رکورد قبلیرکورد بعدی

" الخصایص "


شناسگر رکورد : 454134
سرشناسه : اب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌‏‫، ۳۳۰‬-‏۳۹۲ق.661319
عنوان و نام پديدآور : الخصایص [منبع الکترونیکی]/ ابن جنی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۳ بایگانی: KB)
نام فایل : 2806_1.doc
نام فایل : 2806_2.doc
نام فایل : 2806_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الخصایص
2806_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
324.03 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الخصایص
2806_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
457.48 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الخصایص
2806_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
391.87 KB
85
85
نظرسنجی