رکورد قبلیرکورد بعدی

" الفقیه عمارة و شعره فی الغدیر "


شناسگر رکورد : 454297
سرشناسه : ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۸۱ -‏ ۱۳۴۹.‬672484
عنوان و نام پديدآور : الفقیه عمارة و شعره فی الغدیر [منبع الکترونیکی]/ عبدالحسین امینی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱۵ متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱۵ بایگانی:۵۶۰ KB)
نام فایل : 2021_1.doc
نام فایل : 2021_2.doc
نام فایل : 2021_3.doc
نام فایل : 2021_4.doc
نام فایل : 2021_5.doc
نام فایل : 2021_6.doc
نام فایل : 2021_7.doc
نام فایل : 2021_8.doc
نام فایل : 2021_9.doc
نام فایل : 2021_10.doc
نام فایل : 2021_11.doc
نام فایل : 2021_12.doc
نام فایل : 2021_13.doc
نام فایل : 2021_14.doc
نام فایل : 2021_15.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفقیه عمارة و شعره فی الغدیر
2021_15.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
48.47 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفقیه عمارة و شعره فی الغدیر
2021_14.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
25.53 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفقیه عمارة و شعره فی الغدیر
2021_13.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
131.77 KB
85
85
نظرسنجی