رکورد قبلیرکورد بعدی

" کندوکاوی در سویه‌های پلورالیزم "


شناسگر رکورد : 455679
سرشناسه : ق‍دردان‌ ق‍رام‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۴۴ -757252
عنوان و نام پديدآور : کندوکاوی در سویه‌های پلورالیزم [منبع الکترونیکی]/ محمدحسن قدردان قراملکی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۲۰ KB)
نام فایل : 2208_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کندوکاوی در سویه‌های پلورالیزم
2208_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
155.68 KB
85
85
نظرسنجی