رکورد قبلیرکورد بعدی

" کتاب معجم الصحابة "


شناسگر رکورد : 455643
سرشناسه : عبدالباقی بن قانع، ابی الحسین
عنوان و نام پديدآور : کتاب معجم الصحابة [منبع الکترونیکی]/ أبی الحسین عبد الباقی بن قانع
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۳ بایگانی: ۶۷۵ KB)
نام فایل : 4004_1.doc
نام فایل : 4004_2.doc
نام فایل : 4004_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کتاب معجم الصحابة
4004_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
150.49 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کتاب معجم الصحابة
4004_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
262.48 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کتاب معجم الصحابة
4004_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
231.66 KB
85
85
نظرسنجی