رکورد قبلیرکورد بعدی

" المرأة فی ظل الاسلام "


شناسگر رکورد : 455240
سرشناسه : نورالدین فضل الله، مریم
عنوان و نام پديدآور : المرأة فی ظل الاسلام [منبع الکترونیکی]/ مریم نورالدین فضل الله
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۴۹ KB)
نام فایل : 10390_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المرأة فی ظل الاسلام
10390_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
454.18 KB
85
85
نظرسنجی