رکورد قبلیرکورد بعدی

" شرح شافیه ابن الحاجب "


شناسگر رکورد : 455295
سرشناسه : شارح? رضی‌الدین استرآبادی، محمد بن حسن، - ‎۶۸۶
عنوان و نام پديدآور : شرح شافیه ابن الحاجب [منبع الکترونیکی]/ تالیف رضی الدین محمد بن الحسن الاستراباذی النحوی. مع شرح شواهده عبدالقادر البغدادی؛ حققها و ضبط غریبهما و شرح مبهمهما محمد نورالحسن، محمد الزافزاف، محمد محیی‌الدین عبدالحمید
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۴ بایگانی: ۲.۶۸ MB)
نام فایل : 1149_1.doc
نام فایل : 1149_2.doc
نام فایل : 1149_3.doc
نام فایل : 1149_4.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شرح شافیه ابن الحاجب
1149_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
681.81 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شرح شافیه ابن الحاجب
1149_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
494.68 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شرح شافیه ابن الحاجب
1149_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
599.17 KB
85
85
نظرسنجی