رکورد قبلیرکورد بعدی

" البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع "


شناسگر رکورد : 457028
عنوان و نام پديدآور : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۱.۲۶ MB)
نام فایل : 4039_1.doc
نام فایل : 4039_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
4039_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
768.53 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
4039_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
608.35 KB
85
85
نظرسنجی