌ داشته‌ است‌.هرساله‌حدود دوميليون‌ و نيم‌ زن‌ مورد حمله‌-تجاوز-و سرقت‌ قرار گرفته‌ كه‌يك‌ چهارم‌ اين‌ جنايت‌ها توسط‌ افراد فاميل‌ يا دوستان‌ صورت‌مي‌گيرد.»

ابليس‌ وتلاشهاي‌ او

ابليس‌ از زمان‌ تولد كودك‌ تا زمان‌ مردنش‌ براي‌ منحرف‌ كردن‌ انسان‌تلاش‌ مي‌كند واز همة‌ فرصتها استفاده‌ مي‌كند :

وسوسة‌ ابليس‌ در هنگام‌ مرگ‌ انسان‌

امام‌ صادق‌(ع‌):ابليس‌ در موقع‌ مردن‌ انسان‌ شيطاني‌ را مي‌فرستد تااورا به‌ كفر امر نمايد و در دينش‌ شك‌ ايجاد كند.اگر انسان‌ مؤمن‌ باشدشيطان‌ موفق‌ نمي‌شود پس‌ در حال‌ احتضار به‌ آنها شهادتين‌ را تلقين‌كنيد.

وسوسة‌ شيطان‌ موقع‌ مرگ‌ مؤمن‌

امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:هنگام‌ مرگ‌ يكنفر شيعه‌،شيطان‌ از راست‌وچپ‌ او مي‌ آيد،تااورا منحرف‌ كند!ولي‌ خداوندمانع‌ مي‌ شود!همانطوركه‌ در آية‌3سورة‌ابراهيم‌ فرمود:خداوند،اهل‌ ايمان‌ را در دنيا وآخرت‌،

ثابت‌ قدم‌ وثابت‌ اعتقاد،نگه‌ مي‌ دارد!

نشكن‌ نمي‌گم‌!

گويند شخصي‌ در حال‌ احتضار بود.بستگان‌ او به‌ او گفتند بگولااله‌الاّ الله محمّد رسول‌ الله تلقين‌ كنند ولي‌ او مي‌گفت‌ نشكن‌نمي‌گم‌!ومرتب‌ اين‌ حرف‌ را تكرار مي‌نمود.تا اينكه‌ بيهوش‌ شد .وقتي‌بهوش‌ آمد باز به‌ او گفتند بگو لااله‌ الاّ الله محمّد رسول‌ الله اوگفت‌.سؤال‌ كردند پس‌ چرا مرتب‌ مي‌گفتي‌ نشكن‌ نمي‌گم‌؟گفت‌ ساعتي‌عتيقه‌ دارم‌ كه‌ خيلي‌ مورد علاقة‌ من‌ است‌.وقتي‌ شما به‌ من‌ تلقين‌مي‌كرديد،شيطان‌ آن‌ را در دست‌ گرفته‌ بود و مي‌گفت‌ اگر بگويي‌ آن‌ رامي‌شكنم‌!و من‌ مي‌گفتم‌ نشكن‌ نمي‌گم‌!

ابليس‌ برسرش‌ مي‌زند!

رسول‌ خدا(ص‌):وقتي‌ خدا از بنده‌ اي‌ راضي‌ باشد- واجلش‌ برسد- خدا مي‌فرمايد:اي‌ عزرائيل‌!نزد بنده‌ام‌ برو وروحش‌ را بياور!عمل‌ اوبس‌ است‌ ومن‌ اورا همانطور كه‌ دوست‌ داشتم‌ يافتم‌.


7

عزرائيل‌ با پانصد ملك‌ در حالي‌ كه‌ همراهشان‌ ريحان‌ وزعفران‌ است‌نازل‌ مي‌شوند وهركدام‌ به‌ او بشارتي‌ جداگانه‌ مي‌دهند. وهنگام‌ خروج‌روحش‌ دوصف‌ از ملائكه‌ تشكيل‌ مي‌شود.وقتي‌ ابليس‌ اين‌ صحنه‌ رامي‌بيند،دستش‌ را بر سرش‌ گذاشته‌،ناله‌ مي‌كند.شياطين‌ مي‌گويند:اي‌ارباب‌ ما!چه‌ شده‌ است‌؟گويد:آيانمي‌ بينيد خداوند چقدر عزّت‌ به‌ اين‌شخص‌ داده‌ است‌؟شما كجا بوديد؟آنها مي‌گويند ما تلاش‌ كرديم‌ كه‌ اوراگمراه‌ سازيم‌ ولي‌ نتوانستيم‌!

ياد دادن‌ قتل‌ نفس‌!

گويند كه‌ وقتي‌ قابيل‌ تصميم‌ به‌ كشتن‌ برادرش‌ را گرفت‌ نمي‌دانست‌چگونه‌ اين‌ كار رابكند.ابليس‌ پرنده‌اي‌ را گرفت‌ وبا سنگ‌ اورا كشت‌واينگونه‌ به‌ قابيل‌ آموزش‌ داد تا برادرش‌ را بكشد!

اولين‌ لهو ولعب‌!

وقتي‌ آدم‌(ع‌)از دنيا رفت‌ ابليس‌ وقابيل‌ به‌ لهو ولعب‌ پرداختند وآدم‌(ع‌) را شماتت‌ مي‌كردند.لذا عمل‌ اين‌ دو منشأهرآنچه‌ كه‌ مردم‌ ازآلات‌ لهو لعب‌ لذت‌ مي‌برند شد.

وقتي‌ نمروديان‌ مي‌خواستند ابراهيم‌(ع‌) را در آتش‌ بياندازند ونمي‌دانستند با چه‌ وسيله‌اي‌ اين‌ كار را بكنند،ابليس‌ طريقة‌ درست‌ كردن‌منجنيق‌ را به‌ آنان‌ نشان‌ داد!

گوساله‌ پرستي‌!

وقتي‌ موسي‌(ع‌)به‌ كوه‌ طور رفت‌ ابليس‌ نزد مردم‌ آمد وگفت‌ كه‌موسي‌(ع‌)فرار كرده‌ است‌ و هرگز نزد شما بر نمي‌گردد!سپس‌ گوساله‌پرستي‌ را با كمك‌ سامري‌ به‌ آنان‌ تعليم‌ كرد!

بت‌ پرستي‌

در روايت‌ است‌ كه‌ قبل‌ از نوح‌(ع‌)عده‌اي‌ از مردم‌ مؤمن‌ بودند وقتي‌مردند بقيه‌ مردم‌ در فراق‌ آنها ناراحت‌ بودند.ابليس‌ به‌ آنها گفت‌ براي‌اينكه‌ بياد آنها باشيد مجسمه‌ آنهارا درست‌ كنيد!اينها به‌ اين‌ دستور عمل‌كردند.قرن‌ بعدي‌ آمد وابليس‌ نزد مردم‌ رفت‌ وگفت‌ اين‌ مجسمه‌هاخدايان‌ پدران‌ شما بودند شما هم‌ اينها را بپرستيد!عده‌ زيادي‌ از مردم‌ به‌اين‌ صورت‌ بت‌ پرست‌ شدند تا اينكه‌ نوح‌(ع‌)بر آنها نفرين‌ كرد وخداآنان‌ را هلاك‌ نمود.

قوم‌ لوط‌!

امام‌ باقر(ع‌):قوم‌ لوط‌ بهترين‌ قوم‌ بودند.امّا ابليس‌ سراغ‌ آنهارفت‌.خصلت‌ آنها اين‌ بود كه‌ همه‌ مردها براي‌ كارهايشان‌ از محل‌ خارج‌مي‌شدند و زنها در محل‌ باقي‌ مي‌ماندند.ابليس‌ خود را بصورت‌نوجواني‌ درآورد وكشت‌ وكشاورزي‌ آنان‌ را خراب‌ مي‌كرد تا اينكه‌ اورادستگير كردند وقرار شد كه‌ فردا اورا مجازات‌ نمايند.شب‌ اورا نزد يكي‌از خودشان‌ گذاشتند.موقع‌ خواب‌ نوجوان‌ -ابليس‌-شروع‌ به‌ گريه‌كرد.ميزبان‌ علت‌ گريه‌اش‌ را پرسيد.اوگفت‌ من‌ شبها وقتي‌ مي‌خوابيدم‌روي‌ سينة‌ پدرم‌ مي‌خوابيدم‌!ميزبان‌ هم‌ اورا روي‌ سينة‌ خود خواباندوابليس‌ آن‌ شب‌ كاري‌ كرد كه‌ ميزبان‌ با او لواط‌ نمود .فردا ميزبان‌ قضيه‌ رابراي‌ مردها تعريف‌ كرد وآنها هم‌ به‌ لواط‌ راغب‌ شدند واين‌ چنين‌ بود كه‌هم‌ جنس‌ بازي‌ ميان‌ مردها رسم‌ شد.ابليس‌ سپس‌ سراغ‌ زنها رفت‌ واين‌عمل‌ ننگين‌ وخلاف‌ فطرت‌ را بين‌ آنها رسم‌ نمود.تا اينكه‌ عذاب‌ الهي‌آنان‌ را فرا گرفت‌.

تشويق‌ نمرود

نمرود دستور داد ديواره‌اي‌ در دامنه‌ كوه‌ درست‌ كردند وبمدت‌يكماه‌ هيزم‌ آورده‌ ودر آن‌ قرار دادند تا پرشد.بعد گفتند چگونه‌ ابراهيم‌(ع‌) رادر آتش‌ بياندازيم‌؟شيطان‌ بصورت‌ آدمي‌ ظاهر شد وگفت‌ منجنيق‌بسازيد!تا آن‌ زمان‌ منجنيق‌ نساخته‌ بودند وشيطان‌ هنگاميكه‌ به‌ آسمانهاراه‌ داشت‌ از جهنم‌ ديدار كرده‌ وديده‌ بود جهنميان‌ را با منجنيق‌ درون‌آتش‌ مي‌اندازند،ياد گرفته‌ بود.لذا به‌ آنها ياد داد كه‌ چگونه‌ اين‌ وسيله‌ رابسازند.چهارصد نفر آمدند وهردونفر يك‌ طناب‌ را گرفتند و ابراهيم‌ (ع‌)را بالا بردند. جبرئيل‌ آمد وگفت‌ اي‌ ابراهيم‌!هيچ‌ احتياجي‌ نداري‌؟گفت‌دارم‌ اما نه‌ بتو.گفت‌ به‌ كه‌ داري‌؟گفت‌ او از همه‌ بهتر به‌ حال‌ من‌ آگاه‌است‌.بعد از آن‌ از طرف‌ خدا ندا آمد:«يانار كوني‌ برداً وسلاماً علي‌'ابراهيم‌»ابن‌ عباس‌ گفت‌ اگر خدا نمي‌فرمود سلاماً آتش‌ چنان‌ سردمي‌شد كه‌ ابراهيم‌ (ع‌)از سرما هلاك‌ مي‌گرديد.پس‌ به‌ فرشتگان‌ امر نمودتا بازوي‌ ابراهيم‌ (ع‌) را گرفتند وآهسته‌ در ميان‌ آتش‌ قرار دادند ودرميان‌آتش‌،چشمه‌هاي‌ آب‌ آفريد.

نمرود مطيع‌ شيطان‌

از طرف‌ خدا ندا رسيد كه‌اي‌ ابراهيم‌!به‌ بابل‌ برو و نمرود را به‌خداپرستي‌ دعوت‌ نما.حضرت‌ به‌ بابل‌ كه‌ كوفه‌ امروزي‌ است‌،نزد نمرودرفت‌ واورا به‌ خداپرستي‌ دعوت‌ نمود.نمرود گفت‌ اي‌ ابراهيم‌!مرابخداي‌ تو احتياجي‌ نيست‌.من‌ مي‌خواهم‌ پادشاهي‌ را از خداي‌ توبگيرم‌ واورا هلاك‌ نمايم‌!!اين‌ بود كه‌ دستور داد تا اطاقكي‌ به‌ تعليم‌شيطان‌ ساختند وخود درون‌ آن‌ قرار گرفت‌ وچهار كركس‌ اورا بلند كردندوبالابردند.چون‌ بالا رفت‌ تيري‌ بطرف‌ آسمان‌ انداخت‌.جبرئيل‌ آن‌ تير رابه‌ خون‌ ماهي‌ آغشته‌ كرد.ماهي‌ ناليد خدايا تيغ‌ دشمن‌ را به‌ خون‌ من‌آغشته‌ كردي‌.ندا رسيد كه‌ تيغ‌ را تا قيامت‌ بر شما حرام‌ كردم‌.بعد نمرودتير خون‌ آلود را كه‌ ديد ،گفت‌ كار خداي‌ ابراهيم‌ را ساختم‌.ابراهيم‌ (ع‌)گفت‌ از اين‌ حرف‌ برگرد كه‌ مردن‌ براي‌ خدا نيست‌.نمرود گفت‌ اگرخداي‌ تو زنده‌ است‌،من‌ لشكر جمع‌ آوري‌ مي‌كنم‌ به‌ خدايت‌ بگو كه‌لشكر جمع‌ كندتا با يكديگر جنگ‌ كنيم‌!پس‌ نمرود از اطراف‌ عالم‌ لشكربزرگي‌ جمع‌ كرد.ابراهيم‌ (ع‌) دعا كرد كه‌ خدايا اين‌ ملعون‌ را هلاك‌كن‌.خداوند به‌ عدد لشكر نمرود پشه‌ فرستاد كه‌ بر سر هر يك‌ پشه‌اي‌نشست‌ و در اندك‌ زماني‌ اورا هلاك‌ نمود.رئيس‌ پشه‌ها، پشه‌اي‌ بود كه‌يك‌ چشم‌ ويك‌ پا و يك‌ دست‌ و نيمه‌ بدني‌ داشت‌.آمد وروي‌ زانوي‌نمرود نشست‌. نمرود به‌ زنش‌ گفت‌ اين‌ پشه‌ها لشكر مرا هلاك‌ كردند.دست‌ برد تا پشه‌ را بكشد كه‌ پشه‌ بلند شد ولب‌ بالا و لب‌ پايين‌ نمرود رانيش‌ زده‌آورد دماغ‌ نمرود شد وبه‌ داخل‌ مغز نمرود نفوذ كرده‌ ومشغول‌نيش‌ زدن‌ شد!صداي‌ فرياد نمرود بلند شد و از شدت‌ درد خواب‌وخوراك‌ از او سلب‌گرديدغلامانش‌ مرتب‌ بر سرش‌ مي‌زدند تا پشه‌ ازحركت‌ بايستد.همانجور او را اذيت‌ نمود تا به‌ درك‌ واصل‌ شد.بقيه‌لشكر او به‌ ابراهيم‌ (ع‌) ايمان‌ آوردند.


8

نداي‌ شيطان‌

ابراهيم‌ (ع‌) بالاي‌ كوه‌ ابوقبيس‌ رفت‌ وصدازد:هلم‌ّ الي‌ الحج‌.يك‌عده‌ لبيك‌ گفتند.جبرئيل‌ نيز ندا كرد.هلم‌ّ الي‌ الحج‌. باز يك‌ عده‌جواب‌ دادند.شيطان‌ هم‌ ندا كرد هلم‌ّ الي‌ الحج‌.يك‌ عده‌ هم‌ به‌ شيطان‌لبيك‌ گفتند.آنها كه‌ به‌ ابراهيم‌ (ع‌) لبيك‌ گفتند موقع‌ مراجعت‌ از حج‌خوب‌ مي‌شوند وديگر واجبات‌ راترك‌ نمي‌كنند وحرام‌ را ترك‌مي‌نمايند.آنها كه‌ به‌ جبرئيل‌ لبيك‌ گفتند كساني‌ هستند كه‌ مي‌روند ولي‌برنمي‌ گردند وبسيار خوش‌ سعادت‌ هستند.امّا آنها كه‌به‌ شيطان‌ لبيك‌گفتند،وقتي‌ از حج‌ بر مي‌گردند ،لاابالي‌ وبي‌ دين‌ مي‌شوند!

گفت‌ حاجي‌ كه‌ از حج‌كربلابرگشته‌ماريست‌ رفته‌ اژدهابرگشته‌

زنهار!امانتي‌ بدستش‌ ندهيدكه‌اين‌خانه‌ خراب‌ از خدابرگشته‌ نقل‌ مي‌كنند كه‌ وقتي‌ مأمون‌ از حج‌ برگشت‌ گفت‌ كه‌ قصد داشتم‌بالاي‌ كعبه‌ شراب‌ بخورم‌! الان‌ هم‌ عده‌اي‌ هستند كه‌ به‌ مكه‌ رفته‌اند ولي‌از خدا برگشته‌اند.

نگاه‌ شيطاني‌

«آمده‌ است‌ كه‌ جوان‌ عربي‌ در زمان‌ پيامبر(ص‌) در كوچه‌ مشاهده‌كرد كه‌ زن‌ جواني‌ از روبرو مي‌آيد!اين‌ جوان‌ شروع‌ به‌ چشم‌ چراني‌ به‌ زن‌نمود بطوريكه‌ حواسش‌ پرت‌ شد ومتوجه‌ استخواني‌ كه‌ درسوراخ‌ ديوارفروشده‌ بود،نشد واستخوان‌ به‌ گونه‌اش‌ اصابت‌ كرد وخون‌ جاري‌شد!جوان‌ با همين‌ حالت‌ نزد پيامبر بعنوان‌ طبيب‌ الهي‌ رفت‌ وماجراي‌اين‌ حادثه‌ را گفت‌.حضرت‌ فرمود:همانا نگاه‌ به‌ نامحرم‌ تيري‌ از تيرهاي‌شيطان‌ است‌»

سخن‌ شيطاني‌

«سخن‌ گفتن‌ با زن‌ نامحرم‌ از دامهاي‌ شيطان‌ است‌»مستدرك‌14/273

اعمال‌ شيطاني‌

«زين‌ لهم‌ الشيطان‌ اعمالهم‌ فصدهم‌ عن‌ السبيل‌ فهم‌ لايهتدون‌»شيطان‌ كارهايشان‌ را به‌ عنوان‌ كار خوب‌!زينت‌ داده‌واو آنها را از راه‌ مستقيم‌ دور كرده‌ وهدايت‌ نمي‌شوند.

اصحاب‌ رس‌ّ

درباره‌ اصحاب‌ رس‌ّ آمده‌ است‌ كه‌ آنان‌ نزد درختي‌ جمع‌ شده‌ وبرآن‌سجده‌ مي‌نمودند وقرباني‌ برايش‌ انجام‌ مي‌دادندو دوازده‌ شبانه‌ روزآنجا مي‌ماندند..ابليس‌ هم‌ درخت‌ را تكان‌ داده‌ واز داخل‌ درخت‌ با آنان‌حرف‌ مي‌زد وآنان‌ را بر بت‌ پرستي‌ خود استوارتر مي‌نمود.

خداوند براي‌ هدايتشان‌،پيامبري‌ فرستاد ولي‌ آنان‌ لجاجت‌ كرده‌ وباپيامبر مخالفت‌ كردند وعاقبت‌ اورا شهيد نمودند.خداوند هم‌ عذاب‌سختي‌ برآنان‌ فرستاد وهمگي‌ آنها را نابود نمود.

قارون‌ رفيق‌ شيطان‌

پسرخالة‌ موسي‌(ع‌) شخص‌ پولداري‌ بنام‌ قارون‌ بوده‌ است‌.به‌حضرت‌ موسي‌(ع‌)خطاب‌ شد كه‌ نزد قارون‌ برو واورا پند واندرز داده‌وبگو حقوق‌ الهي‌ ثروت‌ ومالت‌ را بده‌. قارون‌مردي‌ بسيارثروتمندبود.حضرت‌ موسي‌(ع‌) به‌ قارون‌ دستور خدا را رساند.قارون‌ گفت‌ چقدربايد بدهم‌؟حضرت‌ موسي‌(ع‌) گفت‌ چهل‌ به‌ يك‌.قارون‌گفت‌ به‌ خدابگو كه‌ گنجهاي‌ من‌ آنقدر زياد است‌ كه‌ كسي‌ نمي‌تواند حساب‌ آنها رابكند.كمي‌ بمن‌ تخفيف‌ بده‌!.وقتي‌ حضرت‌ موسي‌(ع‌)به‌ كوه‌ طور رفت‌عرض‌ كرد خدايا كمي‌ به‌ قارون‌تخفيف‌ بده‌!خطاب‌ شد:هزار به‌ يك‌بدهد.حضرت‌ موسي‌(ع‌)پيام‌ الهي‌ را به‌ قارون‌رساند.قارون‌ گفت‌ كمي‌بمن‌ مهلت‌ بده‌. حضرت‌ موسي‌(ع‌)به‌ قارون‌ مهلت‌ داد.وقتي‌ قارون‌ به‌منزل‌ رفت‌،شيطان‌ بصورت‌ پيري‌ نزد او آمد وگفت‌ چرا مالت‌ رابدهي‌؟مگر غصب‌ كرده‌اي‌؟خلاصه‌ شيطان‌ وادارش‌ كرد تا براي‌ فرار اززكات‌،نسبت‌ زنا به‌ حضرت‌ موسي‌(ع‌)بدهد. قارون‌ هم‌ زن‌ فاسدي‌ راخواست‌ ويك‌ كيسه‌ طلا به‌ او داد وگفت‌ فردا در حضور جمع‌ ادعا كن‌حضرت‌ موسي‌(ع‌)با من‌ عمل‌ نامشروع‌ نموده‌ است‌.روز بعد قارون‌ و زن‌كذائي‌ با عده‌اي‌ در مجلس‌ حضرت‌ موسي‌(ع‌)حاضرشدند.حضرت‌موسي‌(ع‌) سر منبر بود كه‌ زن‌ گفت‌ اي‌ موسي‌!تو با من‌ زناكرده‌اي‌!حضرت‌ موسي‌(ع‌) تورات‌ را حاضر كرد وفرمود اي‌ زن‌!تورا به‌اين‌ تورات‌ قسم‌!آيا من‌ با تو زنا كرده‌ام‌؟زن‌ گفت‌ خير بلكه‌ قارون‌ كيسه‌اي‌طلا بمن‌ داده‌ تا اين‌ نسبت‌ را بتو بدهم‌.حضرت‌ موسي‌(ع‌) در حق‌ قارون‌نفرين‌ كرد ناگاه‌ قارون‌ با همة‌ ثروتش‌ به‌ زمين‌ فرو رفت‌!

توطئه‌ قتل‌

نقل‌ است‌ در دارالندوه‌مكه‌ جلسه‌اي‌ براي‌ برخورد با رسول‌ خداصلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ تشكيل‌ شد وهركه‌ پيشنهادي‌ كرد.شطان‌ بصورت‌پيرمرد حكيمي‌ پيشنهاد كرد كه‌ جواناني‌ از قبايل‌ مختلف‌ در قتل‌ پيامبرشركت‌ كنند تا اينكه‌ بني‌ هاشم‌ مجبور شوند در عوض‌ قتل‌ پيامبر،به‌ ديه‌راضي‌ گردند.اما جبرئيل‌ اين‌ توطئه‌ را به‌ پيامبر خبر داد و حضرت‌هجرت‌ تاريخي‌ خود را به‌ مدينه‌ شروع‌ كرد.

در بدر

ابليس‌ بصورت‌ شخص‌ خيرخواهي‌ مشركين‌ را براي‌ جنگ‌ با پيامبرتشويق‌ كرد وگفت‌ برويد كه‌ شما پيروزيد!ومشركين‌ رفتند وجنگ‌ بدر راراه‌ انداختند كه‌ با پيروزي‌ مسلمين‌ بر مشركين‌ پايان‌ يافت‌.

نداي‌ شيطان‌

جنگ‌ اُحُد بود كه‌ تعداد لشكر اسلام‌ هزار نفر وتعداد لشكر كفر قريب‌دوازده‌ هزارنفربود.رسولخدا(ص‌)پنجاه‌ نفر را در درة‌ بالا گذاشت‌وفرمود شما مواظب‌ اين‌ دره‌ باشيدكه‌ لشكر كفر از پشت‌ بما حمله‌ننمايند.اگر ما پيروز شديم‌،سهم‌ غنيمت‌ شمارا كنارمي‌گذاريم‌.علي‌(ع‌)ورسولخدا(ص‌)وحمزه‌ سيدالشهداء با بقيه‌ لشكرحمله‌ كردند وبعد از مدتي‌ لشكر دشمن‌ شروع‌ به‌ عقب‌ نشيني‌كردوسربازان‌ مسلمان‌ مشغول‌ جمع‌ كردن‌ غنيمت‌ شدند.آن‌ پنجاه‌ نفرهم‌ به‌ طمع‌ غنيمت‌،سخن‌ رسولخدا(ص‌)را فراموش‌ كردند وچهل‌نفرشان‌ پست‌ خودرا ترك‌ نموده‌ ومشغول‌ جمع‌ كردن‌ غنيمت‌شدند.خالدبن‌ وليد با ياران‌ خود،وقتي‌ درة‌احد را از نگهبانان‌ خالي‌ ديداز پشت‌ سر حمله‌ كرده‌ وآن‌ ده‌ نفرباقي‌ مانده‌ نگهبانان‌ را كشت‌ وشروع‌به‌ جنگ‌ با مسلمانان‌ نمود.فراريان‌ كفارهم‌ برگشته‌ وشيطان‌ بصورت‌منادي‌ ندا مي‌داد كه‌ محمد كشته‌ شد!عده‌اي‌ از مسلمانان‌ ضعيف‌الايمان‌ فرار نمودند ورسولخدا(ص‌)را تنها گذاشتند.بطوريكه‌ كفاربرپيشاني‌ رسولخدا(ص‌)ودندان‌ وكتف‌ حضرت‌ سنگ‌ زدند وحضرت‌ رامجروح‌ نمودند.اميرالمؤمنين‌ علي‌(ع‌) وحمزه‌ مانند پروانه‌ دوررسولخدا(ص‌)مي‌گشته‌ ومي‌ جنگيدند وكفار را از حضرت‌ دورمي‌نمودند.اميرالمؤمنين‌ علي‌(ع‌)آنقدر شمشير زد كه‌ شمشيرش‌شكست‌ وجبرئيل‌ از آسمان‌ ذوالفقار رابراي‌ او آورد.اميرالمؤمنين‌علي‌(ع‌)آن‌ چنان‌ جانفشاني‌ نمود كه‌ جبرئيل‌ در آسمان‌ مي‌گشت‌ وندامي‌داد:لافتي‌' الاّ علي‌ ولاسيف‌ الاّ ذولفقار.همچنين‌ زني‌ بنام‌ صفيه‌جراحّه‌ بود كه‌ براي‌ پرستاري‌ از مجروحين‌ اسلام‌ در جنگ‌ حضورداشت‌،اووقتي‌ ديد پسرش‌ دارد فرار مي‌كندگفت‌ اگر بروي‌ شيرم‌ راحلالت‌ نمي‌كنم‌.پسر برگشت‌ ومشغول‌ جنگ‌ با كفار شد وبشهادت‌رسيدوخود زن‌ هم‌ عمود خيمه‌ وسپر بدست‌ گرفته‌ از رسولخدا(ص‌)دفاع‌ مي‌نمود.امّا گوش‌ نكردن‌ عده‌اي‌ از مسلمانان‌ دستورات‌رسولخدا(ص‌)را باعث‌ شد كه‌ حمزه‌ بشهادت‌ رسيد ومسلمانان‌ نتوانندكفار را شكست‌ بدهند.


9

در احزاب‌

در جنگ‌ احزاب‌ شيطان‌ لشكريان‌ ابوسفيان‌ را به‌ حمله‌ به‌ لشكراسلام‌ ترغيب‌ مي‌نمود ولي‌ با اعجاز الهي‌ مشركين‌ شكست‌ خورده‌برگشتند.

در خيبر

وقتي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع‌)در مقابل‌ مرحب‌ خيبري‌ خود را اين‌ چنين‌معرفي‌ كرد:من‌ كسي‌ هستم‌ مادرم‌ مرا حيدر ناميده‌ است‌.

مرحب‌ فرار كرد ولي‌ شيطان‌ بصورت‌ يكي‌ از علماي‌ يهودي‌ بر سرراهش‌ قرار گرفت‌ وگفت‌ حيدرنام‌ زياد است‌.برگرد كه‌ تو پيروزي‌!مرحب‌برگشت‌ وبدست‌ اميرالمؤمنين‌ (ع‌)كشته‌ شد!

در غدير

وقتي‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ در غدير ولايت‌ اميرالمؤمنين‌(ع‌)را اعلام‌ كرد،ابليس‌ ناله‌اي‌ كرده‌ وهمه‌ شياطين‌ را نزد خود جمع‌نمود وگفت‌ با اين‌ كار رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ ديگر كسي‌معصيت‌ خدا نكند!لذا توطئه‌ كردند وسراغ‌ بعضي‌ ياران‌ رسول‌ خداصلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ رفتند ونگذاشتند كه‌ بعد از رسولخدا ،ولايت‌ به‌اهلش‌ برسدو وقتي‌ موفق‌ شدند، ابليس‌ تاج‌ پادشاهي‌ برسر نهاد وگفت‌تا امام‌(ع‌)قيام‌ نكند خدا اطاعت‌ نگردد.

تو مترف‌ هستي‌!

اميرالمؤمنين‌(ع‌) در نامه‌اي‌ به‌ معاويه‌ نوشت‌:تو حقيقتاًمترف‌هستي‌!كه‌ شيطان‌ از تو شروع‌ كرده‌ است‌ و آرزويش‌ را در تو به‌ انجام‌مي‌رساند و در تو همانند روح‌ و خون‌ جاري‌ شده‌ است‌.

شيطان‌ باعريان‌

«علي‌(ع‌):هرگاه‌ شخصي‌ عريان‌ شود،شيطان‌ بسوي‌ او توجه‌ مي‌كندوطمع‌ مي‌كند تا اورا به‌ معصيت‌ بياندازد.»

شيطان‌ باغافل‌

«كسيكه‌ از ذكر خداي‌ رحمن‌ دوري‌ كند،شيطان‌ را همراه‌ او مي‌كنيم‌.»«زخرف‌36»

سه‌ گناه‌ بزرگ‌!

اميرالمؤمنين‌(ع‌):مردي‌ در صومعه‌ عبادت‌ مي‌كرد پس‌ زني‌ را كه‌بيمار بود نزد او آوردند.او با اين‌ زن‌ زنا كرد.سپس‌ شيطان‌ نزدش‌ آمدوگفت‌ براي‌ رسوا نشدن‌ اين‌ زن‌ را بكُش‌!او هم‌ زن‌ را كُشت‌ وبدنش‌ رادفن‌ كرد.فاميلهاي‌ زن‌ آمدند وعابد! را براي‌ مجازات‌ بردند.در راه‌شيطان‌ بر او ظاهر شده‌ وگفت‌ من‌ بودم‌ كه‌ تورا به‌ اين‌ كارها وادار كردم‌حال‌ اگر مي‌خواهي‌ نجاتت‌ دهم‌ بر من‌ سجده‌ كن‌!او هم‌ بر شيطان‌سجده‌ نمود!همانطور كه‌ خدا فرمود:كمثل‌ اتلشيطان‌ اذ قال‌ للانسان‌اكفُر...

شيطان‌ در او مي‌دمد!

«امام‌ صادق‌(ع‌):شيطاني‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ در منزل‌ شخصي‌ چهل‌ روزساز وآواز باشدومردان‌ به‌ آنجا رفت‌ وآمد كنند،آن‌ شيطان‌ نزدصاحبخانه‌ رفته‌ وهرعضوخودرا به‌ مثل‌ اعضاي‌ صاحبخانه‌ مي‌ گذاردودراو مي‌ دمد.بعد از اين‌ اين‌ مرد آنقدر بي‌ غيرت‌ مي‌ شود كه‌ مي‌ بيندديگران‌ با همسرش‌ زنا مي‌ كنند ولي‌ او ناراحت‌ نمي‌ شود.»

فحاشي‌ و انجام‌ كاربد در حضور مردم‌

امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):كسيكه‌ اهميت‌ ندهد كه‌ چه‌ مي‌گويد-وفحاش‌است‌-شيطان‌ شريك‌ او مي‌شود.وكسيكه‌ اهميت‌ ندهد مردم‌ اورا درحال‌ كار بد ببينند شريك‌ شيطان‌ است‌.

زنا!

امام‌ باقر(ع‌):هرگاه‌ شخصي‌ زنا مي‌كند ،شيطان‌ آلت‌ خود را با آلت‌ اوهمراه‌ مي‌كند لذا فاعل‌ دونفر مي‌شوند و نطفه‌ هم‌ شريكي‌ تشكيل‌مي‌شود وفرزند مال‌ زناكار وشيطان‌ است‌!

خطوات‌

امام‌ باقر وصادق‌(ع‌):از خطوات‌ شيطان‌ يكي‌ قسم‌ خوردن‌ بر طلاق‌دادن‌ زن‌ است‌ ويكي‌ نذر بر انجام‌ معصيت‌ وسوم‌ هرقسم‌ خوردن‌بغيرخدا است‌.

غروب‌ وطلوع‌ خورشيد

امام‌ باقر(ع‌):ابليس‌ لشكرش‌ را هنگام‌ غروب‌ وطلوع‌ خورشيد گسيل‌مي‌كند پس‌ در اين‌ دوساعت‌ زياد بياد خدا باشيد و از شر ابليس‌ به‌ خداپناه‌ ببريد و كودكانتان‌ را در اين‌ دوساعت‌ تعويذ نمائيدكه‌ اين‌ دوساعت‌غفلت‌ است‌.

فتنه‌ ها

اميرالمؤمنين‌(ع‌):فتنه‌ها سه‌ چيزند!محبت‌ زنها كه‌ شمشير شيطان‌است‌.شرابخواري‌ كه‌ دام‌ شيطان‌ است‌.ومالدوستي‌ كه‌ كمان‌ شيطان‌است‌.

اولين‌ سكه‌

اولين‌ سكه‌اي‌ كه‌ در زمين‌ ضرب‌ شد،ابليس‌ آن‌ را بر چشمان‌وسينه‌اش‌ گذاشت‌ وگفت‌ شما نور چشمان‌ من‌ هستيد!چنانچه‌ شخصي‌شمارا دوست‌ بدارد اگر بت‌ هم‌ نپرستد باكي‌ نيست‌ !

لشكر ابليس‌

امام‌ صادق‌(ع‌):براي‌ ابليس‌ لشكري‌ مهم‌تر از زنان‌ وغضب‌ نيست‌!

سبيل‌ بلند!

رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :سبيل‌ خود را بلند نگذاريد كه‌ شيطان‌در آن‌ مخفي‌ مي‌شود!

تنها

امام‌ باقر(ع‌):تنها نباشيد كه‌ شيطان‌ بيشتر سراغ‌ افراد تنها مي‌رود!

مؤمن‌ برقله‌ كوه‌

اگر مؤمن‌ بر قلة‌ كوه‌ باشد خدا شيطان‌ را مي‌فرستد تا اورا اذيت‌ كندولي‌ خداوند ايمان‌ اورا برايش‌ اُنسي‌ قرار مي‌دهد كه‌ هيچ‌ احساس‌وحشت‌ وتنهايي‌ نكند.

عجله‌

امام‌ باقر(ع‌):هرگاه‌ كار خيري‌ خواستي‌ بكني‌،عجله‌ كن‌ كه‌ شيطان‌ درهر كار خيري‌ كه‌ تأخير شود دخالت‌ مي‌كند.

همة‌ شر در سه‌ چيز

رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :شيطان‌ براي‌ شياطين‌ خود سخنراني‌كرد وگفت‌:همة‌ شر در سه‌ چيز جمع‌ شده‌ است‌:گوشت‌!شراب‌!زنان‌!

ابليس‌ مادرش‌ را به‌ كشتن‌ داد!

ابليس‌ شبي‌ رفت‌ به‌ بالين‌ جواني‌{آراسته‌ با شكل‌ مهيبي‌ سر و بر را


10

گفتا كه‌ منم‌ مرگ‌ واگر خواهي‌ زنهار{بايد بگزيني‌ تويكي‌ زين‌ سه‌ خطر را

يا آن‌ پدر پيرخودت‌ را بكشي‌ زار{يا بشكني‌ از خواهرِخود،سينه‌ وسر را

لرزيد از اين‌ بيم‌ جوان‌ برخود وجادشت{‌كزمرگ‌ فتد لرزه‌ به‌ تن‌ ضيغم‌ نر را

ياخود زمي‌ ناب‌ كشي‌ يك‌ دو سه‌ ساغر{تا آنكه‌ بپوشم‌ زهلاك‌ تونظر را

گفتا پدر وخواهر من‌ هردوعزيزند{هرگز نكنم‌ ترك‌ِ ادب‌ اين‌ دونفررا

لكن‌ چوبه‌ مِي‌دفع‌ِ شر از خويش‌ توان‌ كرد{مي‌نوشم‌ وباوي‌ بكنم‌ چارة‌ شر را

جامي‌ دو بنوشيد وچوشد خيره‌ ز مستي‌{هم‌ خواهر خودرا زد وهم‌ كشت‌ پدر را

اي‌ كاش‌ شود خشك‌ بن‌ تاك‌ وخداوند{زين‌ ماية‌ شر حفظ‌ كند نوع‌ِ بشر را

«ايرج‌ ميرزا»

پرهيز ازشك‌

شخصي‌ به‌ امام‌ كاظم‌(ع‌)عرض‌ كرد كه‌ حاجتي‌ از خدا خواستم‌وخدا روا نكرد لذا در دلم‌ شك‌ پديد آمد!امام‌ فرمود:بپرهيز از شيطان‌ كه‌در تو راهي‌ براي‌ نفوذ پيدا كند!

شيطان‌ مي‌گويد ريا مي‌كني‌!

ابابصير مي‌گويد به‌ امام‌ باقر(ع‌)گفتم‌ وقتي‌ قرآن‌ را با صداي‌ زيباتلاوت‌ مي‌كنم‌،شيطان‌ بمن‌ مي‌گويد كه‌ تو داري‌ ريا مي‌كني‌ وپيش‌خانواده‌ ات‌ خودنمائي‌ مي‌كني‌!امام‌ فرمود:اي‌ ابامحمد(ابابصير)!تو حدوسط‌ قرائت‌ را بخوان‌ بطوريكه‌ خانواده‌ ات‌ صداي‌ تو را بشنوند وقرآن‌را با ترجيع‌ بخوان‌ كه‌ خداوند عز و جل‌ صوت‌ زيباي‌ با ترجيع‌ را دوست‌دارد.

شراب‌!

امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):كسيكه‌ شراب‌ بخورد ،فرزند وبرادر وچشم‌وگوش‌ و دست‌ وپايش‌ همه‌ ابليس‌ مي‌شوند واورا به‌ هر شري‌مي‌كشانند واز هر خيري‌ دور مي‌كنند.

شعله‌اي‌ از شيطان‌

امام‌ باقر(ع‌):غضب‌ وخشم‌ شعله‌ اي‌ از وساوس‌ شيطان‌ است‌ كه‌ دردل‌ آدمي‌ بر مي‌افروزد!

ولايت‌ شيطان‌

امام‌ صادق‌(ع‌):كسيكه‌ دربارة‌ مؤمني‌ سخني‌ بگويد كه‌ اورا در پيش‌ مردم‌بي‌ آبرو نمايد،خدا اورا از ولايت‌ خود اخراج‌ كرده‌ وبه‌ ولايت‌ شيطان‌وارد مي‌كند ولي‌ شيطان‌ هم‌ اورا نمي‌پذيرد!

كتاب‌ سحر

امام‌ باقر(ع‌):وقتي‌ سليمان‌ نبي‌ رحلت‌ كرد،ابليس‌ كتاب‌ سحري‌نوشت‌ ودر زير تخت‌ او پنهان‌ كرد .وقتي‌ اطرافيان‌ سليمان‌ كتاب‌ را يافتندعده‌اي‌ كه‌ كافر بودند گفتند:او بواسطة‌ اين‌ كتاب‌ بر ما پيروز شده‌بود!وعده‌اي‌ كه‌ مؤمن‌ بودند گفتند خير او بنده‌ وپيامبر خدا بود.

قهقهه‌

امام‌ صادق‌(ع‌)::قهقهه‌ وخندة‌ با صدا از شيطان‌ است‌!

بول‌ شيطان‌!

امام‌ صادق‌(ع‌):بنده‌ تا صبح‌ سه‌ بار بيدار مي‌شود.حال‌ اگر براي‌ نمازبيدار نشد،شيطاني‌ بنام‌ زهاد در گوشش‌ بول‌ مي‌نمايد!

خواب‌ شيطان‌!

امام‌ عسگري‌(ع‌):خواب‌ شياطين‌ بر صورت‌ و به‌ حالت‌ دمر است‌!

3-چگونه‌ انسان‌ در مقابل‌ شيطان‌ از خود دفاع‌ نمايد؟

آدمي‌ براي‌ دفاع‌ ازخود در مقابل‌ تهاجمات‌ ابليس‌ ويارانش‌ ،بايد به‌دستورات‌ راهنمايان‌ دين‌ توجه‌ كافي‌ نمايد.در احاديث‌ زير تعدادي‌ ازراهاي‌ دفاع‌ ذكر شده‌ است‌:

دونوع‌ شيطان‌

رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ :شيطان‌ دونوع‌ است‌ كه‌ شيطان‌ جني‌با لاحول‌ ولاقوة‌ الاّ بالله دور مي‌شود وشيطان‌ اِنسي‌ كه‌ با صلوات‌برمن‌ دور مي‌گردد.

اعراف‌!

كسيكه‌ سورة‌ اعراف‌ را بخواند،خدا بين‌ او وابليس‌ مانعي‌ قرار داده‌واز او محافظت‌ مي‌كند.

عابد بني‌ اسرائيل‌

در بني‌ اسرائيل‌ عابدي‌ بود كه‌ هميشه‌ مي‌ گفت‌:الحمد للّه‌ رب‌ّالعالمين‌ والعاقبة‌ُ للمتقين‌.

ابليس‌ كه‌ از اين‌ حرف‌ او در ناراحتي‌ بود شيطاني‌ را فرستاد كه‌ اوراوادار كند بگويد:العاقبة‌ للاغنياء!يعني‌ عاقبت‌ با پولدارهاست‌!شيطان‌مذكور با عابد ديدار كرده‌ واين‌ پيشنهاد را به‌ او كرد ولي‌ عابد قبول‌ نكردوقرار گذاشتند كه‌ راجع‌ به‌ اين‌ سخن‌ از يكنفري‌ كه‌ مي‌ بينندبپرسند.وهركه‌ محكوم‌ شد دست‌ اورا قطع‌ نمايند.به‌ يكنفر برخوردندواز او پرسيدند او گفت‌ :العاقبة‌ للاغنياء!

لذا دست‌ راست‌ عابد قطع‌ شد ولي‌ باز او مي‌ گفت‌:الحمد للّه‌ رب‌ّالعالمين‌ والعاقبة‌ للمتقين‌.باز از شخص‌ ديگري‌ پرسيدند واو هم‌حرف‌ شيطان‌ را تأييد كرد پس‌ دست‌ ديگرش‌ را قطع‌ كردند اما او مرتب‌مي‌ گفت‌الحمد للّه‌ رب‌ّ العالمين‌ والعاقبة‌ للمتقين‌. وقرار گذاشتندكه‌ اين‌ بار هركدام‌ محكوم‌ شد گردنش‌ قطع‌ شود.خداوند ملكي‌ رافرستاد.آندو از او سؤال‌ كردند واو گفت‌:الحمد للّه‌ رب‌ّ العالمين‌والعاقبة‌ للمتقين‌.وگردن‌ شيطان‌ را قطع‌ كرد ودست‌ عابد را هم‌ شفاداد.

همه‌ مرتد مي‌شدند!

امام‌ هادي‌(ع‌):اگر بعد از غيبت‌ قائم‌(ع‌)،علماء نباشند كه‌ از دين‌ الهي‌دفاع‌ كرده‌ و بندگان‌ خدا را از دست‌ ابليس‌ نجات‌ بخشند،همه‌ مرتدمي‌شدند.

عابد ديگر ونجات‌ زن‌ بدكار!

امام‌ صادق‌(ع‌):در بني‌ اسرائيل‌ عابدي‌ بود كه‌ هيچ‌ ميلي‌ به‌ دنيانداشت‌ لذا ابليس‌ ناله‌ اي‌ كرد تا شياطين‌ بدورش‌ جمع‌ شدند.ابليس‌گفت‌ براي‌ فريب‌ اين‌ ابد چه‌ روشي‌ را پيشنهاد مي‌ كنيد؟يكي‌ گفت‌ از راه‌زنان‌!ابليس‌ گفت‌ ميلي‌ به‌ زن‌ ندارد!ديگري‌ گفت‌ از راه‌ شراب‌!ابليس‌گفت‌ ميلي‌ به‌ شراب‌ ندارد.سومي‌ گفت‌ از راه‌ اعمال‌ خوب‌!ابليس‌ گفت‌تو برو واز اين‌ راه‌ گمراهش‌ كن‌!


11

شيطانك‌ به‌ كنار محل‌ زندگي‌ عابد رفت‌ ودر آنجا مشغول‌ عبادت‌شد.عابد متوجه‌ اين‌ عابد جديد شده‌ واورا زير نظر گرفت‌.بعد از چندروز عابد، سراغ‌ شيطان‌ عابدنما رفت‌ وگفت‌ چقدر تو خوب‌ عبادت‌ مي‌كني‌؟از كجا به‌ اين‌ مقام‌ رسيده‌ اي‌؟گفت‌ من‌ يك‌ گناهي‌ كرده‌ ام‌ .هر وقت‌بياد آن‌ گناه‌ مي‌ افتم‌ به‌ عبادت‌ راغب‌ تر مي‌ شوم‌.تو هم‌ اگر مي‌خواهي‌كه‌ مثل‌ من‌ بشوي‌ بايد بروي‌ گناه‌ كني‌!عابد گفت‌ چه‌ گناهي‌؟گفت‌ برو زناكن‌!عابد گفت‌ من‌ كه‌ اين‌ كار رابلد نيستم‌.شيطان‌ گفت‌ من‌ بتو يادمي‌دهم‌.داخل‌ شهر مي‌شوي‌ ودر فلان‌ كوچه‌ وفلان‌ خانه‌،زن‌ فاسدي‌است‌،سراغ‌ او مي‌روي‌!عابد هم‌ به‌ سخن‌ شيطان‌ گوش‌ كرد وبه‌ در خانه‌زن‌ مذكور رفت‌.زن‌ مذكور اورا به‌ خانه‌ برد ولي‌ از سر و وضع‌ و چهره‌عابد فهميد كه‌ او اهل‌ گناه‌ نيست‌.لذا علت‌ تصميم‌ بر گناه‌ را از اوپرسيد.عابد داستان‌ عابدنمارا براي‌ او تعريف‌ كرد.زن‌ دلش‌ بحال‌ عابدسوخت‌ وگفت‌ او عابد نيست‌ بلكه‌ شيطاني‌ است‌ كه‌ براي‌ اغواي‌ توآمده‌ است‌ وعابد را منصرف‌ نمود.عابد از خانه‌ زن‌ بيرون‌ رفت‌ وزن‌همان‌ شب‌ بيمار شده‌ ومرد.خدا به‌ پيامبر آن‌ زمان‌ وحي‌ كرد وبخاطراينكه‌ اين‌ زن‌ ،بنده‌ مارا از گناه‌ كردن‌ نجات‌ داد برو واورا غسل‌ وكفن‌ نماونماز بخوان‌ ودفن‌ كن‌ كه‌ او آمرزيده‌ شد.

يك‌ فقيه‌ در مقابل‌ هزارعابد!

امام‌ كاظم‌(ع‌):يكنفر فقيه‌ كه‌ يتيمان‌ شيعه‌ مارا كه‌ از ما دورند به‌ آنچه‌نيازمندندآموزش‌دهد براي‌ ابليس‌ از هزار عابد سخت‌تر است‌ زيرا عابدفقط‌ خود را نجات‌ مي‌دهد ولي‌ فقيه‌ ديگران‌ را هم‌ نجات‌ مي‌دهد

عالم‌ دشمن‌ شيطان‌

رسول‌ خدا(ص‌):قسم‌ به‌ خدايي‌ كه‌ جان‌ محمد در دست‌اوست‌!وجود يكنفر عالم‌ از هزار عابد براي‌ شيطان‌ سخت‌ تراست‌.زيراعابد خودش‌ را نجات‌ مي‌دهد ولي‌ عالم‌ ديگران‌ راهم‌ نجات‌ مي‌دهد.

تلاش‌ بي‌ نتيجه‌ ابليس‌

اميرالمؤمنين‌(ع‌):اگر كسي‌ قبل‌ از طلوع‌ خورشيد سوره‌ توحيد وقدررا بخواند ،در ان‌ روز گناه‌ نخواهد كرد اگرچه‌ ابليس‌ تلاش‌ زيادي‌ بكندكه‌اورا به‌ گناه‌ بياندازد.

سفرة‌ غذا

«رسولخدا(ص‌):چون‌ سفره‌ انداخته‌ ميشود،فرشتگان‌ بر دور آن‌حلقه‌ مي‌زنند.اگر بنده‌ بسم‌ اللّه‌ گفت‌،فرشتگان‌ مي‌گويند: خدا بركت‌ برشما وغذايتان‌ بفرستد وبه‌ شيطان‌ مي‌گويند:اي‌ فاسق‌!بيرون‌ برو كه‌ تو براينها تسلطي‌ نداري‌!

وهنگاميكه‌ بعد از غذا،الحمدلِلّه‌ گفت‌،ملائكه‌ گويند:اينان‌ مردمي‌هستند كه‌ خدا به‌ آنان‌ نعمت‌ داده‌ وآنها هم‌ شكر پروردگارشان‌ را اداكردند.

ولي‌ اگر در اول‌ غذا نام‌ خدارا برزبان‌ جاري‌ نكرد،فرشتگان‌ به‌ شيطان‌گويند:اي‌ فاسق‌!بيا وبا ايشان‌ هم‌ غذا شو!واگر بعد از غذا حمد الهي‌نگفت‌،گويند كه‌ اينها مردمي‌ هستند كه‌ خدا به‌ آنها نعمت‌ داد ولي‌ شكراورا فراموش‌ نمودند!»

كشف‌ عورت‌!

رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :هرگاه‌ يكي‌ از شما عورتش‌ را براي‌بول‌ يا كار ديگري‌ آشكار كرد،بايد بسم‌ الله بگويد كه‌ در اين‌ صورت‌شيطان‌ چشمش‌ را مي‌بندد.

نماز!

امام‌ صادق‌(ع‌):ملك‌ الموت‌ از كسيكه‌ برنمازهايش‌ مواظبت‌مي‌كرده‌،شيطان‌ را دور مي‌كند وبه‌ مؤمن‌ لااله‌ الاّ الله محمّد رسول‌الله تلقين‌ مي‌كند.

شكستن‌ كمر شيطان‌

توبه‌ كمر شيطان‌ را مي‌شكند.واورا نااميد مي‌كند.

پناهگاهي‌ در مقابل‌ شيطان‌

«پيامبر(ص‌):اگر دوست‌ داريد كه‌ مثل‌ افراد سعادتمندزندگي‌ كرده‌ومانند شهيدان‌ بميريد ودر روز قيامت‌ نجات‌ يابيد ودر حرارت‌ قيامت‌در سايه‌ باشيد ودر روز گمراهي‌ كافران‌، هدايت‌ يافته‌ باشيد پس‌ با قرآن‌اُنس‌ بگيريد كه‌ كلام‌ خداوند رحمن‌ است‌ وپناهگاهي‌ در مقابل‌ شيطان‌وباعث‌ سنگيني‌ ميزان‌ است‌.»

شيطان‌ بيرون‌ مي‌رود!

رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :خانه‌اي‌ كه‌ در آن‌ قرآن‌ خوانده‌مي‌شود،بركتش‌ زياد شده‌ وملائكه‌ به‌ آن‌ وارد شده‌ وشياطين‌ از آن‌مي‌روند!وبراي‌ اهل‌ آسمان‌ نوراني‌ مي‌شود مانند ستارگان‌ براي‌ اهل‌زمين‌.ولي‌ در خانه‌اي‌ كه‌ قرآن‌ تلاوت‌ نمي‌شود،ودر آن‌ يادخدا وذكرخدانيست‌،بركتش‌ كم‌ شده‌ وملائكه‌ از آن‌ مي‌روند وشياطين‌ در آنجاحاضر مي‌شوند!

مضاجعت‌!

اميرالمؤمنين‌(ع‌):اگر در هنگام‌ مضاجعت‌ بگوييد:بسم‌ الله اللّهم‌ّجنِّبني‌ الشيطان‌ و جَنِّب‌ الشيطان‌ ما رزَقتَني‌ «خدايا!شيطان‌ را ازمن‌ وآنچه‌ به‌ من‌ روزي‌ مي‌دهي‌ دوركن‌!»كه‌ اگر خدا به‌ او فرزندي‌ روزي‌كند،شيطان‌ نمي‌تواند به‌ او آسيبي‌ برساند.

هنگام‌ آميزش‌!

امام‌ صادق‌(ع‌ )فرمود كه‌ در هنگام‌ آميزش‌ با همسرتان‌ نام‌ خدا راببريد والاّ شيطان‌ در آميزش‌ شريك‌ مي‌شود و شيطان‌ در تولد آن‌ فرزندشريك‌ مي‌گردد لذا اين‌ مسئله‌ را مي‌توانيد با اين‌ آزمايش‌ كنيد كه‌ اين‌كودك‌ دوست‌ ماست‌-پس‌ نام‌ خدا برده‌ شده‌- يا دشمن‌ ماست‌!-كه‌ نام‌خدا برده‌ نشده‌


12

پنج‌ دسته‌ ايمن‌

امام‌ صادق‌(ع‌):ابليس‌ گفت‌ كه‌ پنج‌ دسته‌ رانمي‌توانم‌ بفريبم‌ وبقيه‌مردم‌ در قبضة‌ من‌ هستند:

1-كسيكه‌ با نيت‌ صادق‌ به‌ خدا پناه‌ برده‌ وبر او در همة‌ امور توكل‌ كند.

2-كسيكه‌ شبانه‌ روز به‌ تسبيح‌ خدا مشغول‌ باشد

3-كسيكه‌ آنچه‌ براي‌ خود مي‌خواهد براي‌ برادر مؤمنش‌ بخواهد

4-كسيكه‌ در مصيبت‌ بي‌ تابي‌ ننمايد

5-شخصي‌ كه‌ به‌ روزي‌ الهي‌ راضي‌ باشد.

ايمن‌ از شياطين‌ در سفر وحضر

امام‌ كاظم‌(ع‌):اگر هنگام‌ خروج‌ از خانه‌ چه‌ در سفر وچه‌ در حضربگويي‌:بسم‌ الله آمنت‌ُ بالله توكلت‌ُ علي‌ الله ماشاء الله لاحول‌ولاقوة‌َ الاّ بالله شياطين‌ را اگر ملاقات‌ كند،فرشتگان‌ بر شياطين‌ زده‌ومي‌ گويند شما نمي‌توانيد به‌ او ضرري‌ بزنيد!

دعاي‌ امام‌ سجاد(ع‌)

امام‌ سجاد(ع‌)در دعاي‌ ماه‌ رمضان‌ مي‌فرمايد:اللّهم‌ صل‌ّ علي‌محمّد وآل‌ محمّد واَعِذني‌ فيه‌ من‌ الشيطان‌ الرجيم‌ وهمزه‌ولمزه‌ ونفثه‌ و نفخه‌ و وسوسته‌ وتثبيطه‌ وكيده‌ ومكره‌ و حبائله‌و خُدعه‌ وامانيّه‌ وغروره‌ وفتنه‌ و شركه‌ واحزابه‌ واتباعه‌ واشياعه‌ واوليائه‌ وشركائه‌ وجميع‌ مكائده‌.

خدايا برمحمد وآل‌ او رحمت‌ فرست‌ وپناه‌ بده‌ مرا از شيطان‌ رانده‌شده‌ واز اشاراتش‌ وتوگوشيش‌ ودرگوشيش‌ ودميدنش‌ ووسوسه‌اش‌وبازداشتنش‌ ومكرش‌ ونيرنگش‌ ودامهايش‌ وفريبهايش‌ وآرزوهايش‌وحيله‌ هايش‌ وفتنه‌ هايش‌ ودامگذاريش‌ وحزبهايش‌ ويارانش‌وطرفدارانش‌ وپيروانش‌ وشريكانش‌ وهمه‌ نقشه‌ هايش‌ پناه‌ بده‌.

سه‌ دسته‌ ايمن‌ از شيطان‌

از سخنان‌ رسولخدا(ص‌) است‌ كه‌ فرمود:

«سه‌ دسته‌ از شيطان‌ ايمن‌ هستند:كسيكه‌ شبانه‌ روزبيادخداست‌.كسيكه‌ در نيمه‌ هاي‌ شب‌ طلب‌ آمرزش‌ مي‌كند.كسيكه‌ از ترس‌خدا به‌ گريد.»

نام‌ محمد وعلي‌

امام‌ باقر(ع‌)از كسي‌ پرسيد كه‌ نامت‌ چيست‌؟گفت‌ محمد.فرمود

كنيه‌ ات‌؟گفت‌ اباعلي‌!فرمود از شيطان‌ نجات‌ يافتي‌ زيرا وقتي‌ شيطان‌مي‌شنود كه‌ اسم‌ كسي‌ را به‌ محمد وعلي‌ صدا مي‌زنند،آب‌ مي‌شود ولي‌هرگاه‌ مي‌شنود كه‌ اسم‌ كسي‌ را به‌ نام‌ دشمنان‌ ما صدا مي‌كنند،خوشحال‌مي‌شود.

تولد ولّي‌ خدا

امام‌ صادق‌(ع‌)::وقتي‌ يكي‌ از اولياء خدا متولد مي‌شود،ابليس‌نعره‌اي‌ مي‌زند كه‌ همه‌ شياطين‌ دورش‌ جمع‌ مي‌شوند.آنها مي‌گويند چراناله‌ كردي‌؟مي‌گويد كودكي‌ از اولياء متولد شد!مي‌گويند:چه‌ اشكالي‌دارد؟مي‌گويد اگر زنده‌ بماند جمع‌ زيادي‌ بدستش‌ هدايت‌مي‌شوند.مي‌گويند پس‌ بگذار اورا بكُشيم‌!مي‌گويد نه‌!مي‌پرسندچرا؟مي‌گويد زيرا زندگي‌ ما بسته‌ به‌ زندگي‌ اوست‌ واگر ولّي‌ خدا درزمين‌ نباشد قيامت‌ برپا مي‌شود ومارا به‌ جهنم‌ مي‌برند.لذا نبايد براي‌رفتن‌ به‌ جهنم‌ عجله‌ كنيم‌!

اذان‌ واقامه‌

رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :هركه‌ در گوش‌ راست‌ كودكش‌ اذان‌ودر گوش‌ چپش‌ اقامه‌ گويد،اورا از شيطان‌ حفظ‌ كرده‌ است‌.

دعاي‌ زياد

اميرالمؤمنين‌(ع‌):دعا زياد كن‌ تا از كيد شيطان‌ سالم‌ بماني‌.

رياكار وشيطان‌

«مردي‌ از كنار رسول‌ خدا(ص‌)عبور مي‌كرد.اصحاب‌ اورا شخصي‌ بانشاط‌ و فعّال‌ يافتند،به‌ حضرت‌ عرض‌ كردند:چه‌ خوب‌ بود اين‌ فرد،نيروونشاطش‌ را در راه‌ خدا مصرف‌ مي‌كرد.

حضرت‌ رسول‌(ص‌)فرمودند:اگر سعي‌ و عمل‌ او براي‌ كودكان‌ صغيرش‌باشد،كار او در راه‌ خداست‌.واگر تلاش‌ او براي‌ پدر ومادر پيرش‌باشد،كار او در راه‌ خداست‌.اگر تلاش‌ او براي‌ زندگي‌ شرافتمندانة‌خودش‌ باشد،كارش‌ در راه‌ خداست‌.امّا اگر كار وتلاشش‌ براي‌ رياكاري‌ وفخر فروشي‌ به‌ ديگران‌ باشد،كارش‌ در راه‌ شيطان‌ است‌.»

تسلط‌ بر بدن‌

ازامام‌ صادق‌(ع‌):دربارة‌ آية‌ «انّه‌ ليس‌ له‌ سلطان‌ٌ مع‌ الذين‌آمنواوعلي‌' ربهم‌ يتوكلون‌»سؤال‌ شد.فرمود:بخدا قسم‌!شيطان‌ بربدن‌ مؤمن‌ قدرت‌ دارد ولي‌ بر دينش‌ تسلطي‌ ندارد.كه‌ خدا شيطان‌ را بربدن‌ ايوب‌ نبي‌ مسلط‌ نمود ولي‌ بر دينش‌ مسلط‌ نكرد.

عجله‌ از شيطان‌

رسول‌ خدا(ص‌):«آرامش‌ وتأنّي‌ از خداست‌ و عجله‌ وشتاب‌ازشيطان‌ است‌.»

ناله‌ شيطان‌

رسول‌ خدا(ص‌):«هرگاه‌ جواني‌ در ابتداي‌ جوانيش‌ ازدواج‌ كند،شيطان‌ناله‌ مي‌كند: اي‌ واي‌! دينش‌ را از من‌ حفظ‌ نمود.

دورشدن‌ از شيطان‌

«آيا خبر ندهم‌ شما را از كارهايي‌ كه‌ اگر انجام‌ بدهيد،شما را از شيطان‌دور مي‌كند مانند دور شدن‌ مشرق‌ از مغرب‌؟

گفتند:آري‌!

فرمود:روزه‌ روي‌ شيطان‌ را سياه‌ مي‌كند و دادن‌ صدقه‌ پشت‌ او راميشكند و دوستي‌ در راه‌ خدا و مواظبت‌ بر عمل‌ صالح‌ ،ريشة‌ او را قطع‌مي‌نمايد واستغفار رگ‌ حيات‌ او را مي‌بُرد!»

نصيحت‌ شيطان‌

شيطان‌ نزد حضرت‌ يحيي‌(ع‌)رفت‌.گفت‌ اي‌ يحيي‌!من‌ يك‌ خصلت‌شمارا دوست‌ دارم‌ .اينكه‌ شما شب‌ غذا زياد مي‌خوري‌ لذا براي‌عبادت‌ خدا دير بيدار مي‌شوي‌!حضرت‌ عهد كرد كه‌ تا آخر عمر شبهاكم‌ غذا بخورد.شيطان‌ هم‌ عهد كرد كه‌ ديگر نقطه‌ ضعف‌ كسي‌ رانگويد.

وسوسه‌ شيطان‌

وقتي‌ شب‌ هشتم‌ ذي‌ حجه‌ شد،در خواب‌ به‌ ابراهيم‌ (ع‌) امر شد كه‌بايد اسماعيل‌ را ذبح‌ نمائي‌.تا سه‌ شب‌ اين‌ امر به‌ او شد.روز دهم‌ به‌هاجر گفت‌ كه‌ لباس‌ خوبي‌ براي‌ اسماعيل‌ بياور .كه‌ مي‌خواهم‌ اورا به‌مهماني‌ دوست‌ ببرم‌.سپس‌ كارد وريسمان‌ هم‌ برداشت‌ وباتفاق‌اسماعيل‌ به‌ طرف‌ مِني‌' روانه‌ شد.شيطان‌ به‌ شكل‌ پيرمردي‌ نزد هاجررفت‌ وگفت‌ ابراهيم‌ (ع‌) پسرت‌ را كجابُرد؟گفت‌ به‌ مهماني‌ دوست‌.گفت‌نه‌ بلكه‌ چون‌ ساره‌ فرزندي‌ ندارد ابراهيم‌ (ع‌) را وادار كرده‌ تا فرزندشمارا بكشد.هاجر فهميد كه‌ اين‌ شيطان‌ است‌،چند تا سنگ‌ بطرفش‌پرتاب‌ نمود.شيطان‌ نزد اسماعيل‌ رفت‌ وگفت‌ پدرت‌ تورا كجامي‌برد؟گفت‌ به‌ مهماني‌ دوست‌.گفت‌ اشتباه‌ مي‌كني‌ بلكه‌ تورا براي‌قرباني‌ كردن‌ مي‌برد.اسماعيل‌ فهميد كه‌ او شيطان‌ است‌ اورا با چندسنگ‌ دور نمود.شيطان‌ سر راه‌ ابراهيم‌ (ع‌) گرفت‌ وگفت‌ اي‌ ابراهيم‌!اين‌پسر توست‌ نكند اورا از دست‌ بدهي‌؟ابراهيم‌ (ع‌) متوجه‌ شد كه‌ شيطان‌است‌ چندتا سنگ‌ بطرف‌ او پرتاب‌ نمود.كه‌ اين‌ سه‌ محل‌ بعنوان‌ رمي‌جمرات‌ محل‌ سنگ‌ انداختن‌ حاجيان‌ است‌.و هيچ‌ چيزي‌ نتوانست‌ مانع‌كار ابراهيم‌ (ع‌) شود.


13

همه‌ شياطين‌ خارج‌ مي‌شوند!

مردي‌ از جن‌ به‌ شخصي‌ از انسانها برخورد وباهم‌ گفتگويي‌ داشتند ازجمله‌ جن‌ به‌ او گفت‌ كه‌ اگر فردي‌ در هنگام‌ ورود به‌ خانه‌ واتاقش‌ آية‌الكرسي‌ را تلاوت‌ كند،همة‌ شياطين‌ خارج‌ مي‌شوند.

نالة‌ شيطان‌!

رسول‌ خدا(ص‌):هرگاه‌ جواني‌ در ابتداي‌ جوانيش‌ ازدواج‌ كند،شيطان‌ ناله‌مي‌كند: اي‌ واي‌! دينش‌ را از من‌ حفظ‌ نمود.

هنگام‌ سوار شدن‌

رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ فرمود هنگام‌ سوار شدن‌ اگر نام‌ خدارا برد،فرشته‌اي‌ تا زمان‌ فرود از او مواظبت‌ مي‌نمايد واگر نام‌ خدا را نبردشيطان‌ پشت‌ سر او مي‌نشيند و...

شديدترين‌ دفاع‌

شديدترين‌ عمل‌ در مقابل‌ ابليس‌ سجدة‌ طولاني‌ است‌.

رمضان‌

رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ :در ماه‌ رمضان‌ خداوند براي‌ هرشيطاني‌ هفت‌ فرشته‌ مي‌فرستد كه‌ شياطين‌ را تا آخر ماه‌ مبارك‌ رمضان‌بازداشت‌ مي‌كنند.

فقيه‌

يك‌ نفرفقيه‌ براي‌ ابليس‌ از هزار عابد سخت‌تر است‌!

دانه‌ انار

امام‌ هفتم‌(ع‌):انار بخوريد كه‌ هردانة‌ آن‌ كه‌ وارد معده‌ شود نور ايجادكرده‌ و وسوسه‌ شيطان‌ را خاموش‌ مي‌ كند.

امانت‌ داري‌

امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):امانت‌ دارباشيد كه‌ هرگاه‌ به‌ كسي‌ امانتي‌ داده‌مي‌شود،ابليس‌ صد شيطان‌ را نزد او مي‌فرستد تا اورا به‌ خيانت‌ وسوسه‌كنند!پس‌ مگر خدا اورا حفظ‌ نمايد.

ابليس‌ به‌ اهلبيت‌ متوسل‌ مي‌شود!

يكي‌ از اجنّه‌ به‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ گفت‌ كه‌ ديدم‌ ابليس‌دستهايش‌ را به‌ آسمان‌ بلند كرده‌ ومي‌ گويد خدايا!اگر حكم‌ كردي‌ كه‌ مرابه‌ جهنم‌ ببرند در آنجا تورا قسم‌ مي‌دهم‌ به‌ محمد وعلي‌ وفاطمه‌ وحسن‌وحسين‌ كه‌ مرا ببخشي‌ واز آتش‌ درآوري‌!من‌ به‌ ابليس‌ گفتم‌ اين‌ اسمهاكيستند كه‌ خدا را به‌ آنها قسم‌ مي‌دهي‌؟گفت‌ من‌ اين‌ نامها را هفت‌هزارسال‌ قبل‌ از خلقت‌ آدم‌(ع‌)بر ساق‌ عرش‌ ديدم‌ وفهميدم‌ كه‌ اينهابهترين‌ خلق‌ خدا هستند.

رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ فرمودبخدا قسم‌!اگر همه‌ اهل‌ زمين‌ خدارا به‌ اين‌ نامها قسم‌ دهند خدا همه‌ را مي‌بخشد.

سياهي‌ صورت‌ شيطان‌

در روايات‌ است‌ كه‌ صدقه‌ ونماز صورت‌ شيطان‌ را سياه‌ مي‌كند.

ديدار مؤمنين‌

امام‌ كاظم‌(ع‌):ديدار مؤمنين‌ با يكديگر بر ابليس‌ سخت‌ است‌مخصوصا اگر اسمي‌ از فضائل‌ ما اهل‌ بيت‌ برده‌ شود كه‌ ابليس‌ آنقدرناراحت‌ مي‌شود كه‌ ناله‌اش‌ بلند شده‌ وبه‌ گوش‌ ملائكه‌ عرش‌ مي‌رسدوآنها هم‌ اورا لعن‌ مي‌نمايند.

بهترين‌ عمل‌ نزد خدا

اميرالمؤمنين‌(ع‌):بهترين‌ اعمال‌ نزد خدا،نماز است‌ كه‌ اگر شخصي‌غسل‌ كند ويا وضوي‌ خوبي‌ بگيرد ودرمحل‌ خلوتي‌ مشغول‌ نماز شودودر ركوع‌ وسجود باشد،وقتي‌ در سجده‌ است‌،ابليس‌ فرياد مي‌كشد كه‌:اي‌ واي‌ برمن‌!او اطاعت‌ كرد ومن‌ عصيان‌ ورزيدم‌!او سجده‌ كرد ومن‌امتناع‌ نمودم‌.

ونزديكترين‌ حالت‌ به‌ خدا در حال‌ سجده‌ است‌.

عزرائيل‌ باريحان‌ وزعفران‌

رسول‌ خدا(ص‌)فرمود:هرگاه‌ خداوند،از بنده‌ اي‌ راضي‌ باشد،مي‌

فرمايد:اي‌ عزرائيل‌!سراغ‌ فلان‌ بنده‌ ام‌ برو وروحش‌ را بياور!عمل‌ او بس‌

است‌ ومن‌ اورا همانطور كه‌ دوست‌ داشتم‌،يافتم‌!

عزرائيل‌ باپانصد فرشته‌،درحاليكه‌ همراه‌ هريك‌،ريحان‌ وزعفران‌است‌،نازل‌ مي‌ شوندوهر كدام‌ به‌ او بشارتي‌ جداگانه‌ مي‌ دهند ودر

هنگام‌خروج‌ روحش‌،دوصف‌ازملائكه‌ تشكيل‌ مي‌ شود.ابليس‌ وقتي‌اين‌

صحنه‌ را مي‌ بيند،دستش‌ را بر سر گذاشته‌ وناله‌ مي‌ كند!شياطين‌ به‌ او

مي‌ گويند:اي‌ سرور ما!چه‌ شده‌ است‌؟مي‌ گويد:آيا نمي‌ بينيد خداوند

به‌ اين‌ بنده‌،چقدر عزت‌ داده‌ است‌؟شما كجابوديد؟آنها مي‌ گويند:ماتلاش‌ كرديم‌ اورا گمراه‌ سازيم‌،ولي‌ نتوانستيم‌!

ثابت‌ قدم‌ در هنگام‌ مرگ‌!

امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:هنگام‌ مرگ‌ يكنفر شيعه‌،شيطان‌ از راست‌وچپ‌ او مي‌ آيد،تااورا منحرف‌ كند!ولي‌ خداوندمانع‌ مي‌ شود!همانطوركه‌ در آية‌3سورة‌ابراهيم‌ فرمود:خداوند،اهل‌ ايمان‌ را در دنيا وآخرت‌،

ثابت‌ قدم‌ وثابت‌ اعتقاد،نگه‌ مي‌ دارد!

پنج‌ دستورالعمل‌ اخلاقي‌ واجتماعي‌ مرحوم‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ميرزا محمد علي‌ شاه‌ آبادي‌ (ره‌)

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم‌

الاسلام‌ يعلوو لا يُعلي‌ عليه‌......يدالله‌ فوق‌ ايديهم‌

قال‌ الله‌ تعالي‌ قل‌ انما اعظكم‌ بواحده‌ ان‌ تقوموا مثني‌ و فرادي‌

و اعتصموا بحبل‌ الله‌ جميعا و لا تفرقوا

وَ ضُربت‌ عليهم‌ الذلة‌ اينما ثقفوا الاّ بِحبل‌ٍ مِن‌ الله و حبل‌ من‌ الناس‌

مراد از قيام‌ لِلّه‌، مجاهده‌ با نفس‌ مي‌باشدو آن‌ محتاج‌ است‌ به‌ پنج‌ چيز.

اول‌ اعتصام‌ بحبل‌ الله كه‌ حاصل‌ نشود مگر باعتصام‌ بحبل‌ من‌ الناس‌و آن‌ معاهده‌ با نائب‌ امام‌ عليه‌ السلام‌ است‌ برترك‌ معصيت‌ وبمنزله‌ زره‌ولباس‌ مجاهدين‌ في‌ سبيل‌ الله‌ است‌.

دوم‌ سپر دوام‌ وضو كه‌ الوضوء جنته‌

سوم‌ چون‌ شيطان‌ نفس‌ حيله‌ كند او را رجم‌ نمايد بخواندن‌ اعوذباللّه‌ من‌ الشيطان‌ الرجيم‌.


14

و هرگاه‌ سگ‌ نفس‌ هجوم‌ آورد او را به‌ حربة‌ خواندن‌

و كلبهم‌ باسط‌ ذراعيه‌ بالوصيد خاكسارش‌ كند.

چهارم‌ آنكه‌ لااقل‌ يكنفر را هدايت‌ كند براي‌ معاهده‌ مذكور.

پنجم‌ آنكه‌ لااقل‌ هفته‌اي‌ يكروز براي‌ جماعت‌ حاضر شود

والسلام‌ علي‌ من‌ اتبع‌ الهدي‌

الا حقر العباد محمد علي‌ بن‌ محمد جواد اصفهاني‌

استعاذه‌

فاذا قرأت‌ القرآن‌ فاستعذ بالله من‌ الشيطان‌ الرجيم‌«نحل‌ 98»

4-برخورد پيامبران‌ وامامان‌ واولياء خدابا ابليس‌

پيامبران‌ وامامان‌(ع‌)با ابليس‌ برخوردهايي‌ داشته‌اند مخصوصا اينكه‌در بعضي‌ از اين‌ برخوردها ابليس‌ مقداري‌ از نقشه‌ ها وتوطئه‌هاي‌ خودعليه‌ انسان‌ را بازگو نموده‌ است‌ كه‌ توجه‌ شما را به‌ اين‌ برخوردها كه‌ دركتب‌ حديث‌ ذكر شده‌ جلب‌ مي‌نمايم‌:

برخورد با نوح‌(ع‌)

ابليس‌ به‌ نوح‌(ع‌)گفت‌ دوتا خصلت‌ بتو مي‌آموزم‌!نوح‌(ع‌)گفت‌ من‌نيازي‌ به‌ علم‌ تو ندارم‌.ابليس‌ گفت‌ از حرص‌ بپرهيز كه‌ باعث‌ شدآدم‌(ع‌)از بهشت‌ رانده‌ شود.واز حسد دوري‌ كن‌ كه‌ مرا بهشت‌ بيرون‌نمود.

خدا به‌ نوح‌(ع‌)وحي‌ كرد كه‌ اين‌ دورا بپذير اگرچه‌ ابليس‌ ،ملعون‌است‌!»

همچنين‌ آمده‌ است‌ كه‌ ابليس‌ به‌ نوح‌ نبي‌ گفت‌ سه‌ جا بياد من‌باش‌!هرگاه‌ عصباني‌ مي‌شوي‌.هرگاه‌ حكمي‌ صادر مي‌نمائي‌ وهر وقت‌ بازني‌ نامحرم‌ تنها مي‌شوي‌!

روزي‌ ابليس‌ به‌ نوح‌(ع‌)گفت‌ برايم‌ در نزد خدا طلب‌ آمرزش‌كن‌!نوح‌(ع‌)قبول‌ كرد وپيغام‌ ابليس‌ را رساند.خدا فرمود به‌ او بگو اگربرود وبر قبر آدم‌(ع‌)سجده‌ كند من‌ توبة‌ اورا قبول‌ مي‌كنم‌.نوح‌(ع‌)وحي‌الهي‌ را به‌ ابليس‌ ابلاغ‌ نمود.ابليس‌ گفت‌ من‌ بر خود آدم‌(ع‌)سجده‌نكردم‌!چگونه‌ بر قبرش‌ سجده‌ كنم‌؟!

ربودن‌ انگشتر سليمان‌ نبي‌

ابليس‌ به‌ شكل‌ سليمان‌ سراغ‌ خادم‌ سليمان‌(ع‌)رفت‌ واورا گول‌ زدوانگشتر پيامبر را از او گرفت‌ ودر دست‌ كرد ناگاه‌ همة‌ شياطين‌ وجن‌انس‌ وپرندگان‌ و وحوش‌ در مقابل‌ او تسليم‌ شدند.

سر راه‌ موسي‌(ع‌)

ابليس‌ به‌ موسي‌(ع‌)گفت‌ هيچگاه‌ با زن‌ نامحرمي‌ تنها نشو كه‌ سومي‌شما من‌ هستم‌ وخودم‌ عهده‌ دار اين‌ كار مي‌شوم‌!

سه‌ گناه‌ مهم‌

موسي‌(ع‌)از ابليس‌ پرسيد چه‌ گناهاني‌ باعث‌ تسلط‌ تو بر آدمي‌مي‌شود؟گفت‌ زياد شمردن‌ اعمال‌ خوب‌ وكم‌ شمردن‌ گناه‌ وعُجب‌وخودبيني‌!

صدقه‌

ابليس‌ به‌ موسي‌(ع‌)گفت‌ هرگاه‌ خواستي‌ صدقه‌ بدهي‌ زود بده‌ كه‌ اگربنده‌اي‌ خواست‌ صدقه‌ بدهد خودم‌ عهده‌ دار مي‌شوم‌ كه‌ مانع‌ اين‌كارش‌ بگردم‌!

سر راه‌ يحيي‌(ع‌)

يحيي‌(ع‌) از ابليس‌ پرسيد كه‌ چه‌ چيزي‌ نور چشم‌ توست‌؟گفت‌ زنان‌دامهاي‌ من‌ هستند!كه‌ هرگاه‌ دعا ولعن‌ آدم‌ صالحي‌ را مي‌شنوم‌ به‌ زنهاپناه‌ مي‌برم‌!وآنجا آرام‌ مي‌گيرم‌.

روزي‌ يحيي‌(ع‌)از ابليس‌ خواست‌ تا فردابا صورت‌ اصلي‌ خود ظاهرشود.ابليس‌ قبول‌ كرد وروز بعد ناگاه‌ يحيي‌(ع‌)ديد كه‌ موجودي‌ بسياركريه‌ وزشت‌ ومنكوس‌ و چشمان‌ شكاف‌ زده‌ وبدون‌ چانه‌ وريش‌ وموهاي‌ كم‌ كه‌ بطرف‌ آسمان‌ بالا رفته‌ و چهاردست‌ و در هر دستي‌ شش‌انگشت‌ وانگشتاني‌ كه‌ تا پايش‌ دراز بود وبيني‌ مانند پرنده‌ ودر دستش‌دامهايي‌ برنگهاي‌ سفيد وسياه‌ وسرخ‌ و سبز وزرد و زنگ‌ بزرگي‌ دردستش‌ و...ظاهر شد.ابليس‌ گفت‌ من‌ اول‌ زيباترين‌ موجود دربين‌فرشتگان‌ بودم‌ ولي‌ بخاطر معصيت‌ خدا زشت‌ترين‌ صورت‌ را دارم‌.

سر راه‌ عيسي‌(ع‌)

ابليس‌ به‌ حضرت‌ عيسي‌(ع‌)گفت‌ نو كه‌ مرده‌ را زنده‌ مي‌كني‌ ومريض‌را شفا مي‌دهي‌،خودت‌ را از كوه‌ به‌ پايين‌ پرت‌ كن‌ -وآسيبي‌ نمي‌بيني‌ ـعيسي‌(ع‌)گفت‌ من‌ همه‌ اين‌ كارها را با اذن‌ خدا مي‌كنم‌ ولي‌ اين‌ كار راخدا اذن‌ نداده‌ است‌!

روزي‌ حضرت‌ عيسي‌(ع‌)ديد كه‌ ابليس‌ بارهايي‌ بر پشت‌ دارد .از اوسؤال‌ كرد اينها چيستند؟گفت‌ پنج‌ تا بار است‌ كه‌ براي‌ مشتريهايشان‌مي‌برم‌.بار اول‌ ستمگري‌ است‌ كه‌ براي‌ سلاطين‌ وپادشاهان‌ مي‌برم‌!باردوم‌ كبر است‌ كه‌ براي‌ دهقانها وروستائيان‌ مي‌برم‌.بار سوم‌ حسادت‌است‌ كه‌ براي‌ دانشمندان‌ مي‌برم‌.بار چهارم‌ خيانت‌ است‌ كه‌ براي‌تاجرها وبازاري‌ها وكارگرانشان‌ مي‌برم‌.بار پنجم‌ مكر وحيله‌ گري‌ است‌كه‌ براي‌ زنها مي‌برم‌!

روزي‌ ابليس‌ به‌ عيسي‌(ع‌)گفت‌ آيا خدا مي‌تواند زمين‌ را در تخم‌مرغي‌ قرار دهد؟حضرت‌ فرمود:واي‌ برتو!خدا به‌ عجز وصف‌ نشود!

شيطان‌ سر راه‌ پيامبر

وقتي‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ در كودكي‌ با عمويش‌ ابوطالب‌به‌ شام‌ مي‌رفت‌،در دل‌ شب‌ شيطاني‌ سر راه‌ پيامبر ظاهر شد ودهنه‌ شترحضرت‌ را گرفت‌ وبطرف‌ ديگري‌ برد.امّا ناگاه‌ جبرئيل‌ نازل‌ شده‌ وبافوتي‌ كه‌ كرد شيطان‌ را به‌ حبشه‌ پرتاپ‌ كرد وزمام‌ شتر پيامبر را گرفت‌ودر مسير راه‌ قرار داد.

گويند روزي‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ نشسته‌ بود وبه‌ ماري‌ نگاه‌مي‌كرد.اميرالمؤمنين‌ (ع‌)خواست‌ با عصا مار را دور كند،رسول‌ خداصلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ فرمود اين‌ ابليس‌ است‌ كه‌ من‌ با او شرطهائي‌ كرده‌ام‌از جمله‌ اي‌ علي‌!هركه‌ دشمن‌ تو باشد،ابليس‌ در رحم‌ مادرش‌ شريك‌گردد كه‌ خدا فرمود:وشاركهم‌ في‌ الاموال‌ والاولاد.


15

شيطان‌ تسليم‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌

حضرت‌ فرمود كه‌ با هر انساني‌ يك‌ شيطان‌ است‌!پرسيدند حتي‌شما؟فرمود آري‌ ولكن‌ شيطان‌ من‌ به‌ حول‌ وقوة‌ الهي‌ مسلمان‌ شده‌است‌.

تبسم‌ پيامبر

روزي‌ ديدند كه‌ پيامبر براي‌ مطلبي‌ تبسم‌ نمودند.علت‌ را از حضرت‌پرسيدند.فرمود وقتي‌ خدا دعاي‌ مرا درباره‌ امّتم‌ (در مورد قبول‌توبه‌)اجابت‌ كرد،ديدم‌ كه‌ ابليس‌ ناراحت‌ شد كه‌ واويلا مي‌گفت‌ و خاك‌بر سرش‌ مي‌ريخت‌!

اميرالمؤمنين‌ (ع‌)بر روي‌ سينة‌ ابليس‌!

روزي‌ ابليس‌ بصورت‌ پيرمردي‌ نزد رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌آمد وگفت‌ برايم‌ از خدا طلب‌ آمرزش‌ كن‌!حضرت‌ فرمود تلاشت‌ بيهوده‌و عملت‌ باطل‌ است‌.ابليس‌ رفت‌ ورسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ به‌علي‌(ع‌)فرمود كه‌ اين‌ ابليس‌ بود.اميرالمؤمنين‌ (ع‌)بدنبالش‌ رفت‌ واوراگرفت‌ وبر زمين‌ زد وروي‌ سينه‌اش‌ نشست‌ .ابليس‌ گفت‌ اي‌ابالحسن‌!خدا به‌ من‌ تا قيامت‌ مهلت‌ داده‌ است‌.حضرت‌ هم‌ اورا رها كرد.

بدتر از ابليس‌!

اميرالمؤمنين‌ (ع‌)فرمود روزي‌ ابليس‌ را ديدم‌ واو در ضمن‌صحبتهايي‌ گفت‌ وقتي‌ بخاطر سرپيچي‌ از دستور خدا به‌ آسمان‌ چهارم‌افتادم‌،به‌ درگاه‌ خدا ناليدم‌ كه‌ خدايا!خيال‌ نكنم‌ مخلوقي‌ بدبخت‌تروشقي‌تر از من‌ آفريده‌ باشي‌!جواب‌ آمد كه‌ چرا از تو بدتر هم‌ آفريده‌ام‌پس‌ پيش‌ مالك‌ جهنم‌ برو تا بتو نشان‌ دهد!من‌ نزد مالك‌ جهنم‌ رفتم‌ واواز طبقات‌ مختلف‌ جهنم‌ مرا پايين‌ برد تا در طبقة‌ هفتم‌ ديدم‌ كه‌ دونفرهستند كه‌ زنجيرهايي‌ از آتش‌ برگردن‌ آنهاست‌ وبر سر آنها با پتك‌مي‌كوبند!گفتم‌ اينها كيستند؟مالك‌ گفت‌ آيا برساق‌ عرش‌ نظر كرده‌اي‌ كه‌نوشته‌ است‌:لااله‌ الاّ الله محمد رسول‌ الله ايّدتُه‌ ونصرتُه‌بعلّي‌!؟گفتم‌ آري‌.گفت‌ اينها دشمن‌ محمد وعلي‌ هستند!

شيطان‌ در فكر توطئه‌ براي‌ جدّ پيامبر

وقتي‌ سلمي‌' نور پيامبري‌ رسول‌ خدا را در جدش‌ هاشم‌ ديد،شيفتة‌هاشم‌ شد وبا ازدواج‌ هاشم‌ با خود موافقت‌ نمود.شيطاني‌ بصورت‌ يكي‌از ياران‌ هاشم‌،سه‌ بار نزد سلمي‌' رفت‌ واز بخل‌ ودشمني‌ هاشم‌ با زنان‌وترسو بودن‌ او به‌ دروغ‌ صحبت‌ كرد بطوريكه‌ سلمي‌' از ازدواج‌ با هاشم‌منصرف‌ شد ولي‌ پدر سلمي‌' او را از اين‌ اشتباه‌ در آورد وگفت‌ چگونه‌هاشم‌ ،بخيل‌ است‌ درحالي‌ كه‌ از بس‌ به‌ مردم‌ غذا داده‌ به‌ هاشم‌ معروف‌شده‌ است‌!وچگونه‌ ترسو است‌ در حالي‌ كه‌ ازاو در حال‌ حاضر شجاعتركسي‌ نيست‌ و...ودوباره‌ سلمي‌' به‌ هاشم‌ متمايل‌ شد وبا ازدواج‌ آنهاعبدالمطلب‌ بدنيا آمد.

شيطان‌ در مقابل‌ عمار

روزي‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌، عمار را بدنبال‌ آب‌ فرستادوشيطان‌ سه‌ بار در مقابل‌ عمار قرار گرفت‌ تا مانع‌ او شود ولي‌ هرسه‌ بارعمار اورا مغلوب‌ نمود.لذا رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ فرمود شيطان‌بين‌ عمار وآب‌ بصورت‌ دودي‌ سياه‌ مانع‌ شدولي‌ خدا عمار را بر شيطان‌پيروز كرد.

انت‌ زين‌ العابدين‌

روزي‌ امام‌ سجاد(ع‌)مشغول‌ نماز بود كه‌ شيطان‌ براي‌ بهم‌ زدن‌ نمازحضرت‌ بصورت‌ ماري‌ ظاهر شد وانگشت‌ پاي‌ امام‌ را نيش‌ زد!ولي‌ امام‌اعتنايي‌ به‌ درد نكرد ونمازش‌ را دامه‌ داد وبعد از نماز فهميد كه‌ اين‌ مار،شيطان‌ است‌ فرمود اي‌ ملعون‌ از من‌ دور شود!ودوباره‌ مشغول‌ نمازشد.لذا خطاب‌ شدانت‌ زين‌ العابدين‌!

عرش‌ ابليس‌

روزي‌ رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ به‌ ابن‌ صائد فرمود چه‌مي‌بيني‌؟گفت‌:عرشي‌ بر روي‌ دريا كه‌ اطرافش‌ را ماهيان‌ احاطه‌كرده‌اند!فرمود:اين‌ عرش‌ ابليس‌ است‌.

5-اطلاعاتي‌ دربارة‌ ابليس‌

«مراد از شياطين‌ در بعضي‌ از آيات‌ قرآن‌،سردسته‌هاي‌ كفر ونفاق‌مي‌باشند.»

مراتب‌ جن‌!

«عرب‌ براي‌ جن‌ مراتبي‌ در نظر گرفته‌ است‌:جني‌ كه‌ با مردم‌ زندگي‌مي‌كند عامر است‌.جني‌ كه‌ متعرض‌ كودكان‌ مي‌شود ارواح‌ نام‌دارد!اگرخبيث‌ باشد شيطان‌ نام‌ مي‌نهنداگر شرورترباشد مارد مي‌گويندواگر قدرتش‌ زياد باشد عفريت‌ گويند.»

ياران‌ ابليس‌!

«يكي‌ از مفسرين‌ گفته‌ است‌ كه‌ :لاقيس‌ از اولاد ابليس‌ است‌ كه‌سراغ‌ نمازخوانهامي‌ رود.هفهاف‌ در بيابانهازندگي‌ مي‌كند.زلنبور دربازارها به‌ فعاليت‌ مشغول‌ است‌.بثر براي‌ صاحبان‌ مصيبتها وسوسه‌مي‌نمايد.الابيض‌ پيامبران‌ را وسوسه‌ مي‌ كند.اعور مردم‌ را به‌ زناتشويق‌ مي‌نمايد.داسم‌ در خلوت‌ انسان‌ وسوسه‌ مي‌كند.مطرش‌ عليه‌مؤمنين‌ شايعه‌ پراكني‌ مي‌كند.»

«اميرالمؤمنين‌ (ع‌):قزح‌ اسم‌ شيطان‌ است‌.»

«اميرالمؤمنين‌ (ع‌)در جنگ‌ جمل‌ فرياد زد شتر-شترعايشه‌ را- رابكشيد كه‌ او شيطان‌ است‌!محمدبن‌ ابي‌ بكر وعمار سراغ‌ شتر رفتندواورا كشتند.»

اسم‌ شيطان‌

«فيروز آبادي‌ گفته‌ است‌ كه‌ اسم‌ شيطان‌ ورئيس‌ جن‌ الزوبعه‌است‌.»

مرگ‌ ابليس‌!

«امام‌ صادق‌(ع‌):ابليس‌ بين‌ نفخة‌ اول‌ ودوم‌ مي‌ميرد.»

نام‌ شياطين‌

«اميرالمؤمنين‌ (ع‌):نام‌ ابليس‌ در آسمان‌،حارث‌ بوده‌ است‌.»

امام‌ صادق‌(ع‌):شيطاني‌ بنام‌ مذهب‌ است‌ كه‌ به‌ هر صورتي‌ غير ازصورت‌ پيامبر وامام‌ در مي‌آيد. وفرمود شيطاني‌ بنام‌ هزع‌ است‌ كه‌ درخواب‌ مردم‌ مي‌آيد.


16

كشتن‌ وزغ‌

رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :كسيكه‌ وزغي‌ را بكشد ،شيطاني‌ راكشته‌ است‌!زيرا وقتي‌ ابراهيم‌(ع‌)در آتش‌ افتاد،همه‌ حيوانات‌ براي‌خاموش‌ كردن‌ آتش‌ تلاش‌ كردند،ولي‌ وزغ‌ در آتش‌ مي‌دميد كه‌ بيشترشعله‌ بكشد!

فرزند خوب‌ ابليس‌!

«گويند همه‌ فرزندان‌ ابليس‌ كافرند بجز چندنفر از جمله‌ جني‌ بنام‌ هام‌ بن‌هيم‌ بن‌ لاقيس‌ بن‌ ابليس‌ كه‌ بدست‌ نوح‌ (ع‌)ايمان‌ آورد وخدمت‌ رسول‌خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ رسيد ودر جنگ‌ صفين‌ در ركاب‌ اميرالمؤمنين‌(ع‌)بود.

«روايت‌ شده‌ كه‌ در راه‌ رفتن‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ به‌ جنگ‌حنين‌ ناگاه‌مار بزرگي‌ راه‌ را بر سپاه‌ بست‌.اصحاب‌ جريان‌ را به‌ پيامبرگزارش‌ كردند.رسولخدا خود آمد ونزد مار ايستاد ناگاه‌ مارصدازد:السلام‌ عليك‌ يا رسول‌ الله!من‌ هيثم‌ بن‌ طاح‌ بن‌ ابليس‌ هستم‌كه‌ بتو ايمان‌ آورده‌ام‌ وآمده‌ام‌ كه‌ در جنگ‌ به‌ شما كمك‌ كنم‌.حضرت‌فرمود از ما جدا شو وبنزد خانواده‌ ات‌ برو...

«از امام‌ جعفر صادق‌(ع‌)سؤال‌ شد كه‌ كفر مقدم‌تر است‌ ياشرك‌؟فرمود كفر كه‌ اولين‌ كافر ابليس‌ بود وبعدا مشرك‌ هم‌ شد.

قم‌!

روايت‌ است‌ كه‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ در معراج‌ ديد كه‌ابليس‌ در محلي‌ نشسته‌ است‌.حضرت‌ به‌ او فرمود قم‌!يعني‌ بلند شو!لذااسم‌ اين‌ محل‌ ،قم‌ قرار گرفت‌.

شيطان‌ مردم‌

«در روايت‌ است‌ كه‌ ابليس‌ شيطاني‌ را بنام‌ متكون‌ به‌ ميان‌ مردم‌مي‌فرستد كه‌ به‌ هرصورتي‌ بجز صورت‌ امام‌ (ع‌)ظاهر مي‌ شود.

چرا ابليس‌؟

«از امام‌ باقر(ع‌)سؤال‌ شد چرا به‌ ابليس‌،ابليس‌ گويند؟فرمود زيرا ازرحمت‌ الهي‌ مأيوس‌ و رانده‌ شد.»

نداي‌ ابليس‌!

«امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):وقتي‌ امام‌ زمان‌(عج‌)ظهور مي‌كند ابتداجبرئيل‌ از آسمان‌ ندا مي‌كند كه‌ قائم‌(ع‌)ظهور كرده‌ است‌.سپس‌ ابليس‌ اززمين‌ ندا مي‌كند.پس‌ از نداي‌ اول‌ تبعيت‌ كنيد واز نداي‌ دوم‌بپرهيزيد.»

زده‌ شدن‌ گردن‌ ابليس‌

«در روايت‌ است‌ كه‌ امام‌ زمان‌(عج‌)گردن‌ ابليس‌ را مي‌زند.»

چه‌ كسي‌ شيطان‌ را گول‌ زد؟

«شخصي‌ از عالمي‌ سؤال‌ كرد كه‌ هركه‌ گول‌ مي‌خورد ،گويند شيطان‌اورا گول‌ زده‌ است‌.چه‌ كسي‌ شيطان‌ را گول‌ زد؟جواب‌ دادند كه‌ شيطان‌از جن‌ است‌ وجن‌ وانس‌ داراي‌ دونيرو بنام‌ عقل‌ وهواي‌ نفس‌ هستند كه‌عقل‌ به‌ خوبي‌ فرمان‌ مي‌دهد وهواي‌ نفس‌ به‌ گناه‌!وابليس‌ از هواي‌نفسش‌ تبعيت‌ نمود.»

«در روايت‌ است‌ كه‌ ارواث‌«آب‌ بيني‌ ومدفوع‌) واستخوانهاغذاي‌جنيان‌ است‌ كه‌ آن‌ را مي‌بويند نه‌ اينكه‌ آن‌ را بخورند.

«خداوند بخاطر نافرماني‌ عزازيل‌،اورا ابليس‌ ناميد يعني‌ نااميد ازرحمت‌ خدا.»

«اسامي‌ ديگر ابليس‌:رأس‌الكفر،جم‌،خابل‌،خيتمور، سفيف‌،سرفح‌،غرور،ابوقرة‌،شر،اجدع‌،بلاز،شيخ‌ نجدي‌،ابولبيني‌، ابوخلاف‌،خناس‌،حارث‌،ديو،باطل‌،ابومره‌،ابوالميزار،اجدع‌، ابوالجن‌،ابوفزه‌،ابوكروس‌،ابوليلي‌،ابومخلد والابيض‌

6-ابليس‌ از ديدگاه‌ آيات‌ قرآن‌

نام‌ ابليس‌ 9بار وشيطان‌ با مشتقاتش‌ 88بار در قرآن‌ كريم‌ آمده‌است‌.كه‌ تعدادي‌ از آيات‌ بشرح‌ زير مي‌باشند:

«از قدمهاي‌ شيطان‌ پيروي‌ نكنيد كه‌ او دشمن‌ آشكار شماست‌.او امر به‌كارهاي‌ بد وفحشاء مي‌كند واينكه‌ برخدا دروغ‌ ببنديد»

« دوستان‌ شيطان‌ را بكُشيد كه‌ حقيقتاً مكر شيطان‌ ضعيف‌ است‌.»

«اگر فضل‌ ورحمت‌ الهي‌ برشما نبود غير از عده‌ كمي‌ همگي‌ از شيطان‌تبعيت‌ مي‌كرديد.»

«حقيقتاً شيطان‌ مي‌خواهد بوسيله‌ شراب‌ وقمار بين‌ شما دشمني‌ ايجادكرده‌ واز ياد خدا ونماز دورتان‌ كند پس‌ آيا دست‌ از اين‌ كارها برنمي‌داريد؟»

«شيطان‌ گفت‌ خدايا!حال‌ كه‌ مرا اخراج‌ كردي‌ در راه‌ مستقيم‌ به‌ كمين‌مي‌ايستم‌ و جلو وعقب‌ وراست‌ وچپ‌ سراغ‌ انسانها مي‌روم‌ وكاري‌مي‌كنم‌ كه‌ اكثرشان‌ شكرگزار نباشند.خدا فرمود از بهشت‌ با ذلت‌نكوهيده‌ ومطرودبيرون‌ برو كه‌ جهنم‌ را از كساني‌ كه‌ از تو پيروي‌ كنند،پرمي‌كنم‌!»

«اي‌ بشر!مبادا شيطان‌ تورا گول‌ بزند همانطور كه‌ جدتان‌ را از بهشت‌بيرون‌ نمود ولباسشان‌ را بيرون‌ كرد بطوريكه‌ عوراتشان‌ پيدا شد.شيطان‌وگروهش‌ شما را از جائي‌ كه‌ شما آنهارا نمي‌بينيد،مي‌بينند.»

«هرگاه‌ وسوسه‌اي‌ از شيطان‌ به‌ شما رسيد به‌ خدا پناه‌ ببريد كه‌ او شنواوداناست‌.متقين‌ هرگاه‌ به‌ طايفه‌اي‌ از شياطين‌ بر مي‌خورند بياد خداافتاده‌ وهوشيار مي‌شوند.»

«شيطان‌ (در جهنم‌)بعد از پايان‌ كار به‌ جهنميان‌ گويد كه‌ خدا به‌ شماوعده‌ حق‌ داد وبه‌ وعده‌اش‌ وفا كمرد ومن‌ به‌ شما وعده‌ دروغ‌ دادم‌ ومن‌بر شما تسلطي‌ نداشتم‌ جز اينكه‌ شما را فراخواندم‌ وشما هم‌ اجابت‌كرديد!پس‌ مرا سرزنش‌ نكنيد وخود را ملامت‌ كنيد.نه‌ من‌ فرياد رس‌شما هستم‌ ونه‌ شما فرياد رس‌ من‌!»

«شيطان‌ تسلطي‌ بر مؤمنين‌ وكسانيكه‌ برخدا توكل‌ مي‌نمايند ندارد.بلكه‌بركساني‌ كه‌ دوستدار شيطان‌ هستند وبراي‌ خدا شريك‌ قائل‌مي‌شوند،مسلط‌ است‌»

«ابراهيم‌(ع‌)گفت‌ اي‌ پدر!شيطان‌ را نپرست‌ كه‌ او معصيت‌ خداوندرحمان‌ را مي‌كند.ومي‌ مي‌ترسم‌ عذاب‌ الهي‌ برتو فرود بيايد وشريك‌شيطان‌ شوي‌!»


17

«آيا بشما بگويم‌ كه‌ شياطين‌ كجا فرود مي‌آيند؟آنان‌ نزد دروغزنهاي‌ گنه‌كار مي‌روند.گوش‌ فرا مي‌دهد ولي‌ اكثرشان‌ دروغگو هستند.»

«نجوي‌ از شيطان‌ است‌ تا مؤمنين‌ را ناراحت‌ كند ولي‌ تا خدا اجازه‌ ندهدنمي‌تواند ضرري‌ برساند.»

«هرگاه‌ متقين‌ با دسته‌هاي‌ شياطين‌ روبرو شوند،بياد خدا افتاده‌ وهوشيارمي‌شوند.»

«اگر شيطان‌ تورا از خدا غافل‌ كرد پس‌ از اينكه‌ هوشيار شدي‌،ديگر باستمكاران‌ رفت‌ وآمد ننما!»

و...

پايان‌-رمضان‌ 82

منابع‌

بحارالانوارعلامه‌ مجلسي‌

حلية‌ المتقين‌علامه‌ مجلسي‌

مكارم‌ الاخلاق‌حسن‌ بن‌ فضل‌ طبرسي‌

وسائل‌ الشيعة‌شيخ‌ حرّ عاملي‌

ميزان‌ الحكمة‌محمدي‌ ري‌ شهري‌

آثار الصادقين‌(ع‌) صادق‌ احسان‌ بخش‌

مفاتيح‌ الجنان‌شيخ‌ عباس‌ قمي‌

برنامة‌ سلوك‌علي‌ شيرواني‌

هزارويك‌ نكته‌ دربارة‌ نمازديلمي‌

مجمع‌ المعارف‌ ومخزن‌ العوارف‌محمدشفيع‌ بن‌ محمدصالح‌

عصر امام‌ خميني‌(قدس‌ سره‌)ميراحمدرضا حاجتي‌

روزنامه‌هاي‌:اطلاعات‌،كيهان‌،جمهوري‌ اسلامي‌ ،رسالت‌،كيهان‌ هوائي‌

تفسير دررالمنثور

ثواب‌ الاعمال‌ شيخ‌ صدوق‌

جامع‌ احاديث‌ الشيعة‌آية‌ الله بروجردي‌

اصول‌ كافي‌مرحوم‌ كليني‌

مستدرك‌ الوسائل‌ميرزاحسين‌ نوري‌ طبرسي‌

تفاسير منهج‌ الصادقين‌،مواهب‌ عليه‌،دررالمنثور،كنز الدقائق‌،مجمع‌البيان‌،نورالثقلين‌،عياشي‌