رکورد قبلیرکورد بعدی

" پیشوای پنجم "


شناسگر رکورد : 454608
سرشناسه : ن‍ظری‌ م‍ن‍ف‍رد، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰ - ، ح‍اش‍ی‍ه‌ن‍وی‍س‌795006
عنوان و نام پديدآور : پیشوای پنجم [منبع الکترونیکی]/ علی نظری منفرد
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۰ KB)
نام فایل : 10155_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
پیشوای پنجم
10155_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
33.96 KB
85
85
نظرسنجی