رکورد قبلیرکورد بعدی

" کالبدشکافی ویروس ها: ویروس مجید "


شناسگر رکورد : 455570
عنوان و نام پديدآور : کالبدشکافی ویروس ها: ویروس مجید [منبع الکترونیکی]/ مؤسسه تبیان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مؤسسه تبیان
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۰ KB)
نام الکترونيکي : 10236_1.html
نام فایل : 10236_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی