رکورد قبلیرکورد بعدی

" رجال الطوسی "


شناسگر رکورد : 455106
سرشناسه : طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۳۸۵-۴۶۰ق‌.741993
عنوان و نام پديدآور : رجال الطوسی [منبع الکترونیکی]/ تالیف ابی جعفر بن محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق جواد القیومی الاصفهانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۳۰ MB)
نام الکترونيکي : 2826_1.html
نام فایل : 2826_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی