رکورد قبلیرکورد بعدی

" الزهراء فاطمه بنت محمد "


شناسگر رکورد : 453759
سرشناسه : محمد، عبدالزهراء عثمان
عنوان و نام پديدآور : الزهراء فاطمه بنت محمد [منبع الکترونیکی]/ تألیف: عبدالزهراء عثمان محمد
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: عربی
: عنوان از خود منبع
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۷۷ KB)
نام فایل : 4976_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی