رکورد قبلیرکورد بعدی

" کتاب حجة القراءات لابن زنجلة "


شناسگر رکورد : 455627
سرشناسه : ابن زنجله
عنوان و نام پديدآور : کتاب حجة القراءات لابن زنجلة [منبع الکترونیکی]/ ابن زنجله
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۳۳ KB)
نام الکترونيکي : 3140_1.html
نام فایل : 3140_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی