رکورد قبلیرکورد بعدی

" معجم البلدان "


شناسگر رکورد : 455889
سرشناسه : ی‍اق‍وت‌ ح‍م‍وی‌، ی‍اق‍وت‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۵۷۴-۶۲۶ق‌.807498
عنوان و نام پديدآور : معجم البلدان [منبع الکترونیکی]/ تالیف یاقوت حموی بغدادی؛ ترجمان علینقی منزوی؛ ویراستار محمد جوزی، نادر کریمیان سردشتی؛ [برای] معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی (پژوهشگاه)
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۵ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۵ بایگانی: ۲.۸۹ MB)
نام فایل : ۳۳۱۸_۱.html
نام فایل : ۳۳۱۸_۲.html
نام فایل : ۳۳۱۸_۳.html
نام فایل : ۳۳۱۸_۴.html
نام فایل : ۳۳۱۸_۵.html
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی2 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
معجم البلدان
3318_5.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1007.56 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
معجم البلدان
3318_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.07 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
معجم البلدان
3318_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1019.35 KB
85
85
نظرسنجی