فهرست عناوين
چگونه‌ سلامتي‌ خود را حفظ‌ كنيم‌؟
فهرست عناوين
دستورات‌ غذايي‌ در باره‌ حفظ‌ سلامتي‌ 2
     بي‌ نيازي‌ از پزشك‌2
دستورهاي‌ ائمه‌ معصومين‌(ع‌)دربارة‌ سلامتي‌5
     دستورهاي‌ ائمة‌ معصومين‌ (ع‌)دربارة‌ سلامتي‌،سرما5
     چهار دستور از اميرالمؤمنين‌(ع‌) 6
     تأثيرات‌ امور معنوي‌ در سلامتي‌6
     مستحبات‌ غذاخوردن‌7
     مكروهات‌ غذاخوردن‌7
     مستحبات‌ آشاميدن‌آب‌7
     مكروهات‌ آشاميدن‌ آب‌7


2

دستورات‌ غذايي‌ در باره‌ حفظ‌ سلامتي‌

بي‌ نيازي‌ از پزشك‌

«اميرمؤمنان‌ علي‌(ع‌)خطاب‌ به‌ امام‌ حسن‌(ع‌):

اگر مي‌خواهي‌ كه‌ سالم‌ بماني‌ واز پزشك‌ بي‌ نياز شوي‌،چهار امر را رعايت‌ كن‌!

اول‌: اگر به‌ غذا ميل‌ نداري‌ نخور!دوم‌:هنوز سير نشده‌اي‌،از غذا دست‌ بكش‌!سوم‌:غذا را كاملاً در دهان‌ جويده‌ نما! چهارم‌:قبل‌ از خواب‌،غذاي‌ حاجت‌ كن‌!»

چاقي‌

«امام‌ ششم‌(ع‌):

بدنتان‌ را مانند خوكهايي‌ كه‌ براي‌ ذبح‌،چاق‌ مي‌كنند،چاق‌ ننمائيد!»

روغن‌ وپيري‌!

«امام‌ ششم‌(ع‌):

از روغن‌ در سن‌ پيري‌ خودداري‌ كنيد.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

هرگاه‌ به‌ سن‌ پنجاه‌ سالگي‌ رسيديد،شبهاروغن‌نخوريد.»

غذاي‌ مؤمن‌ وكافر

«رسولخدا(ص‌):

مؤمن‌ در يك‌ شكم‌ چيزي‌ مي‌خورد وكافر در هفت‌ شكم‌ چيزي‌ مي‌خورد!»

«ابوجحيفه‌ در حالي‌ خدمت‌ پيامبر(ص‌)آمد كه‌ آروغ‌ مي‌زد!حضرت‌ فرمود:

آروغ‌ نزن‌ كه‌ هركه‌ در دنيا سيرتر است‌،در قيامت‌ گرسنه‌تر مي‌باشد!ابوجحيفه‌ از آن‌ ببعد تا رحلتش‌ غذاي‌ سير نخورد.»

دعواي‌ زن‌ وشوهر

«آمده‌ است‌:حضرت‌ عيسي‌(ع‌)به‌ شهري‌ رسيد.زن‌ ومردي‌ كه‌باهم‌ نزاع‌ داشتند،نزد او آمدند.حضرت‌ علّت‌ نزاعشان‌ راپرسيد.مرد گفت‌:اين‌ همسر من‌ است‌ ومن‌ از او راضي‌ هستم‌.امّاچون‌ صورتش‌ بي‌ طراوت‌ شده‌ وكهنه‌ بنظر مي‌رسد، مي‌خواهم‌ از او جدا شوم‌!حضرت‌ به‌ زن‌ فرمود:مي‌خواهي‌صورتت‌ با طراوت‌ گردد؟گفت‌:آري‌!حضرت‌ فرمود:

هرگاه‌ غذا مي‌خوري‌،سير مخور!زيرا غذاي‌ زياد در معده‌ بجوش‌ مي‌آيد وآب‌ صورت‌ را مي‌برد!

آن‌ زن‌ چنين‌ كرد ورويش‌ با طراوت‌ شد.»

«رسولخدا(ص‌):

شكم‌ پر!

باسيري‌ غذا خوردن‌،موجب‌ مرض‌ برص‌ و پيسي‌

مي‌شود. »

«امام‌ پنجم‌(ع‌):

هيچ‌ چيز باندازة‌شكم‌ پُر نزد خدا مبغوض‌ نيست‌!»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

خداوند تبارك‌ وتعالي‌ پُرخوري‌ را دشمن‌ مي‌دارد.»

راه‌ رفتن‌ وغذا

«امام‌ ششم‌(ع‌):

هيچگاه‌ در حال‌ راه‌ رفتن‌ غذا نخور مگر مجبور باشي‌!»

«رسولخدا(ص‌):

غذا خوردن‌ در بازار ودر حال‌ راه‌ رفتن‌ از پَستي‌ است‌!»

اهميت‌ شام‌

«امام‌ هفتم‌(ع‌):

شام‌ را اگرچه‌ تكه‌اي‌ نان‌ خشك‌ باشد،ترك‌ نكنيد كه‌ باعث‌ قوّت‌ بدن‌ وقوّت‌ جماع‌ مي‌شود.»

«رسولخدا(ص‌):

شام‌ را ولو با خوردن‌ خرماي‌ اندكي‌،ترك‌ نكنيد.بدرستيكه‌ من‌ مي‌ترسم‌ امّتم‌ بخاط‌ر ترك‌ كردن‌ شام‌ زود پير شوند!زيرا شام‌ براي‌ پير وجوان‌،قوّت‌ آور است‌.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

نخوردن‌ شام‌،پيري‌ مي‌آورد وسزاوار است‌ كه‌ افراد مسّن‌ با شكم‌ پُر بخوابند.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

براي‌ افراد مسّن‌ خوب‌ نيست‌ كه‌ با شكم‌خالي‌ بخوابند.واگر با شكم‌ پُر بخوابند،برايشان‌ بهتراست‌.»

«امام‌ رضا(ع‌):

هرگاه‌ شخصي‌ پا به‌ سن‌ّ گذاشت‌،شام‌ خوردن‌ را ترك‌ نكند.زيرا خوردن‌ شام‌ باعث‌ خواب‌ آرام‌ وخوشبوشدن‌ دهان‌ مي‌گردد.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

كسيكه‌ شام‌ نخورد،رگي‌ از بدنش‌ مي‌خشكد كه‌ ديگر خوب‌ نمي‌شود.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

شام‌ از غذاي‌ روز نافع‌تر است‌.»

صبحانه‌

«شخصي‌ خدمت‌ امام‌ ششم‌(ع‌)آمد واز درد وزخم‌ معده‌شِكوه‌ كرد.امام‌ فرمود:

صبحانه‌ وشام‌ بخور!ولي‌ دربين‌ اين‌ دو چيزي‌ نخور!كه‌ خدا در توصيف‌ غذاخوردن‌ اهل‌ بهشت‌ مي‌فرمايد:لهم‌ رزقهم‌ فيها بُكرة‌ً وعشيّاًيعني‌:صبح‌ وشام‌ به‌ رزق‌ الهي‌ مشغولند.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

هرگاه‌ نماز صبح‌ راخواندي‌،نان‌ بخور تا بوي‌ دهانت‌ خوش‌ وحرارت‌ آرام‌ شود ودندانهايت‌ محكم‌ ولثه‌ ات‌ سفت‌ وروزيت‌ جذب‌ واخلاقت‌ خوب‌ گردد.»

شروع‌ وختم‌ غذا

«امام‌ ششم‌(ع‌):

ما غذارا با نمك‌ شروع‌ وبا سركه‌ ختم‌ مي‌كنيم‌. »

خلال‌

«امام‌ رضا(ع‌):

با چوب‌ انار وريحان‌،خلال‌ نكنيد!»

«امام‌ ششم‌(ع‌):از آداب‌ خلال‌ آنستكه‌ زبان‌ را دردهان‌ بگرداني‌وهرچه‌ يافتي‌ بخوري‌،سپس‌ خلال‌ نمائي‌ وهرچه‌ از لاي‌دندان‌ هابيرون‌ آمد،بيرون‌ بريزي‌.»

نان‌ ونمك‌

«رسولخدا(ص‌):

سه‌ لقمه‌ نان‌ ونمك‌ قبل‌ از غذا،انسان‌ را از هفتاد ودو مرض‌ كه‌ از جملة‌ آنها ديوانگي‌ وجذام‌ وپيسي‌ است‌، نجات‌ مي‌دهد.»

آب‌ زمزم‌و باران‌

«رسولخدا(ص‌):

آب‌ زمزم‌ براي‌ خورنده‌اش‌ شفاء است‌.»

«علي‌(ع‌):

آب‌ باران‌ بخوريد كه‌ بدن‌ را تميز ودردهارا برطرف‌ مي‌كند.»

فوائدميوه‌ها وخوراكيها

ميوه‌ نوبر

رسولخدا(ص‌):

ميوه‌ هارا در اول‌ ببارنشستنشان‌ بخوريد كه‌ باعث‌ صحّت‌ بدن‌ ودورشدن‌ غمهاست‌ ودر آخرشان‌ نخوريد كه‌ براي‌ جسم‌ مريضي‌ مي‌آورد.»

گوشت‌ گاو و...

«امام‌ رضا(ع‌):

زياد خوردن‌ گوشت‌ حيوانات‌ وحشي‌ وگوشت‌ گاو،باعث‌ كم‌ شدن‌ عقل‌،زياد شدن‌ حيرت‌فهم‌ ونارسابودن‌ ذهن‌ وكثرت‌ فراموشي‌ مي‌شود وزيادخوردن‌ تخم‌ مرغ‌،باعث‌ طحال‌ وباد معده‌ مي‌شود.»

«برشما باد به‌ خوردن‌ ماهي‌! كه‌ اگر بدون‌ نان‌ بخوريد شمارا كفايت‌ مي‌كند واگر با نان‌ بخوريد،براي‌تان‌ گواراست‌.»

«علي‌(ع‌):

برخوردن‌ ماهي‌ مداومت‌ نكنيد كه‌ بدن‌ را ضعيف‌ مي‌نمايد.»

«معصوم‌(ع‌):

كسيكه‌ شب‌ ماهي‌ مي‌خورد،خوب‌ است‌ قبل‌ از

خواب‌،خرما يا عسل‌ بخورد تا دچار فلج‌ نشود.»

سيب‌ ترش‌ وگشنيز

«امام‌ هفتم‌(ع‌):

خوردن‌ سيب‌ ترش‌ وگشنيز،باعث‌ فراموشي‌ مي‌شود.»

سبزي‌

«امام‌ ششم‌(ع‌):

هرچيزي‌ زينتي‌ دارد وزينت‌ سفره‌،سبزي‌ است‌.»

«احمدبن‌ هارون‌ مي‌گويد:خدمت‌ امام‌ رضا(ع‌)بودم‌.حضرت‌سفره‌ طلبيد.وقتي‌ سفره‌ آوردند،سبزي‌ در آن‌ نبود.امام‌ به‌ غلام‌فرمود:

مگر نمي‌داني‌ من‌ بر سر سفره‌اي‌ كه‌ سبزي‌ نباشد،غذا نمي‌خورم‌؟سبزي‌ بياور!

غلام‌ سبزي‌ آورد وامام‌ شروع‌ بخوردن‌ نمود.»


3

تره‌

«آمده‌ است‌ كه‌:غلام‌ امام‌ كاظم‌(ع‌)بيمار شد.امام‌ سراغ‌ اوراگرفتند.گفتند كه‌ به‌ بيماري‌ طحال‌ گرفتار شده‌ است‌.امام‌فرمود:

تا سه‌ روز به‌ او تره‌ بخورانيد!به‌ او تره‌ دادند واو شفا پيدا كرد.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

هرچيز آقايي‌ دارد وآقا وسَروَر سبزيها،تره‌ است‌.»

«امام‌ پنجم‌(ع‌):

در تره‌ چهار فايده‌ دارد.باد را برطرف‌ مي‌كند.دهان‌ را خوشبو مي‌نمايد.بواسير را زائل‌ مي‌نمايد. خوردن‌ دائمي‌ آن‌ باعث‌ ايمني‌ از جُذام‌ است‌.»

«موسي‌ بن‌ بكر گويد:خدمت‌ امام‌ هفتم‌ رسيدم‌.امام‌ فرمود: رنگت‌ را زرد مي‌بينم‌!تره‌ بخور.

خوردم‌ وخوب‌ شدم‌.»

ريحان‌

«امام‌ ششم‌(ع‌):

ريحان‌ ،سبزي‌ پيامبران‌ است‌ وهشت‌ خصلت‌ دارد:غذارا هضم‌ مي‌كند.،دهان‌ را خوشبو مي‌كند.،اشتهارا زياد مي‌نمايد.،خون‌ را صاف‌ مي‌كند.،ايمني‌ از جذام‌ است‌.،بيماريهاي‌ داخلي‌ را از بين‌مي‌برد.واهل‌ بهشت‌،سفره‌ خود را به‌ آن‌ مي‌آرايند.»

«امام‌ هفتم‌(ع‌):

غذارا با ريحان‌ ختم‌ كنيد كه‌ آنچه‌ را خورده‌ايد،هضم‌ مي‌كند،براي‌ غذاي‌ بعداشتها مي‌آورد، سنگيني‌ معده‌رابرطرف‌ مي‌كندودهان‌راخوشبو مي‌نمايد.»

اسفند

«روايت‌ شده‌ كه‌ پيامبري‌ از ترسو بودن‌ امّت‌ خود به‌ خداشكايت‌ برد.به‌ او وحي‌ شد كه‌ :

به‌ امّت‌ خود امر نما تا اسفند بخورند كه‌ باعث‌ شجاعت‌ مي‌شود.»

«امام‌ رضا(ع‌):

هركه‌ مي‌خواهد مريض‌ نشود،زيره‌ را با ماست‌ بخورد.»

پياز

«رسولخدا(ص‌):

هرگاه‌ به‌ شهري‌ ويا محلّي‌ وارد شديد از پياز آن‌ منطقه‌ بخوريد،مرضهاي‌ آن‌ منطقه‌ از شما دور مي‌شود.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

پيازداراي‌ خواص‌ّ زير است‌:بوي‌ دهان‌ رانيكو مي‌كند،لثه‌ هارا محكم‌ مي‌نمايد،آب‌ نطفه‌ را زياد مي‌كند،صورت‌ را با طراوت‌ مي‌كند،دردهارا تسكين‌ مي‌دهد،اعصاب‌ را تقويت‌ مي‌كند وتب‌ را مي‌برد.»

عدس‌

«روايت‌ شده‌ كه‌ پيامبري‌ از بني‌ اسرائيل‌،از قساوت‌ دل‌ وكمي‌اشگ‌ به‌ خدا شكوه‌ كرد.خداوند وحي‌ فرمود:

عدس‌ بخور!

چون‌ به‌ خوردن‌ عدس‌ پرداخت‌،قلبش‌ رقّت‌ پيداكرد واشگ‌چشمش‌ زياد شد.»

«يكروز رسولخدا(ص‌)در سجاده‌ خود نشسته‌ بود كه‌ عبداللّه‌بن‌ تيهان‌ آمد وگفت‌:

يارسول‌ اللّه‌!من‌ بسيار خدمت‌ شما مي‌نشينم‌ وبه‌ سخن‌ شما گوش‌ فرا مي‌دهم‌.ولي‌ نمي‌دانم‌ چرا رقّت‌ قلب‌ پيدا نمي‌كنم‌ وگريه‌ام‌نمي‌آيد؟

حضرت‌فرمود:

عدس‌ بخور كه‌ قلب‌ را رقّت‌ مي‌بخشد واشگ‌ را فرو مي‌ريزد وهفتاد پيامبر به‌ آن‌ تبرّك‌ جسته‌اند.»

برنج‌

«امام‌ حسين‌(ع‌):

برنج‌ خوراكي‌ خوبي‌ است‌.زيرا روده‌ها را گشاد وبواسير را از بين‌ مي‌برد.ما به‌ اهل‌ عراق‌ غبطه‌ مي‌خوريم‌ كه‌ به‌ برنج‌ وآب‌ فرات‌ دسترسي‌ دارند.»

«رسولخدا(ص‌):

هر دانه‌اي‌ كه‌ مي‌رويد هم‌ داراي‌ فايده‌ است‌ وهم‌ ضرر!بغير از برنج‌ كه‌ در او فايده‌ است‌ وضرري‌ نيست‌.»

باقلا

«امام‌ رضا(ع‌):

خوردن‌ باقلا،باعث‌ پُرگوشت‌ شدن‌ ساق‌ وساخته‌ شدن‌ خون‌ جديد است‌.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

باقلا درد را مي‌برد وخوردن‌ آن‌ بي‌ ضرر است‌.»

عسل‌

«رسول‌ خدا(ص‌)در مورد كسيكه‌ به‌ اسهال‌ مبتلا شده‌بود،عسل‌ را تجويز فرمودند.»

سير

«رسولخدا(ص‌):

سير بخوريد كه‌ درآن‌ شفاست‌.»

«رسولخدا(ص‌):

سير را جز پخته‌ خوردن‌ صلاح‌ نيست‌.»

انگور سياه‌

«امام‌ ششم‌(ع‌):

نوح‌ از غم‌ واندوه‌ به‌ خدا شكايت‌ كرد.خداوند به‌ او وحي‌ كرد كه‌ انگور سياه‌ بخورد كه‌ غم‌ را مي‌برد.»

سيب‌

«رسول‌ خدا(ص‌):

سيب‌ را ناشتا بخوريد كه‌ رطوبت‌ معده‌ را مي‌برد ودرجاي‌ ديگر فرمود: يكي‌ از عوامل‌ سلامتي‌،خوردن‌ سيب‌ در سحر است‌.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

اگر مردم‌ مي‌دانستند در سيب‌ چه‌ فوايدي‌ است‌،مريضهايشان‌ را فقط‌ با سيب‌ درمان‌ مي‌كردند!»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

مريضهاي‌ تب‌ دارتان‌ را با سيب‌ معالجه‌ كنيد كه‌ سيب‌ از تمامي‌ داروهابراي‌ تب‌ بهتر است‌.»

انار

«امام‌ صادق‌(ع‌) هرشب‌ جمعه‌،انار ميل‌ مي‌فرمود.»

«علي‌(ع‌):

به‌ بچه‌ هايتان‌ انار بخورانيد تا زودتر زبانشان‌ باز شود.»

«امام‌ پنجم‌(ع‌):

ميوه‌ صدوبيست‌ رنگ‌ دارد كه‌ سَروَر آنها انار است‌.»

«امام‌ رضا(ع‌):

اگر گرسنه‌ انار بخورد،سير مي‌شود واگر سير انار بخورد،برايش‌ گوارا مي‌باشد.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

هرگاه‌ علي‌(ع‌) مي‌خواستند انار بخورند، پارچه‌اي‌ در زير انار پهن‌ مي‌كردند.علت‌ اين‌ عمل‌ سؤال‌ شد. فرمود:چون‌ در انار دانه‌ هايي‌ از بهشت‌ است‌ ومن‌ همة‌ دانه‌ هارا مي‌خورم‌.گفته‌ شد كه‌ يهودي‌ ومسيحي‌ هم‌ انار مي‌خورند.پس‌ آنهاهم‌ از دانه‌هاي‌ بهشتي‌ نصيبشان‌ مي‌شود؟فرمود:فرشته‌اي‌ دانه‌هاي‌ بهشتي‌ آن‌ را جدا مي‌كند تا آنها نصيبي‌ نبرند.»

خربزه‌

«امام‌ ششم‌(ع‌):

ناشتا خربزه‌ خوردن‌،موجب‌ فلج‌ است‌.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

خربزه‌ بخوريد كه‌ داراي‌ ده‌ خاصيت‌ است‌: مانندگوشت‌ است‌،بيماري‌ درآن‌ نيست‌،بجاي‌ غذا وآب‌وميوه‌... مي‌باشد.،به‌ قوة‌ باه‌ مي‌افزايد،مثانه‌ را شست‌ وشو مي‌دهد،ادرار آور است‌ و سنگ‌ مثانه‌ راآب‌ مي‌نمايد.»

خيار

«امام‌ رضا(ع‌):

خوردن‌ روزي‌ يك‌ خيار در تابستان‌،باعث‌ دوري‌ از زكام‌ است‌.»

پنير

«امام‌ ششم‌(ع‌):

گردو وپنير اگر باهم‌ خورده‌ شوند،داراي‌ فايده‌اند واگر بتنهائي‌ خورده‌ شوند،ضرر دارند.»

«شخصي‌ از امام‌ صادق‌(ع‌)دربارة‌ پنير سؤال‌ كرد.امام‌فرمود:

درد بي‌ درمان‌ است‌!

شب‌ خدمت‌ امام‌ رفت‌ وديد بر سفره‌ امام‌ پنير است‌!پرسيد:جانم‌ بفدايت‌!صبح‌ راجع‌ به‌ پنير فرموديد،درد بي‌درمان‌ است‌!در حاليكه‌ بر سر سفره‌ شما پنير است‌؟فرمود:


4

پنير در موقع‌ صبح‌ ضرر دارد.ولي‌ در شب‌ ،نافع‌ است‌ وآب‌ پشت‌ را زياد مي‌كند.»

كباب‌ برگ‌!

«امام‌ ششم‌(ع‌):

كباب‌ تب‌ را از بين‌ مي‌برد.»

«رسولخدا(ص‌):

ماپيامبران‌،گوشتخوار وطرفدارگوشت‌ مي‌باشيم‌.»

امام‌ ششم‌(ع‌):

هركه‌ گرفتار ضعف‌ قلب‌ يا ضعف‌ بدن‌ شود، گوشت‌ بره‌ با شير بخورد.»

«يونس‌ بن‌ بكر مي‌گويد:امام‌ رضا(ع‌) به‌ من‌ فرمود:

چرا رنگت‌ زردشده‌ است‌؟

گفتم‌:كسالتي‌ عارضم‌ گشته‌ است‌. فرمود:

گوشت‌ بخور!

منهم‌ گوشت‌ خوردم‌.پس‌ از يك‌ هفته‌، حضرت‌ مرا به‌ همان‌حال‌ سابق‌ ديد.فرمود:

مگر نگفتم‌ گوشت‌ بخور؟

عرضه‌ داشتم‌.من‌ از آنروزي‌ كه‌ شما امر فرموديد، چيزي‌ جزگوشت‌ نخوردم‌!فرمود:

چگونه‌ خوردي‌؟ گفتم‌:بصورت‌ پخته‌!فرمود:

كباب‌ كن‌ وبخور!

-منهم‌ چنين‌ كردم‌.-بعد از يك‌ هفته‌ امام‌ بدنبال‌ من‌ فرستاد.من‌خدمت‌ آقا رفتم‌،درحاليكه‌ خون‌ بصورتم‌ دويده‌ بود!حضرت‌وقتي‌ مرا ديد،فرمود:

خوب‌ شدي‌.»

«رسولخدا(ص‌):

بهترين‌ غذاي‌ دنيا وآخرت‌،گوشت‌ است‌.»

«رسولخدا(ص‌):

سرآمد غذاهاي‌ دنيا وآخرت‌،گوشت‌ وبرنج‌ است‌.»

«علي‌(ع‌):

برشماباد به‌ خوردن‌ گوشت‌!زيرا گوشت‌ از گوشت‌ بدست‌ مي‌آيد وگوشت‌ باعث‌ روئيدن‌ گوشت‌ مي‌شود.كسيكه‌ چهل‌ رور گوشت‌ نخورد،بداخلاق‌ مي‌شود.»

«زراره‌ مي‌گويد:درماه‌ شعبان‌،پانزده‌ روز خدمت‌ امام‌ باقر(ع‌)بودم‌.هرروز غذا گوشت‌ بود ونديدم‌ كه‌ يكروز گوشت‌نباشد.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

بهترين‌ نوع‌ گوشت‌،گوشت‌ پشت‌ حيوان‌ است‌. وفرمود:روغن‌ گاو شفاء وشيرش‌ دواء وگوشتش‌ درداست‌.»


5

دستورهاي‌ ائمه‌ معصومين‌(ع‌)دربارة‌ سلامتي‌

دستورهاي‌ ائمة‌ معصومين‌ (ع‌)دربارة‌ سلامتي‌،سرما

«امام‌ ششم‌(ع‌):

از اوّل‌ سرما-زمستان‌- پرهيز كنيدولي‌ از آخر سرما،پرهيز لازم‌ نيست‌.زيرا سرما در بدن‌ مثل‌ درختان‌ عمل‌ مي‌كند كه‌ اوّل‌ سرما درختان‌ را مي‌سوزاند وآخر سرما باعث‌ توليد گُل‌ وگياه‌ مي‌شود.»

«رسولخدا(ص‌):

از سرماي‌ بهار استقبال‌ كنيد كه‌ نسبت‌ به‌ بدنتان‌ مثل‌ درختان‌ عمل‌ مي‌كند.ولي‌ از سرماي‌ زمستان‌ دوري‌ كنيد كه‌ همان‌ بلايي‌ را كه‌ سر درختان‌ مي‌آورد،بر سرشما مي‌آورد.»

رسالة‌ ذهبيه‌

«امام‌ رضا(ع‌)رسالة‌ ذهبيه‌ را بدرخواست‌ مأمون‌ در زمينه‌راههاي‌ سلامتي‌ انسانهانوشت‌ كه‌ به‌ بعضي‌ از مطالب‌ آن‌ اشاره‌مي‌نمائيم‌.:

كسيكه‌ نمي‌خواهد از درد مثانه‌ بنالد،حتّي‌' يك‌ لحظه‌ هم‌ پيشابش‌ را نگاه‌ ندارد اگر چه‌ بر پشت‌ اسبي‌ سوار شده‌ باشد!*آنكس‌ كه‌ نمي‌خواهد معده‌اش‌ آزار وآسيب‌ ببيند، موقع‌ صرف‌ غذا،تابعد از غذاآب‌ ننوشد.زيرا آنانكه‌ همراه‌ با غذا،آب‌ مي‌نوشند،به‌ عارضة‌ رطوبت‌ وضعف‌ دستگاه‌ گوارشي‌ مبتلا خواهند شد.*هركه‌ از سنگ‌ مجرا وشاشبند مي‌ترسد،نبايد در هنگام‌ انزال‌ مني‌،آنرا در مجرايش‌ نگاه‌ دارد!*كسانيكه‌ به‌ ضعف‌ حافظه‌ دچارند،بهتر است‌ همه‌ روزه‌،هفت‌ مثقال‌ كشمش‌ سياه‌،ناشتا بخورند وروزانه‌ سه‌ تكّه‌ زنجبيلي‌ كه‌ در عسل‌ خوابانده‌ شده‌ است‌،را با كمي‌ خردل‌،در ضمن‌ غذاي‌ روزانه‌ خود بخورند.وبراي‌ تقويت‌ نيروي‌ فكري‌، خوبست‌ همه‌ روزه‌،سه‌ دانه‌ هليله‌ با نبات‌ كوبيده‌ بخورند.*اگر كسي‌ مي‌خواهد دچار درد گوش‌ نشود،هرشب‌ هنگام‌ خواب‌ مقداري‌ پنبه‌ در گوشش‌ بگذارد.*كسيكه‌ از بزرگ‌ شدن‌ لوزتين‌ خود بيمناك‌ است‌،بهتر است‌ بعد از خوردن‌ شيريني‌ با سركه‌ قرقره‌ كند.*كسيكه‌ مي‌خواهد از بيماري‌ يرقان‌ در امان‌ باشد،درتابستان‌ به‌ اتاقهاي‌ دربسته‌ ودم‌ كرده‌،پيش‌ از تهويه‌ هواي‌ اتاق‌،وارد نشود ودر زمستان‌ يكمرتبه‌ از اطاق‌ گرم‌ به‌ هواي‌ سرد نرود .بلكه‌ صبر كند تا بدنش‌ با هواي‌ تازه‌ مأنوس‌ گرددبعد برود..*آنانكه‌ از بادهاي‌ دردناك‌ وشديد در بدن‌ خود مي‌ترسند،هفته‌اي‌ يكبار سيربخورند. * كسيكه‌ به‌ دندان‌ خود علاقه‌مند است‌،قبل‌ از خوردن‌ شيريني‌، كمي‌ نان‌ بخورد.* افراد لاغراندام‌ وافراد گرسنه‌،بايد از حركت‌ شديد وطولاني‌ در گرماي‌ زياد بپرهيزند.ولي‌ اين‌ عمل‌ براي‌ افراد چاق‌ مفيد است‌.*از آبهاي‌ شور پرهيز كنيد كه‌ داراي‌ حجم‌ سنگين‌ بوده‌ وباعث‌ يبوست‌ مي‌شوند.وآبهاي‌ برف‌ و يخ‌،مطلقاً فاسد هستند وبراي‌ بدن‌ توليد فساد مي‌كنندولي‌ آب‌ باران‌، سبك‌،گوارا ومفيد است‌ بشرطيكه‌ در گودالها،زياد نماند.* آميزش‌ در اول‌ شب‌،بخاطر سنگين‌ بودن‌ معده‌،باعث‌ توليد بيماريهاي‌ قولنج‌،لقوه‌،فلج‌،نقرس‌،سنگ‌ مثانه‌،سلس‌ البول‌، فتق‌،ضعف‌ چشم‌ ونزديك‌ بيني‌ مي‌شود ونبايد بعد از آميزش‌، بيكباره‌ برخيزد.بلكه‌ مدتي‌ به‌ پهلوي‌ راست‌ بماند.سپس‌ برخاسته‌،ادرار نمايد وبعد از غُسل‌،مقداري‌ عسل‌ صاف‌ شده‌ بخورد.»

«قسمت‌ ديگري‌ از رسالة‌ ذهبيه‌ امام‌ رضا(ع‌)بشرح‌ زير است‌:

نخستين‌ ماه‌ بهار،ماه‌ آذار رومي‌(فروردين‌) سي‌ روز است‌.دراين‌ ماه‌،بايد غذاهاي‌ لطيف‌ مانند گوشت‌ سفيد(نيم‌ پخته‌)خوردونبايد پياز،ريحان‌،پونه‌ وترشي‌ خورد.درماه‌ دوم‌ بهار كه‌نيسان‌ رومي‌ (اردي‌ بهشت‌)است‌،ماه‌ سي‌ روز بوده‌ وروزهاطولاني‌تر مي‌شودومزاجها قوي‌تر مي‌گردد.خونها به‌ حركت‌مي‌ آيند وبادهاي‌ شرقي‌ مي‌وزد.دراين‌ ماه‌ خوب‌ است‌،غذاهاي‌ كباب‌ شده‌ وگوشت‌ شكار خورد!آميزش‌ نيز بي‌ ضرراست‌.درماه‌ سوم‌بهار بنام‌ ايار(خرداد) كه‌ سي‌ ويك‌ روزاست‌،،بادها صاف‌ ولطيف‌ مي‌شوند.دراين‌ ماه‌،بايد ازخوردن‌غذاهاي‌ شور وگوشتهاي‌ سنگين‌ مانند گوشت‌ گاو وهمچنين‌شير،خودداري‌ كرد. استحمام‌ در اول‌ روز ،خوبست‌.ولي‌ نبايدقبل‌ از خوردن‌ غذا،ورزش‌ كرد.درماه‌ چهارم‌ بنام‌ حزيران‌(تير)كه‌ سي‌ روز است‌،از تلاشهاي‌ خسته‌ كننده‌ وخوردن‌غذاهاي‌ چربي‌ دار وزياده‌ روي‌ در مصرف‌ آن‌،خودداري‌شود.نبايد مُشك‌ وعنبر را بو نمايند.ولي‌ خوردن‌ حبوبات‌ سردمزاج‌ مثل‌ كاسني‌،بقلة‌ الحمقاء وميوه‌هاي‌ سبز مانند خياروخيارچه‌ شير خشت‌ وميوه‌هاي‌ آبدار وترشيها،نافع‌ است‌وخوردن‌ گوشت‌ بزغاله‌ وگوساله‌ وگوشت‌ پرندگان‌ وشيرگوسفند تازه‌ زائيده‌ وماهي‌ تازه‌،خوب‌ است‌.درماه‌ پنجم‌بنام‌تموز(مرداد ) خوردن‌ آب‌ سرد به‌ يك‌ نفس‌ وخوردن‌چيزهاي‌ آبكي‌ و غذاهاي‌ زود هضم‌، خوبست‌.درماه‌ ششم‌بنام‌ آب‌ (شهريور) كه‌ سي‌ ويك‌ روز است‌،بادهاي‌ مسموم‌زياد شده‌ وزكام‌ در شبها فراوان‌ مي‌شود وبايد با غذاهاي‌سردكننده‌،مزاج‌ را اصلاح‌ نمود.غذاهاي‌ سبك‌ وزود هضم‌،شير جوشيده‌ شده‌ خوبست‌ ونبايد در اين‌ ماه‌ آميزش‌ نمود.ورزش‌ را بايد كم‌ كرد وخوبست‌ گُلهاي‌ سرد مزاج‌ را بونمايند.درماه‌ هفتم‌ بنام‌ ايلول‌ (مهر)كه‌ سي‌ روز است‌،هواپاكيزه‌ مي‌شود.خوردن‌ شيريني‌،گوشت‌ بزغاله‌ يكساله‌ وبرّه‌خوبست‌.ولي‌ نبايد گوشت‌ گاو بخورد ودرخوردن‌ كباب‌ زياده‌روي‌ نكند.زياد استحمام‌ ننمايد.از خوردن‌ خربزه‌ وخيار،خودداري‌ نمايد. درماه‌ هشتم‌ بنام‌ تشرين‌ اول‌(آبان‌) كه‌ سي‌ويك‌ روز است‌،بادهاي‌ مختلف‌ وباد صبا مي‌وزد.آميزش‌مناسبست‌ . خوردن‌ گوشت‌ چربي‌ دار وانار ترش‌ وميوه‌ بعد ازغذا، خوبست‌.بايد كم‌ آب‌ خورد وورزش‌ در اين‌ ماه‌،مفيداست‌. درماه‌ نهم‌ بنام‌ تشرين‌ دوم‌ (آذر)كه‌ سي‌ روز است‌،باران‌فصلي‌ ،قطع‌ مي‌شود.موقع‌ شب‌ ،نبايد آب‌ خورد.آميزش‌ وحمام‌ را تقليل‌ كند.در صبح‌ يك‌ ليوان‌ آب‌ گرم‌،سربكشد.كرفس‌ ونعنا وجرجير،نخورد.درماه‌ دهم‌ بنام‌ كانون‌ِاول‌(دي‌) كه‌ سي‌ ويك‌ روز است‌،بادهاي‌ شديد،مي‌وزد وسرما زيادتر مي‌شود ومثل‌ ماه‌ قبل‌ عمل‌ نمايد.نبايد غذاهاي‌مرطوب‌ بخورد.بايد غذاهايي‌ را كه‌ هم‌ ظاهرش‌ وهم‌ طبعش‌گرم‌ است‌،بخورد.درماه‌ يازدهم‌ بنام‌ كانون‌ دوم‌ (بهمن‌)كه‌ سي‌ويك‌ روز است‌،بهتر است‌ ،آب‌ گرم‌ را به‌ يك‌ نفس‌ سربكشد.آميزش‌ خوبست‌.خوردن‌ حبوبات‌ گرم‌ وكرفس‌ وجرجير وسير وپياز كوهي‌،مفيد است‌.استحمام‌ در اول‌صبح‌،مناسب‌ است‌.دراين‌ ماه‌ از خوردن‌ شيريني‌ وماهي‌ تازه‌وشير ،خودداري‌ نمايد.درماه‌ دوازدهم‌ بنام‌ شباط‌(اسفند) كه‌آخرين‌ ماه‌ ِسال‌ِ رومي‌ است‌وبيست‌ وهشت‌ روز است‌، بادهاي‌مختلف‌ مي‌وزد.ريزش‌ باران‌،زياد مي‌شود.در اواخر اين‌ماه‌،سبزيها سر از خاك‌ در مي‌آورند.خوردن‌ پياز، سير،گوشت‌پرنده‌ وشكاروميوه‌ خشك‌،خوبست‌.كمتر شيريني‌ بخورد.آميزش‌ِ زياد بد نيست‌!حركت‌ وورزش‌ هم‌ خوبست‌.»


6

«امام‌ ششم‌(ع‌):

زُكام‌(سرماخوردگي‌)كاري‌ ست‌ از كارهاي‌ خدا ولشگري‌ است‌ از لشگرهاي‌ خدا،كه‌ خداوند بخاطر مرضي‌ كه‌ در انسان‌ است‌،اين‌ لشگر را مي‌فرستد،تا آن‌ مرض‌ را نابود كند.»

چهار دستور از اميرالمؤمنين‌(ع‌)

«علي‌(ع‌):

هركه‌ مي‌خواهد عمر طولاني‌ داشته‌ باشد،صبحانه‌ خوب‌ بخورد،شب‌ بعد از غذا بخوابد،بازنان‌ كم‌ مباشرت‌ نمايد وعباي‌ِ(لباس‌)سبك‌ بر تن‌ كند.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

چهار چيز قبل‌ از پيري‌،انسان‌ را پير مي‌كند:خوردن‌ گوشت‌ سرخ‌ كرده‌،پيشوائي‌ مردم‌،صعود به‌ درجات‌ بالا ومباشرت‌ با پيرزنان‌!»

تأثيرات‌ امور معنوي‌ در سلامتي‌

پرهيز وروزه‌

«رسولخدا(ص‌):

معده‌،خانة‌ دردهاست‌ وپرهيز ،ريشة‌ درمانهاست‌.»

«رسولخدا(ص‌):

روزه‌ بگيريد تا سالم‌ بمانيد وزكات‌ بدنها،روزه‌ است‌.»

«رسولخدا(ص‌):

برشما باد به‌ روزه‌ گرفتن‌!زيرا روزه‌ خون‌ رگهارا رقيق‌ مي‌كند وزوايد بدن‌ را از بين‌ مي‌برد.»

غذاي‌ حلال‌

«رسولخدا(ص‌):

هركه‌ از حلال‌ بخورد،ملكي‌ بربالاي‌ سرش‌بايستد وبرايش‌ استغفار كند تا از غذا دست‌ بكشد.»

چهاركلمه‌ نوشته‌ شده‌ بر درسوم‌ بهشت‌

علامه‌ اربلي‌ «ره‌»در كسف‌ الغمه‌ از رسولخدا(ص‌)روايت‌ مي‌كند كه‌وقتي‌ به‌ آسمان‌ رفتم‌وخواستم‌ بهشت‌ ودوزخ‌ را ببينم‌،جبرئيل‌ مرابسوي‌ بهشت‌ برد وهشت‌ در بهشت‌ را ديدم‌ كه‌ بر هريك‌ چهار كلمه‌نوشته‌ شده‌ بود كه‌ هركلمه‌اي‌ از دنيا وآنچه‌ در دنياهست‌،بهتراست‌.بشرط‌ عمل‌.كه‌ بر درب‌ سوم‌ نوشته‌ بود:لااله‌ محمدرسول‌ الله وعلي‌ ولي‌ الله.ان‌ّ لكل‌ شي‌ء حيلة‌ وحيلة‌ الصحة‌ في‌الدنيا اربع‌ خصال‌.قلة‌ الكلام‌وقلة‌ المنام‌ وقلة‌ المشي‌ وقلة‌الطعام‌.هركه‌ در دنيا سلامتي‌ مي‌خواهد چهار مطلب‌ رعايت‌ كند.كم‌حرفي‌.كم‌ خوابي‌.كم‌ راه‌ رفتن‌.كم‌ خوري‌.

تأثير نماز شب‌

در روايتي‌ رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ براي‌ نماز شب‌ 25 اثر راذكر كردند از جمله‌ اينكه‌ براي‌ جسم‌ سلامتي‌ مي‌آورد.

دعا

از رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ سؤال‌ شد كه‌ در شب‌ قدر چه‌دعايي‌ بكنيم‌؟فرمود براي‌ سلامتي‌ خود دعا نمائيد وسلامتي‌ وعافيت‌از خدا بخواهيد.

احترام‌ به‌ نان‌

«علي‌(ع‌):

نان‌ را گرامي‌ بداريد كه‌ خداوند عزّ وجل‌ّ آنرا از بركات‌ آسمانها فرستاده‌ است‌.

پرسيدند:چگونه‌ گرامي‌ داشته‌ شود؟فرمود:

وقتي‌ نان‌ بر سفره‌ نهادند،منتظر غذاي‌ ديگر نمانيد وبا آن‌ به‌ چشم‌ بي‌ اعتنايي‌ ننگريد!»

رعايت‌ آداب‌ سفره‌

بردن‌ نام‌ خدا

«رسولخدا(ص‌):

هركسيكه‌ هنگام‌ غذاخوردن‌،باخانواده‌اش‌ سر سفره‌ بنشيند ودر اول‌ غذا بسم‌ اللّه‌ وبعد از غذاالحمدللّه‌ بگويد،قبل‌ از اينكه‌ سفره‌ جمع‌ شود،خداوند آنهارا مي‌آمرزد. »

وضو

«علي‌(ع‌):

هركه‌ مي‌خواهد خير در خانه‌اش‌ زياد شود،با وضو غذا بخورد.

وفرمود:

وقت‌ غذا خوردن‌،خدا را زياد ياد نمائيد وموقع‌ خوردن‌ غذا، صداهاي‌ بي‌ معنا از خود در نياوريد!زيرا غذا نعمتي‌ از نعمتهاي‌ خداوند است‌ كه‌ بايد شكرش‌ بجا آورده‌ شود.»

«رسولخدا(ص‌):

وضو قبل‌ از غذا،فقر را از بين‌ مي‌برد .وضو بعد از غذا،غم‌ و اندوه‌ را زائل‌ مي‌كند.»

دست‌ راست‌

«نقل‌ شده‌ كه‌:

رسولخدا(ص‌) ديد شخصي‌ با دست‌ چپ‌ غذامي‌خورد.به‌ اوفرمود:

بادست‌ راستت‌ بخور!

آنشخص‌ بدروغ‌ عرضكرد:نمي‌توانم‌ با دست‌ راستم‌بخورم‌!

ازآن‌ ببعد هيچگاه‌ نتوانست‌ با دست‌ راستش‌ غذا بخورد.گاهي‌لقمه‌ را بادست‌ راست‌ بلند مي‌كرد كه‌ بدهان‌ بگذارد، نمي‌توانست‌.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):

خوب‌ نيست‌ كه‌ انسان‌ با دست‌ چپ‌ غذابخورد ويا آب‌ بياشامد.»

دوزانو

«امام‌ ششم‌(ع‌):

از زمانيكه‌ حضرت‌ محمد(ص‌) به‌ پيامبري‌ مبعوث‌شد،احدي‌نديد كه‌ او تكيه‌ كرده‌ غذا بخورد.»

غذاي‌ غير داغ‌

«امام‌ ششم‌(ع‌):

غذاي‌ داغ‌ بركت‌ ندارد.»

اي‌ كميل‌!

«علي‌(ع‌)خطاب‌ به‌ كميل‌:

اي‌ كميل‌!هرگاه‌ خواستي‌ غذا بخوري‌ آنرا طول‌ بده‌ تا كساني‌ كه‌ با تو بر سر سفره‌اند،سير شوندوغير از تو،ديگران‌ هم‌ از نعمت‌ الهي‌ استفاده‌ برند.

اي‌ كميل‌!هرگاه‌ از خوردن‌ فارغ‌ شدي‌،خدارا حمد كن‌ وبلند بگو تا ديگران‌ هم‌ خدا را حمد نمايندواجر تو زيادتر گردد.

اي‌ كميل‌!معده‌ ات‌ را از غذا پُر نكن‌! ومحلي‌ از آنرا براي‌ آب‌ ومحلي‌ را براي‌ نفس‌ كشيدنت‌ بگذار!»

«رسولخدا(ص‌):

چون‌ سفره‌ انداخته‌ ميشود،فرشتگان‌ بر دور آن‌ حلقه‌ مي‌زنند.اگر بنده‌ بسم‌ اللّه‌ گفت‌،فرشتگان‌ مي‌گويند: خدا بركت‌ بر شما وغذايتان‌ بفرستد وبه‌ شيطان‌ مي‌گويند:اي‌ فاسق‌!بيرون‌ برو كه‌ تو بر اينها تسلطي‌ نداري‌!

وهنگاميكه‌ بعد از غذا،الحمدلِلّه‌ گفت‌،ملائكه‌ گويند:اينان‌ مردمي‌ هستند كه‌ خدا به‌ آنان‌ نعمت‌ داده‌ وآنها هم‌ شكر پروردگارشان‌ را ادا كردند.

ولي‌ اگر در اول‌ غذا نام‌ خدارا برزبان‌ جاري‌ نكرد،فرشتگان‌ به‌ شيطان‌ گويند:اي‌ فاسق‌!بيا وبا ايشان‌ هم‌ غذا شو!واگر بعد از غذا حمد الهي‌ نگفت‌،گويند كه‌ اينها مردمي‌ هستند كه‌ خدا به‌ آنها نعمت‌ داد ولي‌ شكر اورا فراموش‌ نمودند!»

خوردن‌ چيزهايي‌ كه‌ برزمين‌ ريخته‌ شده‌

«عبداللّه‌ ارجائي‌ گويد:در خدمت‌ امام‌ صادق‌(ع‌)بودم‌ وديدم‌كه‌ بعد از غذا،آنچه‌ بر زمين‌ افتاده‌ را بر مي‌دارد حتي‌' كنجدومانند آنرا!گفتم‌:فدايت‌ شوم‌!اينها راهم‌ برمي‌ داريد؟ فرمود:


7

اينها روزي‌ توست‌ وبراي‌ ديگران‌ نگذار كه‌ شفاي‌ هر دردي‌ در آن‌ است‌.»

«رسولخدا(ص‌):

كسيكه‌ تكه‌ ناني‌ را ببيند وآنرا بخورد،برايش‌ هفتصد ثواب‌ است‌ واگر تكه‌ نان‌ كثيفي‌ را بردارد وبشويد وآنرا كناري‌ بگذارد،هفتاد ثواب‌ دارد.»

«آمده‌ است‌ كه‌:امام‌ سجاد(ع‌) خرمايي‌ را بر زمين‌ ديدكه‌ غلام‌حضرت‌ آنرا برداشت‌.امام‌ به‌ او فرمود:

آنرا نگهدار تا بعد، از تو بگيرم‌.بعد از تجديد وضو،امام‌به‌ غلام‌ فرمود كه‌ خرمارا بياور!عرضكرد:آنرا خوردم‌!امام‌ به‌ اوفرمود:

تو بخاطر خدا آزادي‌ ومي‌ تواني‌ بروي‌!

به‌ امام‌ گفتند:بخاطر يك‌ خرما اورا آزاد مي‌كني‌؟امام‌ فرمود:

چون‌ آن‌ خرما را برداشت‌ وخورد،اهل‌ بهشت‌ شد ومن‌ بدم‌ مي‌آيد كه‌ يك‌ نفر بهشتي‌ را بعنوان‌ غلام‌ داشته‌ باشم‌!»

رعايت‌ احترام‌ سفره‌

«از ياسر ونادر ،غلامان‌ امام‌ رضا(ع‌)نقل‌ شده‌ كه‌:آن‌ حضرت‌ به‌خدّام‌ خود مي‌ فرمود:

من‌ اگر در وقت‌ِ غذا خوردن‌ هم‌ بالاي‌ سر شما بايستم‌،تا از غذا فارغ‌ نشده‌ايد،بلند نشويد!

وبسيار اتفاق‌ مي‌افتاد كه‌ يكي‌ از ما را مي‌طلبيد وچون‌ به‌حضرت‌ مي‌گفتند:مشغول‌ خوردن‌ است‌!مي‌فرمود:

اورا رها كنيد تا غذايش‌ تمام‌ شود.»

شكر نعمت‌

«آمده‌ است‌ كه‌:هنگاميكه‌ غذايي‌ را نزد رسولخدا (ص‌)مي‌گذاشتند،مي‌فرمود:

خدايا!براي‌ اين‌ غذا توفيق‌ شكر آنرا عنايت‌ كن‌ واين‌ نعمت‌ را به‌ نعمتهاي‌ بهشت‌،متصل‌ فرما!

ودر وقت‌ خوردن‌ مي‌فرمود:

بنام‌ خدا.خدايا!روزي‌ خودرا برما مبارك‌ كن‌ وعوض‌ آنرا به‌ عهدة‌خود بگير.»

«امام‌ سجّاد (ع‌)بعد از غذا مي‌فرمود:

الحمد لِلّه‌ الذي‌ اطعمنا وسقانا وكفانا وايّدنا وآوانا وانعم‌ علينا وافضل‌.الحمدلِلّه‌ الذي‌ يُطعِم‌ ولا يُطعَم‌.»

«سلمان‌ فارسي‌ بعد از غذا مي‌گفت‌:

اللّهم‌ اكثرت‌َ واطيبت‌َ فَزِدْ واشبعت‌َ وارويت‌َ فَهَنِئّه‌ُ.

خدايا بما خوب‌ وزياد نعمت‌ دادي‌ باز هم‌ بيافزا!سيروسيراب‌ كردي‌ پس‌ آنرا گوارا قرار بده‌.»

مستحبات‌ غذاخوردن‌

هردودست‌ را قبل‌ از غذا بشويد،بعد از غذا نيز دودست‌راشسته‌ با دستمال‌ پاك‌ كند.،ميزبان‌ قبل‌ از همه‌ شروع‌ كندوبعد از همه‌ دست‌ بكشد.،دراول‌ غذا بسم‌ اللّه‌ بگويد واگرچند نوع‌ غذا است‌ براي‌ هريك‌،نام‌ خدا را بگويد.

با دست‌ راست‌ بخورد.،هركسي‌ از غذاي‌ جلو خود بخورد،لقمه‌ را كوچك‌ بردارد،سر سفره‌ زياد بنشيند وخوردن‌ غذاراطول‌ بدهد.،غذارا خوب‌ بجود،بعد از غذا خداوند عالميان‌ راحمد كند،خلال‌ كند.،آنچه‌ بيرون‌ سفره‌ ريخته‌،جمع‌ كندوبخورد واگر در بيابان‌ غذا مي‌خورد،مستحب‌ است‌ آنچه‌ريخته‌ براي‌ پرندگان‌ بگذارد.،در اول‌ روز واول‌ شب‌ غذابخوردودر بين‌ روز ودر بين‌ شب‌ غذا نخورد،بعد از خوردن‌ غذابه‌ پشت‌ بخوابد وپاي‌ راست‌ را روي‌ پاي‌ چپ‌ بياندازد،در اول‌وآخر غذا نمك‌بخورد،ميوه‌ را قبل‌ از استفاده‌ بشويد.»

مكروهات‌ غذاخوردن‌

درحال‌ سيري‌ خوردن‌،پُرخوردن‌، درموقع‌ صرف‌ غذابصورت‌ ديگران‌ نگاه‌ كردن‌،خوردن‌ غذاي‌ داغ‌،فوت‌ كردن‌ به‌غذاوآشاميدني‌،بعد از گذاشته‌ شدن‌ نان‌ در سفره‌ منتظر چيزديگر شدن‌،پاره‌ كردن‌ نان‌ با كارد،گذاشتن‌ نان‌ را زير ظرف‌غذا،پاك‌ كردن‌ كامل‌ گوشت‌ استخوان‌ بطوريكه‌ چيزي‌ درآن‌نماند،پوست‌ كندن‌ ميوه‌،دور انداختن‌ ميوه‌ پيش‌ از اينكه‌ كاملاًآنرا بخورد.»

مستحبات‌ آشاميدن‌آب‌

بطور مكيدن‌ بنوشد،در روز ايستاده‌ بنوشد،قبل‌ ازآشاميدن‌، نام‌ خدارا برزبان‌ جاري‌ نمايد وبعد از آشاميدن‌،حمد الهي‌ كند،به‌ سه‌ نفس‌ بياشامد،از روي‌ ميل‌ بياشامد،بعداز آشاميدن‌ بياد حسين‌(ع‌)واهلبيت‌(ع‌)آن‌ حضرت‌ افتاده‌وقاتلانشان‌ را لعن‌ نمايد.»

«داود رقّي‌ مي‌گويد:خدمت‌ امام‌ صادق‌(ع‌)بودم‌ كه‌ براي‌حضرت‌ آب‌ آوردند.وقتي‌ نوشيد،اشك‌ در چشمانش‌ جمع‌شد وبمن‌ فرمود:

اي‌ داود!خدا لعنت‌ كند كشندگان‌ حسين‌(ع‌) را.وبدان‌ هركه‌ آب‌ بنوشد وحسين‌(ع‌)را ياد كند، وبر قاتلش‌ لعن‌ نمايد،خداوند صدهزار حسنه‌ براي‌ او مي‌نويسد وصدهزار گناه‌ از او پاك‌ مي‌كند وصدهزار درجه‌ به‌ او مي‌دهد و...»

مكروهات‌ آشاميدن‌ آب‌

زياد آشاميدن‌،آشاميدن‌ بعد از غذاي‌ چرب‌،درشب‌ايستاده‌ نوشيدن‌،آشاميدن‌ با دست‌ چپ‌،از جاي‌ شكستة‌ ظرف‌آب‌ نوشيدن‌»