رکورد قبلیرکورد بعدی

" داستان پیامبران از آدم (ع) تا عیسی (ع) "


شناسگر رکورد : 456452
سرشناسه : م‍وس‍وی‌ گ‍رم‍ارودی‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۰ -‏788107
عنوان و نام پديدآور : داستان پیامبران از آدم (ع) تا عیسی (ع) [منبع الکترونیکی]/ نوشته : علی موسوی گرمارودی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۶۷ KB)
نام فایل : 1469_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
داستان پیامبران از آدم (ع) تا عیسی (ع)
1469_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
243.98 KB
85
85
نظرسنجی