رکورد قبلیرکورد بعدی

" الواجبات فی الصلاه "


شناسگر رکورد : 454659
سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۰۹-۱۳۵۶.707315
عنوان و نام پديدآور : الواجبات فی الصلاه [منبع الکترونیکی]/ تالیف مصطفی الخمینی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۰۲ KB)
نام الکترونيکي : 152_1.html
نام فایل : 152_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی