رکورد قبلیرکورد بعدی

" شعراء الغدیر فی القرن الاول "


شناسگر رکورد : 455310
سرشناسه : ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۸۱ -‏ ۱۳۴۹.‬672484
عنوان و نام پديدآور : شعراء الغدیر فی القرن الاول [منبع الکترونیکی]/ عبدالحسین امینی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۹ متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۹ بایگانی: ۶۶۰ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2019_1.doc
نام فایل : 2019_2.doc
نام فایل : 2019_3.doc
نام الکترونيکي : 2019_4.html
نام فایل : 2019_4.doc
نام فایل : 2019_5.doc
نام فایل : 2019_6.doc
نام فایل : 2019_7.doc
نام فایل : 2019_8.doc
نام فایل : 2019_9.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شعراء الغدیر فی القرن الاول
2019_9.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
129.86 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شعراء الغدیر فی القرن الاول
2019_8.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
57.80 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شعراء الغدیر فی القرن الاول
2019_7.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
113.36 KB
85
85
نظرسنجی