رکورد قبلیرکورد بعدی

" رسالة أبی داود الی أهل مکة فی وصف سننه "


شناسگر رکورد : 456510
سرشناسه : اب‍وداود، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ اش‍ع‍ث‌‏‫، ۲۰۲ -‏۲۷۵ق.662193
عنوان و نام پديدآور : رسالة أبی داود الی أهل مکة فی وصف سننه [منبع الکترونیکی]/ مؤلف الامام أبی داود سلیمان بن الأشعت؛ تحقیق: محمد صباغ
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: KB)
نام فایل : 619_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
رسالة أبی داود الی أهل مکة فی وصف سننه
619_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
9.01 KB
85
85
نظرسنجی