رکورد قبلیرکورد بعدی

" الفایق فی غریب الحدیث "


شناسگر رکورد : 456284
سرشناسه : زم‍خ‍ش‍ری‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ‏‫۴۶۷ -‏ ‏۵۳۸ق.‬‏‬722336
عنوان و نام پديدآور : الفایق فی غریب الحدیث [منبع الکترونیکی]/ محمود بن عمر زمخشری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎3 بایگانی: ۱.۸۳ MB)
نام الکترونيکي : 727_1.html
نام فایل : 727_1.doc
نام الکترونيکي : 727_2.html
نام فایل : 727_2.doc
نام الکترونيکي : 727_3.html
نام فایل : 727_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی