رکورد قبلیرکورد بعدی

" نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب "


شناسگر رکورد : 456063
سرشناسه : م‍ق‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۹۹۲-۱۰۴۱ق‌.784679
عنوان و نام پديدآور : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب [منبع الکترونیکی]/ المقری تلمسانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۷ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۷ بایگانی: ۵.۲۵ MB)
نام فایل : 2783_1.doc
نام فایل : 2783_2.doc
نام فایل : 2783_3.doc
نام فایل : 2783_4.doc
نام فایل : 2783_5.doc
نام فایل : 2783_6.doc
نام فایل : 2783_7.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب
2783_7.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
625.48 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب
2783_6.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
673.40 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب
2783_5.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
748.42 KB
85
85
نظرسنجی