رکورد قبلیرکورد بعدی

" دراسات فی الاقتصاد الفکری الاسلامی "


شناسگر رکورد : 455000
سرشناسه : زاه‍د، ع‍ب‍دالام‍ی‍ر721459
عنوان و نام پديدآور : دراسات فی الاقتصاد الفکری الاسلامی [منبع الکترونیکی]/ عبدالامیر زاهد
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۰۷ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 1960_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
دراسات فی الاقتصاد الفکری الاسلامی
1960_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
324.69 KB
85
85
نظرسنجی