رکورد قبلیرکورد بعدی

" الفایق فی غریب الحدیث "


شناسگر رکورد : 454277
سرشناسه : زم‍خ‍ش‍ری‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ‏‫۴۶۷ -‏ ‏۵۳۸ق.‬‏‬722336
عنوان و نام پديدآور : الفایق فی غریب الحدیث [منبع الکترونیکی]/ محمود بن عمر الزمخشیری؛ ضبطه و صححه و علق حواشیه علی محمد الجاوی، محمد ابوالفضل ابراهیم
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎4 بایگانی: ۱.۹۲ MB)
نام فایل : 3992_1.doc
نام فایل : 3992_2.doc
نام فایل : 3992_3.doc
نام فایل : 3992_4.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفایق فی غریب الحدیث
3992_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
172.64 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفایق فی غریب الحدیث
3992_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
613.23 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفایق فی غریب الحدیث
3992_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
629.89 KB
85
85
نظرسنجی