رکورد قبلیرکورد بعدی

" الاصابه فی تمییز الصحابه "


شناسگر رکورد : 453961
سرشناسه : ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ۷۳۳ - ‎۸۵۲ق
عنوان و نام پديدآور : الاصابه فی تمییز الصحابه [منبع الکترونیکی]/ تالیف ابی عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبربن عاصم النمری القرطبی المالکی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۸ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: این چاپ از روی چاپ قاهره توسط دار صادر بیروت و مکتبه المتنی بغداد افست شده است
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎8 بایگانی: ۶.۴۸ MB)
نام فایل : 988_1.doc
نام فایل : 988_2.doc
نام فایل : 988_3.doc
نام فایل : 988_4.doc
نام فایل : 988_5.doc
نام فایل : 988_6.doc
نام فایل : 988_7.doc
نام فایل : 988_8.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاصابه فی تمییز الصحابه
988_8.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
660.87 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاصابه فی تمییز الصحابه
988_7.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
505.74 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاصابه فی تمییز الصحابه
988_6.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
734.18 KB
85
85
نظرسنجی