رکورد قبلیرکورد بعدی

" مسند الشهاب "


شناسگر رکورد : 455843
سرشناسه : ق‍ض‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍لام‍ه‌، -۴۵۴ق‌.758140
عنوان و نام پديدآور : مسند الشهاب [منبع الکترونیکی]/ تألیف القاضی أبی عبد الله محمد بن سلامة القضاعی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۶۹ KB)
نام فایل : 713_1.doc
نام فایل : 713_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مسند الشهاب
713_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
259.28 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مسند الشهاب
713_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
302.79 KB
85
85
نظرسنجی