رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاریخ ولایت در نیم قرن اول "


شناسگر رکورد : 456799
سرشناسه : ذاک‍ر خ‍طی‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۴۲ - ‏713307
عنوان و نام پديدآور : تاریخ ولایت در نیم قرن اول [منبع الکترونیکی]/ حسین ذاکر خطیر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۹۷ KB)
نام فایل : 4438_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاریخ ولایت در نیم قرن اول
4438_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
320.57 KB
85
85
نظرسنجی