رکورد قبلیرکورد بعدی

" شکوه محراب "


شناسگر رکورد : 456743
سرشناسه : راش‍دی‌، ل‍طی‍ف‌، ۱۳۳۲ - ، م‍ص‍ح‍ح‌714481
عنوان و نام پديدآور : شکوه محراب [منبع الکترونیکی]/ لطیف راشدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۲ KB)
نام فایل : 4498_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شکوه محراب
4498_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
58.53 KB
85
85
نظرسنجی