رکورد قبلیرکورد بعدی

" البدایه و النهایه فی التاریخ "


شناسگر رکورد : 454047
سرشناسه : اب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر‏‫، ۷۰۰‬-‏۷۷۴ق.661650
عنوان و نام پديدآور : البدایه و النهایه فی التاریخ [منبع الکترونیکی]/ عمادالدین ابی الفداء اسماعیل ابن عمر بن کثیرالقرشی الدمشقی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎14 بایگانی: ۱۰.۵ MB)
نام فایل : 3979_1.doc
نام فایل : 3979_2.doc
نام فایل : 3979_3.doc
نام فایل : 3979_4.doc
نام الکترونيکي : 3979_5.html
نام فایل : 3979_5.doc
نام فایل : 3979_6.doc
نام فایل : 3979_7.doc
نام فایل : 3979_8.doc
نام فایل : 3979_9.doc
نام فایل : 3979_10.doc
نام فایل : 3979_11.doc
نام فایل : 3979_12.doc
نام فایل : 3979_13.doc
نام فایل : 3979_14.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
البدایه و النهایه فی التاریخ
3979_14.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
701.88 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
البدایه و النهایه فی التاریخ
3979_13.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
778.54 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
البدایه و النهایه فی التاریخ
3979_12.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
753.57 KB
85
85
نظرسنجی