رکورد قبلیرکورد بعدی

" الاحاد و المثانی "


شناسگر رکورد : 456940
سرشناسه : اب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍اص‍م‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍رو، ۲۰۶ - ۲۸۷ق‌.661216
عنوان و نام پديدآور : الاحاد و المثانی [منبع الکترونیکی]/ احمد بن عمرو ابن ابی عاصم
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۶ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎6 بایگانی: ۱.۱۵ MB)
نام فایل : 10717_1.doc
نام فایل : 10717_2.doc
نام فایل : 10717_3.doc
نام فایل : 10717_4.doc
نام فایل : 10717_5.doc
نام فایل : 10717_6.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاحاد و المثانی
10717_6.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
126.42 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاحاد و المثانی
10717_5.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
246.83 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاحاد و المثانی
10717_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
241.98 KB
85
85
نظرسنجی