رکورد قبلیرکورد بعدی

" صیام الکفارات "


شناسگر رکورد : 456802
عنوان و نام پديدآور : صیام الکفارات [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۶ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۶ بایگانی: ۵۰۵ KB)
نام فایل : 4430_1.doc
نام فایل : 4430_2.doc
نام الکترونيکي : 4430_3.html
نام فایل : 4430_3.doc
نام الکترونيکي : 4430_4.html
نام فایل : 4430_4.doc
نام الکترونيکي : 4430_5.html
نام فایل : 4430_5.doc
نام الکترونيکي : 4430_6.html
نام فایل : 4430_6.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
صیام الکفارات
4430_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
173.87 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
صیام الکفارات
4430_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
224.13 KB
85
85
نظرسنجی