رکورد قبلیرکورد بعدی

" صد حکایت تربیتی "


شناسگر رکورد : 455344
سرشناسه : ب‍ذراف‍ش‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۲ -678176
عنوان و نام پديدآور : صد حکایت تربیتی [منبع الکترونیکی]/ مرتضی بذرافشان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۱۴ KB)
نام الکترونيکي : 10095_1.html
نام فایل : 10095_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی