رکورد قبلیرکورد بعدی

" أسباب النزول "


شناسگر رکورد : 455782
سرشناسه : نیسابوری، محمود بن ابی‌الحسن، قرن ‎۶ق
عنوان و نام پديدآور : أسباب النزول [منبع الکترونیکی]/ تألیف أبی الحسن علی بن أحمد الواحدی النیسابوری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۱۹ KB)
نام فایل : 831_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
أسباب النزول
831_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
523.08 KB
85
85
نظرسنجی