رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجمع الامثال "


شناسگر رکورد : 455758
سرشناسه : نیسابوری، ابوالفضل
عنوان و نام پديدآور : مجمع الامثال [منبع الکترونیکی]/ ابوالفضل نیسابوری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۱.۱۷ MB)
نام فایل : 2782_1.doc
نام فایل : 2782_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مجمع الامثال
2782_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
605.77 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مجمع الامثال
2782_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
600.05 KB
85
85
نظرسنجی