رکورد قبلیرکورد بعدی

" داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان "


شناسگر رکورد : 456470
سرشناسه : ف‍ع‍ال‌ ع‍راق‍ی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌.754292
عنوان و نام پديدآور : داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان [منبع الکترونیکی]/ گردآوری و تدوین : حسین فعال عراقی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۳۶ MB)
نام فایل : 1519_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان
1519_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.23 MB
85
85
نظرسنجی