رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاریخ أسماء الثقات "


شناسگر رکورد : 456364
سرشناسه : اب‍ن‌ ش‍اه‍ی‍ن‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اح‍م‍د، ۲۹۷ - ۳۸۵ق‌.661462
عنوان و نام پديدآور : تاریخ أسماء الثقات [منبع الکترونیکی]/ تألیف أبی حفص عمر بن شاهین؛ تحقیق: صبحی السامرایی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۷۱ KB)
نام فایل : 963_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاریخ أسماء الثقات
963_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
175.22 KB
85
85
نظرسنجی