رکورد قبلیرکورد بعدی

" احادیث فی ذم الکلام و اهله "


شناسگر رکورد : 456856
سرشناسه : ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۳۹۶-۴۸۱ق‌.673027
عنوان و نام پديدآور : احادیث فی ذم الکلام و اهله [منبع الکترونیکی]/ عبدالله بن محمد انصاری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۵ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۵ بایگانی: ۴۴۰ KB)
نام فایل : 10471_1.doc
نام فایل : 10471_2.doc
نام فایل : 10471_3.doc
نام فایل : 10471_4.doc
نام فایل : 10471_5.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی2 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
احادیث فی ذم الکلام و اهله
10471_5.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
94.86 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
احادیث فی ذم الکلام و اهله
10471_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
267.57 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
احادیث فی ذم الکلام و اهله
10471_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
139.60 KB
85
85
نظرسنجی