رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای برنامه نویسی پاسگال "


شناسگر رکورد : 455096
عنوان و نام پديدآور : راهنمای برنامه نویسی پاسگال [منبع الکترونیکی]/ شرکت پویشگران جوان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی PHP
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شرکت پویشگران جوان
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۹۳ KB)
نام الکترونيکي : 4726_1.html
نام فایل : 4726_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی