رکورد قبلیرکورد بعدی

" اسوه‌های قرآنی و شیوه‌های تبلیغی آنان "


شناسگر رکورد : 453883
سرشناسه : ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ص‍طف‍ی‌743571
عنوان و نام پديدآور : اسوه‌های قرآنی و شیوه‌های تبلیغی آنان [منبع الکترونیکی]/ مصطفی عباسی مقدم
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۱۰ MB)
نام فایل : 10049_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
اسوه‌های قرآنی و شیوه‌های تبلیغی آنان
10049_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
981.49 KB
85
85
نظرسنجی