رکورد قبلیرکورد بعدی

" السبعة فی القراءات "


شناسگر رکورد : 454185
سرشناسه : بغدادی، ابوبکر احمد بن موسی بن العباس
عنوان و نام پديدآور : السبعة فی القراءات [منبع الکترونیکی]/ ابوبکر احمد بن موسی بن العباس بغدادی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۰۷ KB)
نام الکترونيکي : ۱۲۳۷_1.html
نام فایل : ۱۲۳۷_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی