رکورد قبلیرکورد بعدی

" الاغانی "


شناسگر رکورد : 453973
سرشناسه : اب‍وال‍ف‍رج‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۲۸۴ -‏۳۵۶ق.661981
عنوان و نام پديدآور : الاغانی [منبع الکترونیکی]/ تالیف علی بن الحسین ابی الفرج الاصفهانی؛ اعداد مکتب تحقیق دار احیاء التراث العربی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲۴ بایگانی: ۹ MB)
نام فایل : 2769_1.doc
نام فایل : 2769_2.doc
نام فایل : 2769_3.doc
نام فایل : 2769_4.doc
نام فایل : 2769_5.doc
نام فایل : 2769_6.doc
نام فایل : 2769_7.doc
نام فایل : 2769_8.doc
نام فایل : 2769_9.doc
نام فایل : 2769_10.doc
نام فایل : 2769_11.doc
نام فایل : 2769_12.doc
نام فایل : 2769_13.doc
نام فایل : 2769_14.doc
نام فایل : 2769_15.doc
نام فایل : 2769_16.doc
نام فایل : 2769_17.doc
نام فایل : 2769_18.doc
نام فایل : 2769_19.doc
نام فایل : 2769_20.doc
نام فایل : 2769_21.doc
نام فایل : 2769_22.doc
نام فایل : 2769_23.doc
نام فایل : 2769_24.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاغانی
2769_24.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
252.26 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاغانی
2769_23.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
278.83 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاغانی
2769_22.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
341.50 KB
85
85
نظرسنجی