رکورد قبلیرکورد بعدی

" داستانها و پندها "


شناسگر رکورد : 456456
سرشناسه : زم‍ان‍ی‌ وج‍دان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،‏‫ ۱۳۳۱ - ‏722225
عنوان و نام پديدآور : داستانها و پندها [منبع الکترونیکی]/ گردآوری و تنظیم: مصطفی زمانی وجدانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۶ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۶ بایگانی: ۱.۶۲ MB)
نام فایل : 1661_1.doc
نام فایل : 1661_2.doc
نام فایل : 1661_3.doc
نام فایل : 1661_4.doc
نام فایل : 1661_5.doc
نام فایل : 1661_6.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
داستانها و پندها
1661_6.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
162.00 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
داستانها و پندها
1661_5.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
155.83 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
داستانها و پندها
1661_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
184.49 KB
85
85
نظرسنجی