رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر کنز الدقایق "


شناسگر رکورد : 454721
سرشناسه : قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، قرن ‎۱۲ق
عنوان و نام پديدآور : تفسیر کنز الدقایق [منبع الکترونیکی]/ محمد المشهدی‌ابن محمدرضابن اسماعیل‌بن جمال‌الدین القمی؛ المحقق مجتبی العراقی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۲.۷۷ MB)
نام فایل : 810_1.doc
نام فایل : 810_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر کنز الدقایق
810_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.11 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر کنز الدقایق
810_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.07 MB
85
85
نظرسنجی