رکورد قبلیرکورد بعدی

" الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة "


شناسگر رکورد : 456261
سرشناسه : م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌خ‍ان‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ‏‫۱۰۵۲ - ‏۱۱۲۰؟ق.‬780467
عنوان و نام پديدآور : الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة [منبع الکترونیکی]/ تألیف صدر الدین السید علی خان المدنی الشیرازی الحسینی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۳۵ KB)
نام فایل : 915_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة
915_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
929.86 KB
85
85
نظرسنجی