رکورد قبلیرکورد بعدی

" عقیدة ابی طالب "


شناسگر رکورد : 455411
سرشناسه : رف‍اع‍ی‌، طال‍ب‌718149
عنوان و نام پديدآور : عقیدة ابی طالب [منبع الکترونیکی]/ طالب حسینی الرفاعی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۴ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2027_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عقیدة ابی طالب
2027_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
72.96 KB
85
85
نظرسنجی