رکورد قبلیرکورد بعدی

" میز گرد تقریب بین مذاهب اسلامی "


شناسگر رکورد : 456708
سرشناسه : خسروشاهی، هادی، ۱۳۱۷ - ‎۱۳۷۶
عنوان و نام پديدآور : میز گرد تقریب بین مذاهب اسلامی [منبع الکترونیکی]/ به کوشش و مقدمه: هادی خسروشاهی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۱۱ KB)
نام فایل : 1391_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
میز گرد تقریب بین مذاهب اسلامی
1391_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
142.39 KB
85
85
نظرسنجی