رکورد قبلیرکورد بعدی

" جامع الرواة "


شناسگر رکورد : 454808
سرشناسه : اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، - ۱۱۰۱ق‌.664678
عنوان و نام پديدآور : جامع الرواة [منبع الکترونیکی]/ محمد بن علی اردبیلی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام الکترونيکي : ۱۷۵۲۹_۱.html
نام فایل : ۱۷۵۲۹_۱.doc
نام الکترونيکي : ۱۷۵۲۹_۲.html
نام فایل : ۱۷۵۲۹_۲.doc
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۷۲۱ KB)
نام فایل : 912_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
جامع الرواة
17529_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
91.37 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
جامع الرواة
912_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
539.78 KB
85
85
نظرسنجی