رکورد قبلیرکورد بعدی

" فایق المقال فی الحدیث و الرجال "


شناسگر رکورد : 456597
عنوان و نام پديدآور : فایق المقال فی الحدیث و الرجال [منبع الکترونیکی]/ مرکز بحوث دار الحدیث
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مرکز بحوث دار الحدیث
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۱۴ KB)
نام فایل : 1712_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
فایق المقال فی الحدیث و الرجال
1712_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
479.89 KB
85
85
نظرسنجی