رکورد قبلیرکورد بعدی

" رجال الخاقانی "


شناسگر رکورد : 456506
سرشناسه : خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌704976
عنوان و نام پديدآور : رجال الخاقانی [منبع الکترونیکی]/ تألیف: علی الخاقانی؛ تحقیق : محمد صادق بحر العلوم
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۳۲ KB)
نام فایل : 919_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
رجال الخاقانی
919_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
532.52 KB
85
85
نظرسنجی