رکورد قبلیرکورد بعدی

" کتاب الصلاه "


شناسگر رکورد : 456801
عنوان و نام پديدآور : کتاب الصلاه [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۳ بایگانی: ۶۹۰ KB)
نام فایل : 4432_1.doc
نام فایل : 4432_2.doc
نام الکترونيکي : 4432_3.html
نام فایل : 4432_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کتاب الصلاه
4432_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
316.08 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کتاب الصلاه
4432_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
299.93 KB
85
85
نظرسنجی