رکورد قبلیرکورد بعدی

" المحلی "


شناسگر رکورد : 456306
سرشناسه : اب‍ن‌ ح‍زم‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د‏‫، ۳۸۴‬-‏۴۵۶ق.661341
عنوان و نام پديدآور : المحلی [منبع الکترونیکی]/ علی بن احمد ابن حزم
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎11 بایگانی: ۹ MB)
نام فایل : 322_1.doc
نام فایل : 322_2.doc
نام فایل : 322_3.doc
نام فایل : 322_4.doc
نام فایل : 322_5.doc
نام فایل : 322_6.doc
نام فایل : 322_7.doc
نام فایل : 322_8.doc
نام فایل : 322_9.doc
نام فایل : 322_10.doc
نام فایل : 322_11.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المحلی
322_11.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.05 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المحلی
322_10.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.28 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المحلی
322_9.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.36 MB
85
85
نظرسنجی